Z miasta

Marcowa sesja Rady Miejskiej

We wtorek 27 marca odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazło się 25 punktów.

Wtorkowa sesja zapowiada się niezwykle interesująco, radni będą bowiem debatowali na kilkoma sprawami, które są szczególnie ważne dla mieszkańców. Zgodnie z obietnicą prezydent miasta Paweł Silbert wprowadził w program obrad cały pakiet ustaw prorodzinnych. Radni będą musieli podjąć decyzję w sprawie utworzenia długo wyczekiwanego przez rodziców żłobka miejskiego a także jego regulaminu, wysokości opłat i dofinansowania. Podjęte mają też być decyzje o dotacjach celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce. Cała sprawa zapewne wzbudzi spore dyskusje, o ile bowiem radni zgadzają się co do samej kwestii utworzenia żłobka i wspierania rodzin, to już w kwestii detali a szczególności związanych z tym finansów istnieje kilka alternatywnych pomysłów.

Wśród tematów ważnych dla funkcjonowania miasta pojawi się zapowiadana od jakiegoś czasu kwestiach obligacji komunalnych. Radni zdecydować mają o ich emisji oraz zasadach zbywania, nabywania i wykupu.

Największej dyskusji można się spodziewać w zawsze pełnym polityki temacie okręgów wyborczych. Miasto musi dokonać przed planowanymi na jesień wyborami samorządowymi podziału na nowe okręgi. Zamiast dotychczasowych trzech proponowany jest podział na cztery okręgi. Specyfika Jaworzna sprawia, że trudno jest podzielić miasto sensownie, tak by łączyć mieszkańców o mniej więcej zbliżonych problemach. Dlatego kształt okręgów na pewno będzie gorąco dyskutowany, pytanie tylko czy sprawa nie zostanie nadmiernie upolityczniona.

Dla przedsiębiorców a pewnie też wielu mieszkańców interesująca też może być kwestia sprzedaży i napojów alkoholowych. Radni pochylą się nad zasadami usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu a także nad ustaleniem maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż.

Zapowiada się długa i burzliwa sesja, wypada trzymać kciuki za merytoryczną dyskusję, tym razem bowiem wiele podjętych decyzji będzie wpływało na funkcjonowanie miasta przez wiele lat i będzie też miało konkretne skutki dla mieszkańców.

Początek sesji we wtorek 27 marca br. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad wtorkowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 – 2020.

 4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2017 rok.

 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2017 rok.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Miasta Jaworzna.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Jaworzna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Jaworzna.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna w 2018 roku.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Jaworzna.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaworznie.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Jaworznie.

 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie.

 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Miasta Jaworzna.

 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r.

 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę Nr XXXI/437/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 roku.

 23. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 24. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

 25. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top