Bez kategorii

Pagóry Ciężkowickie – przyrodnicza ostoja Jaworzna

Mieszkańcy Ciężkowic od dłuższego czasu domagali się objęciem ochroną kompleksu leśnego Kolawica. Urzędnicy miejscy proponują pójść dalej i sprawić, by cenne przyrodniczo tereny wokół Ciężkowic stały się swoistą przyrodniczą ostoją Jaworzna. Wystąpili z projektem utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w postaci „rogalika” ciągnącego się od Niecki Wilkoszyńskiej poprzez Wielkanoc, Przygoń, Kolawicę aż po Sosinę.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych.
Proponowany do objęcia ochroną obszar, pod wspólną nazwą Pagóry Ciężkowickie, obejmuje tereny od zbiornika Sosina poprzez kompleks leśny Kolawica, Góry Przygoń, Leszczynę i Wielkanoc, obszar Krupka Mostki wraz z łąkami, Kompleks leśny Doliska oraz łąki Kulig w rejonie ul. Ciężkowickiej. Obszar ten złożony jest z uzupełniających się terenów wartościowych przyrodniczo, które tworzą spójny układ zieleni wokół dzielnicy Ciężkowice. To jednocześnie największy zwarty obszar zieleni w Jaworznie ujęty jako korytarz ekologiczny w planie zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego.
– Proponowana forma ochrony objęłaby obszar o ogromnych walorach krajobrazowych związanych z mozaiką siedlisk przyrodniczych oraz urozmaiconą rzeźbą i morfologią terenu –  różnice wysokości między wierzchowinami Garb Ciężkowic, a doliną Łużnika dochodzą do około 60 m. Jest to kompleks rozległych terenów leśnych i otwartych zróżnicowanych pod względem pokrywy roślinnej – zwraca uwagę Marcin Tosza z Wydziału Ochrony Środowiska UM. – Spotkamy tu zwarte kompleksy leśne na siedliskach borowych, remizy leśne, zarośla śródpolne, przez rozwijające się dolinach cieków niewielkie płaty lasów łęgowych, tereny otwarte ze zbiorowiskami ciepłolubnych muraw i okrajków, zbiorowiska łąkowe i ziołorośla, terenu pól uprawnych. W zalewanych wodą zagłębieniach terenu, można znaleźć płaty nawiązujące do zbiorowisk łąk bagiennych i torfowisk przejściowych i niskich oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.
Wspomniane zróżnicowanie warunków siedliskowych sprzyja ogromnemu bogactwu świata roślinnego i zwierzęcego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono tu występowanie cennych siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotem ochrony – do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne na Górze Wielkanoc oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe na obszarach objętych europejską siecią obszarów chronionych Natura 2000.
– Bogata flora obejmuje 420 gatunków roślin naczyniowych. Wiele gatunków roślin chronionych i zagrożonych, posiada tu swoje jedyne stanowiska na terenie całego miasta Jaworzna – podkreśla Marcin Tosza. – Wyjątkowe walory krajobrazowe związane są także z występowaniem zbiorowisk zaroślowych, murawowych i łąkowych, które charakteryzują się sezonowo zmieniającymi się barwami obficie kwitnących i owocujących drzew i krzewów oraz bylin, jest to istotny aspekt estetyczny – mozaika barwnych plam w krajobrazie. Zróżnicowana i bogata fauna obejmująca ok. 230 gatunków, w tym 61 podlegających ochronie prawnej.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe zalicza się do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników.

Najnowsze

To Top