Bez kategorii

Samorząd wypełni swe zobowiązania

W efekcie reformy edukacji powróci system ośmioletnich szkół podstawowych, wydłużonej o rok edukacji w szkołach średnich oraz nowego dwustopniowego trybu kształcenia zawodowego. We wrześniu 2019 roku znikną ostatecznie gimnazja. Zastępca Prezydenta Jaworzna – Tadeusz Kaczmarek – omawia wstępny zarys planowanej docelowo w Jaworznie nowej sieci szkół.

Tomasz Pstrucha: Panie Prezydencie, kiedy ruszyły w Jaworznie przygotowania do zapowiadanej reformy systemu oświaty?
Prezydent Tadeusz Kaczmarek: – Pierwsze prace rozpoczęliśmy w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Na czym one wówczas polegały?
– Nie dysponując jeszcze ostateczną wersją aktów prawnych związanych z reformą, przeprowadziliśmy szereg analiz miejskiej struktury oświatowej. Mowa o pełnej „inwentaryzacji” bazy edukacyjnej wraz z analizą demograficzną na najbliższe lata. Dopiero ta pełna i szczegółowa wiedza mogła stanowić podstawę, aby świadomie i odpowiedzialnie podejść do zagadnienia zmiany ustroju szkolnego, wprowadzonej przypominam na początku roku bieżącego. Zatem w aspekcie analitycznym i logistycznym byliśmy do reformy systemu edukacji przygotowani na przełomie roku 2016 i 2017.

Nie powstała wówczas jeszcze propozycja nowego planu sieci szkół, co było zarzutem jednej z radnych podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej?
– Ależ Pani Radna sama znalazła odpowiedź na ten „zarzut”, przytaczając kalendarium procesu legislacyjnego związanego z reformą. W połowie grudnia ubiegłego roku Sejm i Senat przyjęły wspomniane ustawy, Prezydent RP podpisał je 9 stycznia bieżącego roku, a ich publikacja jako obowiązującego aktu prawnego nastąpiła 12 stycznia. Zatem do sesji Rady Miejskiej, o której Pan wspomina upłynęły raptem dwa tygodnie. My w tym czasie zdążyliśmy odbyć kilka spotkań zarówno w urzędzie Wojewody Śląskiego, jak i Ślaskim Kuratorium Oświaty, gdzie przedstawiono nam obowiązującą wykładnię wspomnianych aktów prawnych oraz oczekiwania, które ma wobec samorządów kurator. A przypomnę, że opinia kuratorium ma moc wiążącą jeśli chodzi o propozycję sieci szkół w każdej gminie. Bez pozytywnej opinii kuratorium nie można podjąć stosownej uchwały.

To znaczy, że żądanie przedstawienia planu nowej sieci szkół niemal natychmiast po opublikowaniu ustaw było przedwczesne?
– Jeśli było oczekiwanie, że władze samorządowe narzucą jakieś rozwiązanie, które powstało może nawet jeszcze przed pojawieniem się konkretnych zapisów ustawowych, to było ono z samego założenia błędne. Nasz samorząd w ten sposób nie działa, a kwestie oświaty są zbyt istotne, żeby traktować je w sposób zdawkowy. To jest złożony system, w którym funkcjonować będzie kilka tysięcy młodych jaworznian – dzieci – i to jak on zostanie urządzony może rzutować na ich dalszy rozwój i przyszły standard życia.
Mnie nie interesują polityczne implikacje reformy, które może niektórzy z samorządowców pragnęliby eksploatować, by wzniecić spór. Mnie interesuje sprawne funkcjonowanie systemu oświatowego w naszym mieście, niezakłócony proces edukacji dzieci oraz zabezpieczenie miejsc pracy nauczycieli i personelu szkolnego. To są nasze główne założenia, które odpowiedzialnie staramy się wypełnić.

Stąd konsultacje, które prowadziły władze samorządowe?
– Rozmawialiśmy i wciąż rozmawiamy z dyrektorami szkół, ponieważ to oni są pracodawcami nauczycieli. Dyskutujemy kwestię propozycji nowej sieci szkół ze związkami zawodowymi – Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i „Solidarnością” Oświatową. Odbywaliśmy spotkania z przedstawicielami rodziców w szkołach. Zasięgnęliśmy opinii Młodzieżowej Rady Miejskiej. Cały czas pozostajemy również w kontakcie z kuratorium. Wszystko po to, aby wypracować taki model, który zaakceptują wszyscy zainteresowani. Jestem przekonany, że nam się to uda.

Panie Prezydencie, a czy powrót do sieci szkół, która funkcjonowała w Jaworznie przed rokiem 1999, czyli przed wprowadzeniem gimnazjów, nie byłby najprostszym rozwiązaniem?
– W przypadku ustalenia granic obwodów szkolnych, okazuje się, że faktycznie zaproponujemy je w postaci zbliżonej jak sprzed reformy ministra Handkego. Nastąpią pewne drobne korekty, które wynikają głównie z konsekwencji rozwoju infrastruktury miejskiej. Natomiast jeśli chodzi o same szkoły, to po 18 latach nie jest już możliwe odwzorowanie „w skali jeden do jednego” poprzedniej sieci.

Dlaczego?
– Choćby dlatego, że w roku 1999, kiedy weszła reforma wprowadzająca gimnazja, mieliśmy w Jaworznie 11.800 uczniów szkół podstawowych. Dzisiaj łącznie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jest w naszym mieście niespełna 7.000. Sam czynnik demograficzny wyklucza możliwość powrotu do sieci szkół sprzed roku 1999. Musimy zaproponować nową sieć, która przystaje do obecnych warunków, tak aby żadna z placówek nie była pusta, a inne z kolei przepełnione, jednocześnie bacząc, aby dzieci w poszczególnych osiedlach Jaworzna miały dobry – nie utrudniony – dostęp do swej szkoły.

Zdążymy do 31 marca, kiedy plan sieci szkół musi być już wprowadzony w formie uchwały przez Radę Miejską?
– Wsłuchując się w sugestie kuratorium oraz w efekcie konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami jesteśmy już praktycznie na etapie ustalenia sieci szkół, jakie będą funkcjonowały w Jaworznie po reformie systemu oświaty.

Jak zatem będą wyglądać przekształcenia jaworznickich placówek w związku z reformą?
– Nie ma problemu jeśli chodzi o szkoły działające w tych samych budynkach – myślę tu o Zespole Szkół nr 3 w Szczakowej, gdzie dzisiaj funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Docelowo proponujemy tu szkołę podstawowa i przedszkole. Podobnie z Gimnazjum nr 3 przy ul. Lipowej, które dzieli budynek ze Szkołą Podstawową nr 6. Te gimnazja po prostu naturalnie włączone zostaną do szkół podstawowych.

Ale są też gimnazja zajmujące odrębne budynki.
– Każde gimnazjum funkcjonujące na terenie miasta wymagało indywidualnego potraktowania. W Jeleniu gimnazjum przekształcone zostanie w szkołę podstawową, a zatem w tej dzielnicy będziemy mieli dwie szkoły podstawowe. Podobna sytuacja spotka Gimnazjum nr 11 w Pieczyskach, które zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową, identycznie będzie również w Długoszynie z Gimnazjum nr 6. Szkoła podstawowa zastąpi także Gimnazjum nr 2 przy ul. Olszewskiego.

Czyli ta sytuacja dotyczy wszystkich gimnazjów, które funkcjonują samodzielnie?
– Nie. Jak wspomniałem wcześniej, każdy przypadek rozpatrywany był indywidualnie. Na Osiedlu Stałym mamy Gimnazjum nr 5 przy ul. Starowiejskiej. Równocześnie po drugiej stronie Osiedla Stałego działa Szkoła Podstawowa nr 5. Ze względów demograficznych nieracjonalnym byłoby dzielenie Osiedla Stałego na dwa obwody szkolne. SP nr 5 będzie więc obejmować obwód całego osiedla. Natomiast prowadzimy rozmowy, aby w miejscu dzisiejszego Gimnazjum nr 5 otworzyć Ogólnokształcącą Podstawową Szkołę Muzyczną I stopnia. Będzie to szkoła kierunkowa – realizująca podstawę programową powszechnej szkoły podstawowej wraz z kształceniem muzycznym typowym dla szkoły muzycznej.

Przecież na Osiedlu Stałym działa już Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.
– Proszę jednak pamiętać, że ma ona zdecydowanie inny charakter. Prowadzi zajęcia wyłącznie z zakresu kształcenia muzycznego. Dzieci, które uczęszczają na te zajęcia muszą realizować cykl nauczania ogólnokształcącego odrębnie w szkole podstawowej. Chcemy wyeliminować tę niedogodność. Nasze rozmowy dotyczą właśnie włączenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w ramy proponowanej Ogólnokształcącej Podstawowej Szkoły Muzycznej, tak aby w tej placówce realizować jednocześnie kształcenie ogólne, jak i kształcenie muzyczne. Rodzice nie będą już zmuszeni do dowożenia swych utalentowanych dzieci na zajęcia muzyczne, ponieważ cały proces edukacji – ogólnej i kierunkowej – będzie odbywać się w jednej szkole.

Kolejne przypadki wymagające szczególnej uwagi?
– Gimnazjum nr 4, które funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowej. Zaproponujemy, aby w skład ZSO weszła także sąsiednia Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Ławczanej, a gimnazjum uległo stopniowemu wygaszeniu – jak przewiduje ustawa – do września 2019. Dyskutujemy nad tym, aby w budynku SP nr 7 odbywały się zajęcia dla klas I-V oraz pozostały tu oddziały przedszkolne, natomiast by dzieci starsze kontynuowały naukę w budynku przy ul. Towarowej. Za takim rozwiązaniem przemawia nasza troska o utrzymanie w tych placówkach oddziałów integracyjnych – kontynuowanych od przedszkola, aż po liceum ogólnokształcące, a oba budynki są w pełni przystosowane do prowadzenia edukacji dzieci o szczególnych wymaganiach. Stąd propozycja ujęcia SP nr 7 i LO nr 3 w ramy tego samego Zespołu Szkół. Drugim argumentem jest chęć uniknięcie zmianowości. Jeśli w SP nr 7 naukę podejmie osiem roczników, niestety będziemy mieli do czynienia ze sporą zmianowością.

Propozycja zakłada, iż wszystkie gimnazja w dzielnicach leżących peryferyjnie zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. Nie rodzi to obawy, iż do tych nowych szkół podstawowych będzie uczęszczać bardzo niska liczba uczniów?
– Zauważamy, iż rodzice często świadomie wybierają szkołę małą, nawet leżącą poza ich obwodem. Mniejsza liczba uczniów sprawia, że jest mniejsza anonimowość, wszyscy uczniowie są doskonale znani nauczycielom, istnieje również lepszy kontakt nauczyciela z dzieckiem oraz jego rodzicem. Najlepszym przykładem jest Szkoła Podstawowa nr 19 w Jeziorkach.
Ustawa przewiduje sytuację, że rodzic dziecka uczęszczającego do klasy III lub klasy VI, ma możliwość przeniesienia go do szkoły podstawowej, która po reformie powstanie bliżej jego miejsca zamieszkania. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia na przykład na Pieczyskach. Dzisiaj uczniowie z Pieczysk uczęszczają do szkół podstawowych w Ciężkowicach i Szczakowej. Docierają już do nas wstępne informacje, że część rodziców wyraża zainteresowanie przepisaniem dzieci idących w nowym roku szkolnym do klas IV i VII, właśnie do nowo tworzonej szkoły podstawowej na Pieczyskach. Zatem w nowych szkołach podstawowych oprócz naboru do klas pierwszych, można spodziewać się powstania także oddziałów starszych roczników.

Rodzice mogą być zatem spokojni, bo w większości przypadków dostęp do szkół w dzielnicach będzie nawet lepszy niż dotychczas. A co z nauczycielami?
– Przypomnę tylko, iż w ubiegłym roku przywrócono system z obowiązkiem szkolnym dla 7-latków. Wówczas również istniała obawa, iż drastycznie spadnie liczba klas pierwszych i etaty nauczycieli będą zagrożone. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością podkreślę, że żaden z nauczycieli nie stracił z tego powodu pracy. Wtedy rozmawialiśmy ze związkami zawodowymi i dzisiaj również to czynimy, w celu ustalenia takiej sieci szkół, która spełni oczekiwania także pod względem bezpieczeństwa zatrudnienia nauczycieli.

Pojawić się może ryzyko mniejszej liczby godzin i etatów cząstkowych?
Wszystkie informacje o ewentualnych ruchach kadrowych w placówkach oświatowych mają na bieżąco spływać do Wydziału Edukacji. Będziemy dysponować zbiorczymi danymi – gdzie istnieje perspektywa odejścia na emeryturę, kto chciałby skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego itp. Po to, by dzięki tym zwolnionym miejscom, zapewnić godziny, czy uzupełnienie etatu dla pozostałych nauczycieli. Dyrektorzy poszczególnych szkół będą ze sobą współpracować, by nauczyciele, którzy zrealizują mniej godzin dydaktycznych w wygaszanych gimnazjach, mieli szansę uzupełnienia ich w klasach starszych szkół podstawowych. Jesteśmy gotowi do użycia wszelkich dostępnych środków, aby nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji szkół nie odczuli na sobie ciężaru wprowadzanych zmian, bo zdajemy sobie sprawę, że w pierwszym okresie po wdrożeniu reformy sytuacja może się dynamicznie zmieniać i trzeba będzie błyskawicznie reagować. Jestem przekonany, że zarówno oświatowe związki zawodowe, jak i sami nauczyciele mogą potwierdzić, iż dotychczas samorząd zawsze wypełniał wobec nich wszystko do czego się zobowiązywał. Nie inaczej będzie i teraz.


PROPONOWANY W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY PLAN SIATKI SZKÓŁ W JAWORZNIE:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
z siedzibą przy ul. Matejki 3 (Śródmieście), w składzie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Przedszkole Miejskie nr 22. Szkoła prowadzi oddziały sportowe w dyscyplinie koszykówka.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
Proponuje się kontynuację szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego
z siedzibą przy ul. Kasprzaka 6 (Niedzieliska). Szkoła prowadzi klasy integracyjne.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej
z siedzibą przy ul. Puszkina 5. (Osiedle Stałe). Szkoła prowadzi oddziały sportowe w dyscyplinie siatkówka.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
Proponuje się kontynuację szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego i Gimnazjum nr 3.
Obydwie, organizacyjnie niezależne, funkcjonują wspólnie w budynku szkolnym przy ul. Lipowej 24 (Podwale). Gimnazjum prowadzi klasy sportowe w dyscyplinach – wspinaczka, ju-jitsu, fitness.
Na mocy ustawy Szkoła Podstawowa nr 6 staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Proponuje się włączenie do niej z dniem 1 września Gimnazjum nr 3 z zachowaniem szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej–Curie
z siedzibą przy ul. Ławczana 12 (Podłęże). Szkoła prowadzi klasy integracyjne, klasy sportowe w dyscyplinach koszykówka i siatkówka oraz oddziały przedszkolne z żywieniem.
Propozycje zmian:
1) włączyć Szkołę do Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Towarowej 61 (Podłęże),
2) włączyć do niej Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
3) rozdzielić prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na dwa obiekty:
a) budynek szkolny przy ul. Ławczanej 12 – klasy I–IV oraz oddziały przedszkolne,
b) budynek szkolny przy ul. Towarowej 61 – klasy V–VIII.
4) zachować klasy integracyjne i sportowe.
5) nauczanie dwóch języków obcych.

Zespół Szkół nr 4
składający się jedynie ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego i Gimnazjum nr 9 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Spółdzielczej (Dąbrowa Narodowa).
Na mocy ustawy, z dniem 1 września 2017 r., Zespół staje się szkołą podstawową, której proponuje się nazwę – Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaworznie.

Zespół Szkół nr 3
z siedzibą przy ul. Koszarowej 20 w składzie:
1) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego,
2) Gimnazjum nr 7,
3) Przedszkole Miejskie nr 3.
Obydwie szkoły prowadzą klasy sportowe w dyscyplinie – piłka nożna.
Na mocy ustawy Szkoła Podstawowa nr 10 staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
Proponuje się włączenie do niej z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 7 i zachowanie szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego
z siedzibą przy ul. Niemcewicza (Bory). Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne z żywieniem.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Proponuje się pozostawić oddziały przedszkolne.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja
z siedzibą przy ul. 3 Maja 18 (Podwale). Szkoła prowadzi klasy sportowe w dyscyplinie piłka siatkowa.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Proponuje się pozostawienie szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki
z siedzibą przy ul. ks. Andrzeja Mroczka (Ciężkowice).
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika
z siedzibą przy ul. ks. Kasztanowej 33 (Jeziorki). Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne bez żywienia (tzw. pięciogodzinne).
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Proponuje się pozostawić oddziały przedszkolne.

Zespół Szkół nr 1
składający się jedynie ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. Oddziału Gwardii Ludowej Broniewskiego i Gimnazjum nr 9 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Nauczycielskiej (Byczyna).
Na mocy ustawy, z dniem 1 września 2017 r. Zespół staje się szkołą podstawową, której proponuje się nazwę – Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie.

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Józefa Bema
z siedzibą przy ul. Banasika 1 (Jeleń).
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

Gimnazjum nr 1
z siedzibą przy ul. Urzędniczej 11 (Pańska Góra). Gimnazjum prowadzi klasy sportowe w dyscyplinach – siatkówka, piłka nożna.
Proponuje się przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie i zachowanie całej dotychczasowej działalności w zakresie sportu.

Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza
z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 76 (Stara Huta).
Proponuje się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworznie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
z siedzibą przy ul. Towarowej 61 (Podłęże) w składzie:
1) III Liceum Ogólnokształcące im Orła Białego z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi,
2) Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi,
3) Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, dyscyplina – koszykówka.
Propozycja zmian:
1) włączenie do Zespołu Szkoły Podstawowej nr 7,
2) rozdzielenie prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ww. Szkoły między dwa obiekty szkolne:
a) przy ul. Ławczanej 12 – klasy I–IV i oddziały przedszkolne
b) przy ul. Towarowej 61 – klasy V–VIII,
c) zachować klasy integracyjne i sportowe,
d) nauczanie dwóch języków obcych,
3) włączenie Gimnazjum nr 4 z pozostawieniem kształcenia w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio oddziałów klas II i III oraz klasy III w budynku przy ul. Towarowej 61,
4) przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego.

Gimnazjum nr 5
z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 15 (Osiedle Stałe). Gimnazjum prowadzi klasy sportowe w dyscyplinie – pływanie.
Propozycja wygaszenia szkoły do 31 sierpnia 2019 r. Założenie z dniem 1 września 2017 r. ośmioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia i zlokalizowanie jej w budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 5. Szkoła muzyczna kształcić będzie uczniów w zakresie muzyki oraz przedmiotów ogólnokształcących na poziomie szkoły podstawowej.

Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2
z siedzibą przy ul. Chropaczówka 101 w składzie – Gimnazjum nr 6, Przedszkole Miejskie nr 6.
Przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie;

Gimnazjum nr 8 im. Kazimierza Wielkiego
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 30 (Jeleń).
Przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 21.

Gimnazjum nr 11
z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 61 (Pieczyska).
Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie.

Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 14. Gimnazjum kształci uczestników Ochotniczego Hufca Pracy mającego siedzibę w tym samym budynku.
Propozycja przekształcenia Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w Szkołę Podstawową dla Dorosłych.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im Jana Pawła II
z siedzibą przy ul. Wolności 1 (Szczakowa) w składzie – Szkoła Podstawowa nr 23, Gimnazjum nr 12, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Na mocy ustawy Szkoła Podstawowa nr 23 staje się ośmioletnią szkoła podstawową, a Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 Szkołą Branżową I stopnia nr 7. Proponuje się włączenie Gimnazjum do Szkoły Podstawowej z dniem 1 września 2017 r.

Najnowsze

To Top