Biznes - inwestycje

Jaworznicki budżet na rok 2018. Aż 90 mln zł na wydatki inwestycyjne

W przyszłym roku wydatki budżetowe Jaworzna przekroczą granicę 0,5 mld zł, co czyni budżet na rok 2018 rekordowym. Same wydatki majątkowe, czyli związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury miejskiej wyniosą blisko 90 mln zł. Zatem wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosić będą aż 972 zł. Głosowanie nad przyszłorocznym budżetem odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej 21 grudnia.

W nadchodzącym roku czeka jaworznian realizacja najistotniejszych miejskich inwestycji w bieżącej perspektywie unijnej. Całkowitej przebudowie ulegnie kolejny obszar w ścisłym centrum Jaworzna. Mieszkańcy zyskają nowoczesne centrum przesiadkowe w miejscu dotychczasowego przystanku PKM „Centrum”. Tuż obok – na Placu Górników – powstanie zadaszony parking dla rowerów z główną stacją roweru miejskiego, natomiast parking samochodowy na przedpolu Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS ukryty zostanie pod ziemią. Dojdzie również do kompleksowej modernizacji samej hali. W przyszłym roku zostanie zakończona budowa Velostrady z Osiedla Stałego przez Podłęże, Śródmieście i Jeziorki aż do Ciężkowic. Już za rok Śródmieście będzie miało zgoła odmienny, nowoczesny wygląd i lepszą funkcjonalność.

To tylko część zamierzeń inwestycyjnych, których finansowanie zakłada przyszłoroczny budżet Jaworzna. Gmina zabiega jednocześnie o zapewnienie dofinansowania przebudowy między innymi ulic: Katowickiej, Martyniaków, Podwale, Piaskowej, Gwardzistów i Energetyków. Rozpocznie się długo wyczekiwana rekultywacja Sosiny czy kontynuacja rozbudowy infrastruktury na GEOsferze (tężnia solankowa w ramach JBO). Projekt Miasto Siedmiu Rynków wejdzie w fazę realizacji w Dąbrowie Narodowej, Długoszynie, Borach i Ciężkowicach. Kolejnych sześć szkół przejdzie termomodernizację, a niemal od podstaw zbudowane zostanie Przedszkole Miejskie nr 24. Uruchomiony zostanie także publiczny żłobek.

W związku z tymi ambitnymi planami w budżecie na rok 2018 zapewniono prawie 90 mln zł na wydatki inwestycyjne. Z tej sumy po 30% pochłoną wydatki na infrastrukturę związaną ze sportem i kulturą fizyczną (wbrew absurdalnym tezom opozycji, że miasto nie inwestuje w sport) oraz transport. Jeżeli weźmiemy pod uwagę projekty rozpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021, wydatki inwestycyjne wyniosą w naszym mieście 123 mln zł.

Przyszłoroczny całkowity budżet wydatków Jaworzna wyniesie 519,2 mln zł. Największy udział w wydatkach bieżących ma nieustannie od lat oświata i wychowanie, na której finansowanie przeznaczone jest niemal 30% budżetu. Warto zwrócić uwagę, że subwencje i dotacje (czyli środki państwowe) pokrywają tylko 69% wydatków oświatowych, 42 mln zł do utrzymania szkół i przedszkoli dołoży gmina z własnych środków. Druga największa sfera wydatków to polityka rodzinna z udziałem 17-procentowym w budżecie (składa się na nią w zasadniczej części Program 500+).

Dochody budżetowe na przyszły rok określono na poziomie 486,2 mln zł. Jak łatwo zauważyć różnica między dochodami a wydatkami wynosi 33 mln zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych.

Jaworzno regularnie i bezproblemowo spłaca swoje wcześniejsze zobowiązania finansowe (zaciągnięte wcześniej kredyty długoterminowe). W przyszłym roku na spłatę dotychczasowych zobowiązań przeznaczonych zostanie 17,5 mln zł. Dzięki racjonalnie prowadzonej polityce finansowej miasto nawet nie zbliża się do dopuszczalnych progów ostrożnościowych określonych w Ustawie o finansach publicznych. Ten wskaźnik budżetu Jaworzna jest o prawie 40% niższy niż wartość dopuszczalna.

Widać zatem, że miasto może się rozwijać i finansować nowe inwestycje nie zadłużając się nadmiernie oraz pozostawiając „margines bezpieczeństwa” na wypadek nieoczekiwanych wstrząsów w skali makro (takich jak np. załamanie rynków i kryzys sprzed kilku lat).

Projekt jaworznickiego budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przeanalizowane i pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Najnowsze

To Top