Polityka

Listopadowa sesja Rady Miejskiej

W czwartek w Urzędzie Miejskim odbywać się będzie kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem w porządku obrad znalazło się 20 punktów.

Podczas listopadowej sesji Radni zajmować się będą kilkoma istotnymi dla mieszkańców sprawami. Między innymi Rada określi się w sprawie stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych, jakie miałyby obowiązywać w 2018 roku. Można przypuszczać, że najwięcej emocji wzbudzać będą punkty związane ze zmianą nazwy kilku ulic i rond. Rozpatrzony zostanie m.in. projekt w sprawie nadania jednemu z nowych rond nazwy im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

Początek sesji w czwartek 30 listopada br. o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad czwartkowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2027.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz nadania mu Statutu.

 11. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, zawodowych.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy ulicy Pawła Szulgacza.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Kamila Wachlowskiego.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Jurajska.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu nazwy im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu nazwy im. 308. Dywizjonu Myśliwskiego – Krakowskiego.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.

 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 19. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top