Bez kategorii

Przygotowania do wdrożenia reformy oświaty

Wdrożenie reformy oświaty jest aktualnie jednym z najpoważniejszych zadań, przed którymi stoi samorząd lokalny. Powracamy do systemu ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich (pięcioletnich w przypadku techników) szkół średnich. Gimnazja zostaną ostatecznie wygaszone 31 sierpnia 2019, gdy opuszczą je ostatnie roczniki, które już rozpoczęły w nich naukę. Jaworznicki samorząd prowadzi szerokie konsultacje w sprawie ustalenia przyszłej sieci szkół na terenie miasta.

Samorządy mają czas do 31 marca 2017, aby Rady Miejskie podjęły uchwały ustalające sieć publicznych szkół oraz granice obwodów szkolnych na okres „przejściowy”, czyli do daty całkowitego wygaszenia gimnazjów (31 sierpień 2019). Pozostają zatem jeszcze dwa miesiące na przedstawienie nowej, zgodnej z założeniami reformy oświaty, sieci szkół na terenach gmin.
– Prace nad opracowaniem zmian i wdrożeniem nowego ustroju szkolnego trwają już od ubiegłego roku – mówi Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta. – W pierwszej kolejności przeanalizowane zostały dane dotyczące bazy lokalowej szkół, liczby oddziałów i uczniów pod kątem poszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań. Równocześnie cały czas prowadzone są konsultacje z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie, a także dyrektorami części szkół, podczas których analizowane są propozycje konkretnych rozwiązań.
Samorządy nie dysponują pełną swobodą w kształtowaniu sieci szkół na swym terenie. Proponowana sieć musi być pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty zanim trafi w formie uchwały pod obrady Rady Miejskiej. Należy zwrócić uwagę, iż opinia Kuratorium jest wiążąca, a zatem opinia negatywna lub jej brak praktycznie uniemożliwia przedłożenie projektu stosownej uchwały pod głosowanie. Plan sieci szkół musi również zostać przedłożony do zaopiniowania przez działające w oświacie związki zawodowe.
Wczoraj (czwartek, 26 stycznia) odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji jaworznickiej Rady Miejskiej, które było w całości poświęcone wdrożeniu reformy oświaty w naszym mieście. – Prezydent Tadeusz Kaczmarek wraz z przedstawicielami Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego przedłożył nam informacje na temat dotychczasowych prac związanych z przyszłymi zmianami w miejskiej oświacie oraz przedstawił kalendarium dalszych działań, które doprowadzą nas do terminowego i płynnego dostosowania jaworznickiej sieci szkół do założeń reformy – relacjonuje Ewa Zuber, Przewodnicząca Komisji Edukacji RM.
Mimo apeli i alarmujących wypowiedzi medialnych nawołujących radnych oraz nauczycieli do gremialnego wzięcia udziału w czwartkowym posiedzeniu Komisji Edukacji, na sali był obecny tylko stały skład komisji oraz urzędnicy miejscy. – Planuję zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Edukacji w połowie lutego i zaproszę do uczestnictwa w jej obradach wszystkich radnych Rady Miasta. Wówczas będziemy dysponowali już wstępną propozycją nowej sieci szkół po konsultacjach z Kuratorium Oświaty. Zależy mi na tym, aby wszyscy radni wzięli udział w tym posiedzeniu oraz mieli możliwość zapoznania się z propozycją planu sieci szkół i obwodów szkolnych, zanim stanie się ona podstawą stworzenia projektu uchwały – zapowiada Ewa Zuber. – W chwili obecnej jakiekolwiek medialne enuncjacje, że z wdrożeniem reformy w Jaworznie nie zdążymy lub wręcz straszenie nauczycieli i rodziców uczniów skutkami zmian jest bezpodstawne i niepoważne. Działamy zgodnie z założonym kalendarium i znajdujemy się w dokładnie takiej samej sytuacji jak wiele pozostałych samorządów.
Opinię tę potwierdza zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. – Dzisiaj [piątek, 27 stycznia – dop. red.], wraz z innymi samorządowcami bierzemy udział w konferencji z udziałem Wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty, na którym służby prawne obu urzędów omówią zmiany w przepisach oświatowych oraz przedstawią ich następstwa prawne dla samorządów. W najbliższy poniedziałek udajemy się do delegatury Kuratorium Oświaty, aby szczegółowo omówić założenia przy kształtowaniu sieci szkół. Jej ostateczny plan będzie na bieżąco konsultowany z Kuratorium, aby mieć pewność, że uzyska akceptację niezbędną do podjęcia uchwały – omawia zagadnienia proceduralne Tadeusz Kaczmarek. – W przyszłym tygodniu będziemy również spotykać się z radami rodziców poszczególnych szkół, aby dyskutować i wysłuchać ich opinii. Z prośbą o opinię zwrócimy się również do Młodzieżowej Rady Miejskiej, bo przecież zmiany w oświacie dotyczą bezpośrednio dzieci i młodzieży. Oczywiście cały czas prowadzimy rozmowy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Chcemy, by wdrażanie zmian przebiegło w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami i bez kontrowersji.
Termin podjęcia uchwały w sprawie nowego planu sieci szkół i granic obwodów szkolnych upływa 31 marca bieżącego roku. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, iż przed podjęciem uchwały projekt musi zaopiniować Kuratorium oraz związki zawodowe – mają na to 21 dni. Zakładając, że uchwała zostanie przedłożona do głosowania podczas marcowej sesji Rady Miejskiej (30 marca?), ostateczny projekt musi być gotowy i przesłany do zaopiniowania najpóźniej 8 marca. Pozostaje zatem niemal miesiąc na konsultacje.

Najnowsze

To Top