Z miasta

Styczniowa sesja Rady Miejskiej

W czwartek w Urzędzie Miejskim odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej. Tym razem w porządku obrad znalazło się 16 punktów.

Pierwsza w 2018 roju sesja Rady Miejskiej zapowiada się bardzo ciekawie, radni mają bowiem do omówienia kilka istotnych dla mieszkańców spraw. Chociaż w planie obrad znalazło się zaledwie 16 punktów, to jednak można spodziewać się burzliwej dyskusji i emocjonujących głosowań.

Sesję otworzy punkt, który powinien zostać przyjęty jednogłośnie. Radni zdecydują o przyznaniu honorowego dyplomu „Za zasługi dla miasta Jaworzna” panu Stanisławowi Bigajowi – jaworznickiemu piekarzowi, który znany jest także ze swojej działalności na rzecz młodzieży.

Później poruszona zostanie też m.in. sprawa funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Grażyny Bacewicz. Radni najprawdopodobniej przyjmą uchwałę na podstawie której szkoła muzyczna zostanie przeniesiona do budynku zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowej na Podłężu. O całej sprawie pisaliśmy w osobnym materiale.

Ważnym tematem dla wielu jaworznian jest powstanie w Jaworznie żłobka dla dzieci. Radni zauważyli inicjatywę mieszkańców i zagłosują w sprawie poparcia inicjatyw utworzenia w Jaworznie publicznego żłobka oraz ustalenia wysokości i zasad dofinansowania dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.

Początek sesji w czwartek 25 stycznia br. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad czwartkowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Panu Stanisławowi Bigajowi.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2017 roku.

 5. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w 2017 roku.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok miasta Jaworzna.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 – 2029.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie poprzez zmianę jej siedziby.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie poparcia inicjatyw utworzenia w Jaworznie publicznego żłobka oraz ustalenia wysokości i zasad dofinansowania dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Jaworzna.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2018 r.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 14. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 15. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top