Bez kategorii

Pomoc osobom starszym – wspólna odpowiedzialność

Pod takim hasłem odbyła się 25 kwietnia konferencja poświęcona seniorom. Zorganizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie wydarzenie miało na celu omówienie najlepszych praktyk w  opiece senioralnej.

W okresie ostatniego ćwierćwiecza obserwujemy w Polsce znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. Trwający proces starzenia się ludności jest (obok negatywnych zjawisk jak niski poziom dzietności i zwiększona emigracja) jest również wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia. Korzyści wynikające z rozwoju nowych technologii medycznych i nowoczesnych metod diagnostycznych oraz poprawa kondycji zdrowotnej Polaków realizowana przez prozdrowotny styl życia, mają swoje odzwierciedlenie w trwającym już od ponad dwudziestu lat wydłużaniu przeciętnego trwania życia Zgonie z opublikowanym w 2016 roku raporcie Głównego Urzędu Statystycznego („Trwanie życia w 2015 r.”) mężczyźni w Polsce żyją przeciętnie 73,6 lat, natomiast kobiety 81,6 lat. W  porównaniu z 1990 r. żyjemy dłużej odpowiednio o 7,4 i 6,4 lat – podaje w raporcie GUS.
– Żyjemy coraz dłużej, dlatego coraz częściej korzystamy z usług lekarskich po 65 roku życia. Te tendencję obserwujemy także w ZLO. W naszych poradniach zarejestrowanych jest kilka tysięcy seniorów. Tylko w 2016 roku udzieliliśmy im w ramach podstawowej opieki zdrowotnej blisko 46 tys. porad lekarskich, a w bieżącym roku już blisko 15 tys. – mówi Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. – Seniorzy obecnie najczęściej korzystają z usług okulistów, dermatologów, diabetologów, chirurgów i laryngologów. Popularni są również kardiolodzy – dodaje prezes ZLO. Ponadto w 2016 roku blisko 24 tys. pacjentów-seniorów w placówkach ZLO skorzystało z  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Specjaliści podkreślają, że na pacjentów geriatrycznych trzeba patrzeć wielopłaszczyznowo, ponieważ to trudna i wymagająca grupa. Skuteczna opieka, rehabilitacja i leczenie wymagają
pełnej oceny stanu zdrowia, wielokierunkowego zintegrowanego procesu diagnostycznego i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych.
– W 2004 roku w Polsce choroby przewlekłe i długotrwałe problemy zdrowotne dotyczyły 78,8 proc. osób po 60 roku życia. Pacjenci Ci przyjmują zwykle więcej niż 10 leków i preparatów, często nie współgrających ze sobą, a wręcz generujących kolejne dolegliwości, dlatego wymagają oni kompleksowej i spójnej opieki – mówi dr nauk medycznych, geriatra, Agnieszka Jabłeki. – Na pacjentów geriatrycznych trzeba patrzeć w perspektywie długoterminowej. Postawą jest dobra i szybka diagnoza, ponieważ dziś pacjenci ci są często niedodiagnozowani. Niestety obecnie w leczeniu widzimy tendencję nowy objaw – nowy lek, która nasila zjawisko szkodliwej wielolekowości. Niewiele z nas zdaje sobie też sprawę z tego, że większość ze starszych pacjentów prezentuje objawy depresji, niedożywienia i odwodnienia, które często wynikają z niewłaściwej opieki.
Coraz lepiej zorganizowaną opiekę senioralną chce oferować także Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie, którego seniorzy stanowią znaczną część podopiecznych.
– Większość naszych podopiecznych to osoby niepełnosprawne i małosprawne. Wszyscy, w tym seniorzy, potrzebują stałej opieki, dlatego chcemy im zaoferować nowoczesne formy wsparcia. Chętnie zaangażowalibyśmy się w programy pilotażowe, testujące możliwości np. nowoczesnych technologii teleopieki – mówi Maria Stróżniak, kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Takie nowoczesne rozwiązania, pozwalające na lepsze diagnozowanie i późniejsze efektywne leczenie seniorów zaprezentowała podczas konferencji firma Comarch Healthcare, specjalizująca się m.in. w  tworzeniu technologii telemedycznych. Firma rozwija projekt zdalnej opieki medycznej – w tym zdalnej opieki i teleopieki senioralnej, która pozwala konsultować stan zdrowia i samopoczucia seniorów z lekarzem prowadzącym, fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem lub z lekarzem specjalistą. – Zmiana potrzeb zdrowotnych pacjentów w zaawansowanym wieku wymusza konieczność zapewnienia im zintegrowanych świadczeń opiekuńczych i zdrowotnych. Prowadzenie zdalnych konsultacji sprzyja utrzymaniu wysokiej jakości życia seniorów, a wykorzystanie technologii teleinformatycznej pozwala usprawnić organizację opieki nad pacjentem oraz zwiększyć skuteczność diagnostyki i efektywność terapii – mówi Violetta Margasińska, konsultantka firmy Comarch Healthcare. Badania mogą być wykonywane przez samego pacjenta, ale również przez jego opiekuna lub personel medyczny. Na podstawie przesyłanych wyników lekarz prowadzący może skontaktować się z pacjentem zdalnie, zarządzić wizytę domową lub wezwać pogotowie ratunkowe. Badania mogą być wykonywane w domu (dla jednego pacjenta), a także w domach opieki lub w ośrodkach skupiających wielu pacjentów (usługi dedykowane grupom badanych).
Specjaliści podkreślają nie tylko potrzebę intensyfikacji opieki nad seniorami oraz zmiany podejścia do niej. – Zmieniająca się struktura społeczeństwa oraz zmiany społeczno-kulturowe, skutkujące m.in. rezygnacją z życia w domach wielopokoleniowych, wymagają zastosowania nowoczesnych form wsparcia seniorów. W ostatnich latach obserwujemy w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej odejście od instytucjonalnych rozwiązań na rzecz pewnych ruchów społeczno-ekonomicznych. I tak, np. młodzi ludzie mogą wynajmować na korzystnych warunkach mieszkania w zamian za określoną pomoc seniorom. Wyzwaniem dla samorządów powinno też być tworzenie, na wzór europejskich, domów międzygeneracyjnych, w których, obok osób starszych w zamian za opiekę na bardzo preferencyjnych warunkach mogą zamieszkać rodziny – mówi dr Maria Zrałek, prof. Wyższej Szkoły Humanitas, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Administracji i Zarządzania.

Najnowsze

To Top