Bez kategorii

Rekordowe wyniki budżetowe – prezydent z absolutorium

Prezydent Paweł Silbert otrzymał podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej (27 czerwca) absolutorium. Wcześniej przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2016. Ubiegłoroczny budżet można uznać za rekordowy – zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Rekordowy budżet
W ubiegłym roku do budżetu miasta wpłynęło 459,5 mln zł. Wydatki wyniosły zaś 474,8 mln zł. Oznacza to, iż po stronie dochodów zrealizowano 99,46% założonych wpływów, a po stronie wydatków 96,17% planu. Jaworzno sukcesywnie pnie się pod względem wysokości budżetu, a rok 2016 był pod tym względem rekordowy. Przypomnijmy, iż przed 10 laty samorząd miał do dyspozycji sumy poniżej 300 mln zł. W roku 2016 do miejskiej kasy wpłynęło o 180 mln zł więcej niż w roku 2007, wydatki miasta w tym samym okresie wzrosły również o 180 mln zł. To tylko jeden ze wskaźników obrazujących rozwój naszego miasta.
Największy udział w budżecie Jaworzna w 2016 roku miały dochody własne gminy (m.in. podatki i opłaty lokalne), które stanowiły nieco ponad 30% spośród wszystkich źródeł dochodów (prawie 140 mln zł). Godny uwagi jest fakt, iż od czasu obniżenia i zamrożenia stawek podatków od nieruchomości i środków transportu (w roku 2014), wpływy podatkowe corocznie wzrastały. W 2016 wyniosły one 74 mln zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 2,5 mln zł. Wyższe wpływy mogą oznaczać, iż obniżka podatków przyniosła pobudzenie lokalnych, prywatnych inwestycji.
Kolejnymi najistotniejszymi źródłami dochodu gminy były udziały w w podatku od osób fizycznych (PIT), które zapewniły prawie 26% dochodów, subwencje z budżetu państwa (21%) oraz dotacje celowe z budżetu państwa (16%). Jak wskazywała Skarbnik Miasta Dorota Kuczera – wpływy z udziału w podatkach PIT i CIT były wyższe niż w roku 2015. Największy natomiast wzrost odnotowano we wpływach z dotacji celowych z budżetu państwa. Wiązało się to z Programem 500+, na którego realizację gmina otrzymała ponad 31,5 mln zł.
Z 474,8 mln zł wydatków budżetowych aż 65,4 mln zł (14%) stanowiły wydatki majątkowe, czyli inwestycje w infrastrukturę miejską. Inwestycje wykonane w ubiegłym roku to między innymi przebudowa ul. Fabrycznej i Olszewskiego; rynki w Jeleniu i Byczynie; modernizacje i remonty dróg gminnych;  przebudowa sali teatralnej w Młodzieżowym Domu Kultury, czy modernizacja Oddziału Neurologii w szpitalu.
Po stronie wydatków najistotniejszą pozycją pozostają niezmiennie wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości ponad 157 mln zł (33% budżetu wydatków); pomoc społeczną – 88,6 mln zł oraz wydatki na transport i łączność (m.in. budowy i remonty dróg, komunikacja miejska) – 64,7 mln zł.
– Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy mieli wpływ na uchwalenie budżetu, na decyzje dotyczące zmian w budżecie oraz na jego realizację. Dziękuję za kolejny rok intensywnej, wytężonej i dobrze wykonanej pracy – mówił prezydent Paweł Silbert. – Mamy się czym chwalić, jeśli chodzi o rok 2016, ponieważ w moim przeświadczeniu budżet został wykonany wyjątkowo dobrze. Chciałbym, aby kolejne lata były przynajmniej tak dobre dla naszego miasta jak rok ubiegły. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za współpracę – powtarzał prezydent Silbert.
Podobną – pozytywną – opinię o sprawozdaniu finansowym oraz o wykonaniu budżetu Jaworzna wyraziła wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Rada Miejska zatwierdziła na wtorkowej sesji (27 czerwca) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 stosunkiem głosów 15 „za” i 7 „przeciw”. Przeciwko głosowali przedstawiciele opozycji.

Prezydent otrzymał absolutorium
Podobnie rzecz się miała podczas głosowania o udzieleniu absolutorium prezydentowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Nikogo raczej nie dziwi, iż opozycja ponownie zagłosowała przeciwko i prezydent Paweł Silbert absolutorium otrzymał stosunkiem głosów 15-7.
Co ciekawe radny Marcin Kozik nie silił się tym razem na udowadnianie swej „niezależności”. To Krzysztof Lehnort – szef radnych wywodzących się z listy Platformy Obywatelskiej – przeczytał wspólne stanowisko JPO i Kozika w sprawie sprawozdania budżetowego oraz uchwały absolutoryjnej. Pozory „niezależności” Marcina Kozika zastąpiła zatem zupełnie jawna współpraca z radnymi sympatyzującymi z PO oraz wspólne wypracowywanie stanowisk w sprawie uchwał.
„Totalna opozycja” tradycyjnie już w sposób hasłowy zarzuciła prezydentowi m.in. brak dostępu do informacji publicznej, brak transparentności i odpowiedzialności w zarządzaniu budżetem, brak rzetelnych konsultacji społecznych oraz chyba najbardziej kuriozalny zarzut „braku optymalnego wykorzystania środków publicznych prowadzące do braku zapewnienia bezpieczeństwa finansowego miastu i jego mieszkańcom”.
– (…) Czy warto zagłosować nad votum zaufania dla prezydenta Pawła Silberta, który w ciągu całego roku w budżecie 2016 prowadzi liczne zmiany, poprawki, przesunięcia między działami, tworząc tak naprawdę z tego budżetu przyjętego przez Radę Miejską jedną wielką farsę (sic!)? – gardłował w dalszej części obrad Marcin Kozik.
Przypomnijmy, iż pierwotna uchwała budżetowa na rok 2016 przyjęta przez Radę 17 grudnia 2015, zakładała dochody miasta na poziomie 403,6 mln zł, a wydatki w kwocie 436,8 mln zł. Czy zatem „farsą” Marcin Kozik nazywa to, iż między innymi w efekcie skutecznego ubiegania się o dofinansowania i dotacje, realne dochody do budżetu zwiększyły się w ciągu roku o prawie 56 mln zł w stosunku do pierwotnego planu, a wydatki (w tym inwestycyjne) wzrosły o 38 mln zł? Ta „farsa”, jak ją nazywa Kozik, umożliwiła zwiększenie budżetu o 14% i zrealizowanie większej liczby inwestycji. Być może to boli „totalną opozycję”?
Boleć może również wykonanie w Jaworznie budżetu na bardzo wysokim poziomie 99 i 96%. Dla części radnych opozycyjnych to wyraźnie za mało i może świadczyć o nieudolnym zarządzaniu finansami. O czym w takim razie świadczy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 przedłożone przez Zarząd Województwa Śląskiego (województwem zarządza PO z koalicjantami)? Takie kłopotliwe pytanie radnym związanym z PO zadał Dawid Domagalski.
Po stronie dochodów Zarząd Województwa Śląskiego zrealizował 86,38% planu, a po stronie wydatków jedynie 75,3%. Wydatki na publiczne drogi wojewódzkie zrealizowano w 52,4%, a zupełną „perełką” są wydatki na ochronę środowiska (zrealizowano niespełna 37% planu) i gospodarkę odpadami (zaledwie 18%). Na marginesie można dodać, że w ciągu roku 2016 zaplanowaną w województwie na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 3,68 mln zł zmniejszono do… 18.886 zł (to nie pomyłka – niespełna 19 tysięcy zł!). Czy to nie za mało, by walczyć ze smogiem?
Kiedy radny Dawid Domagalski dla porównania podał wskaźniki wykonania budżetu wojewódzkiego, po stronie opozycji rozległa się wrzawa, a szczególny pean na cześć marszałka Saługi wygłosiła Barbara Sikora. Te podwójne standardy oceny wskazują wyraźnie, że nie o wynik budżetowy tu chodzi, czy jakiekolwiek merytoryczne przesłanki. To po prostu zwykła, ordynarna polityka. Nie ma złudzeń, że jakkolwiek jaworznicki budżet 2016 nie byłby wykonany, „totalna opozycja” byłaby przeciw udzieleniu absolutorium Pawłowi Silbertowi. Tym razem w totalnym oporze opozycji zabrakło nawet „amunicji”, by wypaść wiarygodnie w przekonywaniu, iż miasto jest źle zarządzane.

Najnowsze

To Top