Bez kategorii

Nabór wniosków na najem mieszkań

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. od dnia 5 lipca 2016 roku prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy najmu w Osiedlu Sfera, które powstaje w urokliwej okolicy nieopodal Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Obecnie trwa realizacja pierwszego etapu tego projektu obejmującego 9 kameralnych budynków wielorodzinnych z 84 mieszkaniami na wynajem. Najemcy wprowadzą się do mieszkań pod koniec bieżącego roku, dlatego już obecnie można obserwować daleko posunięte zaawansowanie prac budowlanych.

Do połowy lutego 2017 r. swoje aplikacje złożyło 142 wnioskodawców, z czego na dzień dzisiejszy wyboru mieszkań, podpisania umowy partycypacyjnej i wpłaty partycypacji dokonało 75 osób. Z LISTY A tj. wnioskodawców wychowujących co najmniej jedno dziecko umowy podpisało 38 osób w tym 19 małżeństwa. Wśród pozostałych z Listy B (wnioski osób niewychowujących dzieci) dominują osoby samotne (19 osób). Mieszkańcy Jaworzna stanowią 91 procent zainteresowanych zamieszkaniem w nowym osiedlu, pozostali to głównie mieszkańcy miast konurbacji górnośląskiej (m.in. Katowice, Dąbrowa Górnicza i Mysłowice). W chwili obecnej na Liście B oczekujących znajduje się 13 wniosków. Dotyczą one mieszkań kategorii M-2 oraz M-3. Do obecnej chwili nabór nowych wniosków ograniczony był do osób wychowujących dzieci, starających się o mieszkanie kategorii M-2. W obliczu wyczerpania się LISTY A osób starających się o mieszkania kategorii M-3 oraz M-4 Jaworznickie TBS Sp. z o.o. otwiera uzupełniający nabór wniosków w tych kategoriach.

Warunkiem wzięcia w nim udziału jest:
1) brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Jaworzna (dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania),
2) uzyskiwanie średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w roku 2015 w wysokości nie przekraczającej ustawowo określonych kwot,
3) pozostawanie wnioskodawcy w związku małżeńskim,
4) wychowywanie przynajmniej jednego dziecka własnego bądź przysposobionego.

Do wniosku należy załączyć roczne zeznania podatkowe wszystkich osób, które będą tworzyć nowe gospodarstwo domowe i uzyskały w roku 2015 dochód oraz oświadczenie małżonków wskazujące datę zawarcia małżeństwa i potwierdzające fakt pozostawania w związku małżeńskim w momencie składania wniosku. O kolejności wyboru mieszkań decyduje suma punktów otrzymanych za spełnienie następujących kryteriów:
1) liczba wychowywanych dzieci:
a) 1 punkt – jedno dziecko,
b) 2 punkty – dwoje dzieci,
c) 3 punkty – troje dzieci.
2) wiek dziecka:
a) 0 punktów – dziecko powyżej 18. roku życia,
b) 1 punkt – dziecko w wieku pomiędzy 13 a 17 lat,
c) 2 punkty – dziecko w wieku pomiędzy 8 a 12 lat,
d) 3 punkty – dziecko w wieku lat 7 i młodsze.
3) W przypadku równej liczby punków o kolejności na LIŚCIE A, utworzonej w wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego, zdecyduje losowanie, na które zaproszeni zostaną zainteresowani.

Do wyboru wnioskodawców z LISTY A pozostały jeszcze 3 mieszkania kategorii M-4:
1) mieszkanie nr 5 na poddaszu w budynku oznaczonym roboczo jako B1 o powierzchni 63,37 m2,
2) mieszkanie nr 6 na poddaszu w budynku oznaczonym roboczo jako B1 o powierzchni 63,37 m2,
3) mieszkanie nr 6 na poddaszu w budynku oznaczonym roboczo jako B2 o powierzchni 63,37 m2.
oraz jedno z trzech wolnych mieszkań kat. M-3

Plan pierwszego etapu osiedla oraz rzuty budynków znajdują się na stronie internetowej www.jtbs.jaw.pl. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 32  745 20 60 oraz w siedzibie spółki przy ulicy Mickiewicza 1
w Jaworznie.

Najnowsze

To Top