Bezpieczeństwo

Nowe strefy ochronne ujęć wody pitnej

Osoby spacerujące, biegające, czy też jeżdżące na rowerze, zwłaszcza po zielonych terenach Jaworzna, mogą napotkać na swojej drodze niebieskie tabliczki sygnalizujące przynależność terenu, na którym przebywają do strefy ochronnej ujęcia wody. Strefy, choć niewidoczne istniały zawsze. Teraz ich obszar zostanie bardziej uwidoczniony.

 

To efekt działań spółki wodociągowej, która końcem 2017 roku uzyskała od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej decyzje związane z aktualizacją stref ochronnych. Ze względu na przemysłowy charakter miasta i warunki hydrogeologiczne, Wodociągi Jaworzno (MPWiK) wystąpiły o wyznaczenie takich stref dla ujęć głębinowych.

„Strefy ochronne ujęcia wody pitnej dzielą się na pośrednie i bezpośrednie. Ich wytyczeniem na zlecenie przedsiębiorstwa zajmuje się hydrogeolog. Robi to na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej oraz na podstawie wniosku z opisem oddziaływania na środowisko podmiotów funkcjonujących i znajdujących się na wyznaczonym obszarze” – wyjaśnia Technolog Wody Sylwia Kręcichwost.

Strefa bezpośrednia ujęcia wody pitnej to strefa, która jest ogrodzona, monitorowana oraz uzbrojona w alarm przeciwwłamaniowy. Na jej teren wstęp mają tylko pracownicy wodociągów. Natomiast strefa pośrednia obejmuje tereny przylegające do strefy bezpośredniej. Nie jest ona ogrodzona, jednak obowiązują na niej pewne nakazy m.in. związane z odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz zakazy obejmujące m.in. zakaz wykorzystywania ścieków do celów rolniczych, składowania substancji ropopochodnych, materiałów niebezpiecznych, czy też prowadzenia niektórych zakładów usługowych.

Jak dodaje Sylwia Kręcichwost – „Obszar terytorialny stref pośrednich jest różny dla każdego z pięciu ujęć działających na terenie Jaworzna. Największy o powierzchni 476 hektarów został wyznaczony dla ujęcia Galmany zlokalizowanego w dzielnicy Warpie i Góra Piasku, a najmniejszy o powierzchni 62 hektary dla ujęcia Bielany w dzielnicy Bory”.

Tak więc, widząc niebieską tabliczkę z napisem „Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej ustanowiony w celu ochrony jakości wód ujmowanych”, musimy być świadomi, iż nieopodal (liczyć w setnych metrach, a czasem i w kilometrach), znajduje się ujęcie wody pitnej dla miasta i jego mieszkańców. Należy zatem pamiętać o panujących na tym obszarze zakazach i nakazach.

Najnowsze

To Top