Z miasta

We wtorek sesja Rady Miejskiej

We wtorek 27 lutego odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów.

Radni we wtorek pochylać się będą nad kilkoma sprawami, które nie są może zbyt medialne, ale mają duże znaczenie dla rozwoju miasta. Wśród podjętych tematów znajdą się m.in. decyzje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kilku rejonach. Radni pochylą się też nad planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018-2021. Jego przedmiotem są inwestycje w zakresie budowy bądź przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków a także sposób finansowania planowanych inwestycji w najbliższych latach.

Początek sesji we wtorek 27 lutego br. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad czwartkowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2017 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018-2021.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sfera południe” w Jaworznie.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wandy w Jaworznie.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 80, w celu prowadzenia działalności statutowej.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości gminnej, w celu prowadzenia działalności statutowej.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaworznie.

 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 14. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top