Biznes - inwestycje

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Tylko przez dwa dni będzie można składać wnioski o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie ze środków KFS kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, wnioski będą przyjmowane od 13 do 14 marca.

Priorytety wydatkowania KFS w 2018 roku ustalone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą następujące elementy:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS  na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem dostępnych limitów.

WAŻNE! Szczegółowe informacje dotyczące składania i oceny wniosków oraz zabezpieczenia zwrotu przez pracodawców środków z KFS zostały określone w następujących dokumentach:

 • „Zasady II. naboru i rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku”;
 • „Formy  zabezpieczenia  zwrotu  przez  pracodawców  środków  z  Krajowego  Funduszu   Szkoleniowego i zasady ich stosowania”.

Przed przygotowaniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z tymi dokumentami. Szczegółowe  informacje  można uzyskać u specjalistów  do spraw rozwoju zawodowego: tel. 32 61-81-909, 32 61-81-910; e-mail: szkolenia@pup-jaworzno.pl.

źródło: jaworzno.praca.gov.pl oraz kfs.pl

Najnowsze

To Top