Zdrowie

ZLO jak Zdrowie, Leczenie i Opieka

Rozmawiamy z Jackiem Nowakiem, prezesem Zespołu Lecznictwa Otwartego

Zespół Lecznictwa Otwartego oddał 6 października przychodnię w Szczakowej, w której przeprowadził generalny remont. Co pacjentom daje ta inwestycja?

– Placówka jest rozbudowana i przyjazna dla pacjentów, w tym osób niepełnosprawnych. W Szczakowej działa Poradnia POZ, w tym trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień, Poradnia stomatologiczna oraz Poradnia ginekologiczna, a w niej, obok wcześniej już funkcjonującego, drugi gabinet ginekologiczny, a także gabinet położnej, gabinet KTG oraz sterylizatornia.

W przychodni pojawił się też nowy sprzęt.

– Przychodnia została nie tylko wyremontowana i rozbudowana, ale i doposażona. W poradni ginekologicznej pojawiły się m.in. nowy fotel ginekologiczny, aparat USG, aparat do kriochirurgii, aparat KTG oraz kolposkop. Gabinet stomatologiczny został doposażony w nowoczesny unit stomatologiczny, w przychodni pojawiły się również nowy elektrokardiograf oraz defibrylator.

Szczakowa to nie jedyna inwestycja realizowana przez spółkę.

– Remont przychodni Szczakowa, o wartości 1,7 mln zł, to jedno z wielu zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę. Każdego roku inwestujemy w poprawę jakości świadczonych usług medycznych. W ostatnich latach modernizowane i przebudowywane były m.in. elementy przychodni na osiedlach Podłęże i Jeleń, a cztery lata temu generalnemu remontowi i rozbudowie, kosztem przeszło 3,2 mln zł, poddana została przychodnia ZLO Leopold, w której obecnie funkcjonuje kilkanaście poradni specjalistycznych, Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Pracownia Diagnostyki Obrazowej. Jak wspomniałem ZLO inwestuje nie tylko w remonty i rozbudowy swoich placówek, ale i doposażenie ich w nowoczesny sprzęt medyczny i rozwiązania elektroniczne, dzięki którym rozszerzają się możliwości diagnostyczne oraz podnosi się jakość i wiarygodność wykonywanych badań. W ciągu ostatnich pięciu lat na ten cel wydaliśmy ponad 2,7 mln zł, za które zakupiono m.in. tomograf stożkowy, nowoczesne aparaty: KTG, USG, RTG, unity stomatologiczne, elektrokardiografy, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie.

Dlatego warto być pacjentem ZLO?

– Jesteśmy dużym jaworznickim podmiotem medycznym. Rocznie udzielamy ok. 300 tysięcy porad medycznych. Dzięki swojej wielkości właśnie i organizacji jako sieci przychodni skupiających kilkanaście specjalistycznych poradni, świadczącej usługi związane z diagnostyką laboratoryjną i obrazową oraz dzięki nowoczesnym rozwiązaniom elektronicznym, jesteśmy w stanie zapewnić pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną. ZLO w 10 lokalizacjach świadczy m.in. usługi w ramach POZ (lekarze rodzinni – pierwszego kontaktu), mamy też, co warte podkreślenia, duży kontrakt na leczenie stomatologiczne. Ostatnio udało nam się m.in. zawrzeć umowę w zakresie stomatologii w Byczynie, czyli w miejscu, gdzie usługi te były bardzo oczekiwane przez lokalną społeczność. Rozbudowujemy też kompetencje w ramach opieki psychiatrycznej.

Skąd pomysł na rozwijanie się w tym kierunku?

– Mocno wzięliśmy sobie do serca definicję zdrowia według WHO, która wskazuje, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale także stan pełnego fizycznego umysłowego i społecznego dobrostanu. I na tym dobrostanie umysłowym i społecznych chcemy się właśnie skoncentrować. Zdefiniowaliśmy, m.in. w oparciu o spotkania z pacjentami i środowiskiem okołomedycznym, pewne obszary – nisze, gdzie potrzebne jest wsparcie. Jednym z takich obszarów jest psychiatria, która w Jaworznie funkcjonuje wyłącznie na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i poradni leczenia uzależnień. Skalę problemu uświadomiliśmy sobie też dzięki naszemu autorskiemu programowi Razem ku Dobru. Projekt ten realizujemy przy współpracy i współfinansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, a jego celem jest zbudowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i wsparcia skierowanego do rodzin wieloproblemowych, to jest borykających się na co dzień z wieloma problemami jak bezrobocie, niepełnosprawność, choroba psychiczna, samotność, uzależnienie, choroba przewlekła itp. Ponieważ odkryliśmy ogromne zapotrzebowanie w dziedzinie opieki psychiatrycznej, podjęliśmy wielokierunkowe działania, aby ją wzmocnić w naszym mieście. Przystąpiliśmy m.in. do konkursu NFZ i zaoferowaliśmy gotowość do świadczenia opieki psychiatrycznej w ramach dziennego oddziału psychiatrycznego. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie tego konkursu na koniec bieżącego roku. Udało nam się przede wszystkim, mimo ogromnego deficytu na rynku, pozyskać profesjonalny personel tj. lekarza psychiatrę oraz terapeutów. Przy okazji warto też wspomnieć, że szkolimy obecnie pięciu lekarzy w ramach specjalizacji rodzinnej.

Realizując naszą misję – zgodnie z którą ZLO to nie tylko leczenie, ale i zdrowie, czyli profilaktyka i opieka, przystąpiliśmy też do unijnego konkursu składając projekt na działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych. W projekcie zadeklarowaliśmy możliwość podjęcia działań mających na celu wzmocnienie opieki nad pacjentami powyżej 60. roku życia oraz opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rozszerzyliśmy go też o wsparcie dla opiekunów tych pacjentów. Dodatkowo w ramach tego projektu chcielibyśmy wprowadzić świadczenia w zakresie opieki zdalnej(nazywanej często telemedycyną), które umożliwiłyby częstszy, zdalny kontakt pacjenta z personelem medycznym jak również, pomagały nam monitorować przebieg procesu leczenia.

Razem ku Dobru czy też program ZLO OK to podstawowe programy realizowane przez ZLO w ramach profilaktyki zdrowotnej. W ostatnim czasie, co widać było m.in. podczas wielu spotkań plenerowych z mieszkańcami Jaworzna, czy też różnych wydarzeń w mieście, właśnie na tę profilaktykę stawialiście duży akcent, dlaczego?

– Jak wspomniałem ZLO to nie tylko leczenie, ale i opieka oraz zdrowie i jego promocja. Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, ale w praktyce często o tym zapominamy. ZLO OK to autorski, szyty na miarę program ZLO, którego celem jest skoordynowanie i ustandaryzowanie opieki medycznej oraz promowanie profilaktyki zdrowotnej. Zauważyliśmy, że spora grupa naszych pacjentów rzadko korzysta z wizyt lekarskich, a w związku z tym pojawił się po naszej stronie niepokój, czy Ci pacjenci są w dobrym stanie zdrowia i czy nie powinni być przebadani – dlatego w ramach programu proponujemy im spotkania profilaktyczne. Obejmują one głównie dwie grupy pacjentów – zdrowych, bez czynników ryzyka, którym proponujemy bilanse i podstawowe badania oraz pacjentów z czynnikami ryzyka, jak np. nikotynizm czy otyłość, dla których, oprócz podstawowej diagnostyki, przygotowaliśmy konsultacje specjalistyczne oraz np. wizytę w naszej Poradni Promocji Zdrowia. Nie zapominamy również o pacjentach chorych, jak mówimy „pacjentach pod specjalnym nadzorem ZLO”, borykających się np. z cukrzycą, POCHP, problemami kardiologicznymi, czy innymi często obserwowanymi chorobami, dla których stworzyliśmy standardy postępowania, gwarantujące im stałą, a zarazem przemyślaną opiekę. Aby jak najlepiej obsługiwać naszych pacjentów postawiliśmy też na doskonalenie jakości świadczonych usług, dlatego przystąpiliśmy do procesu akredytacji medycznej POZ w ZLO.

Czemu ma służyć akredytacja?

– Akredytacja to potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych. A ich jakość zależy przecież od wielu czynników. Nie tylko od remontów i doposażenia placówek w nowoczesny sprzęt, co realizujemy, ale również od personelu i wielu procedur medycznych czy okołomedycznych, które wciąż udoskonalamy. Spółka od wielu lat posiada certyfikat jakości ISO, który odnosi się do pewnego obszaru jej działania, ale nie dotyka w pełni tego, w czym się specjalizujemy, czyli opieki medycznej. Dlatego kiedy dowiedzieliśmy się, że Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie dzięki pozyskanym środkom unijnym przeprowadza proces certyfikacji medycznej w POZ, postanowiliśmy do niego przystąpić. Co ważne, akredytacyjne wytyczne jakości w POZ, a jest tych wskaźników przeszło 120, zostały opracowane przez profesjonalistów medycznych i organizacje medyczne, takie jak np. Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Do akredytacji przygotowywaliśmy się przez dwa lata, głównie z zaciszu naszych gabinetów, gdzie pracowaliśmy nad dokumentacją medyczną i różnymi procedurami, przeszkoliliśmy też personel. Z końcem sierpnia czterech zewnętrznych niezależnych wizytatorów sprawdziło nie tylko naszą dokumentację, ale i wszystkie placówki ZLO. Wizytacja ta potwierdziła spełnienie standardów medycznych w naszym zakładzie w 89 proc., czyli o kilkanaście procent więcej, niż jest wymagane, aby akredytację otrzymać. Oczywiście nie spoczywamy na laurach i będziemy nadal pracować, aby wypełnić te pozostałe 11 proc. Po przeprowadzeniu pełnej procedury, w najbliższym czasie uzyskamy formalne potwierdzenie w drodze uchwały Rady Akredytacyjnej powołanej przez Ministra Zdrowia o udzieleniu ZLO akredytacji. Chciałbym, korzystając z okazji podziękować całemu personelowi ZLO, bo to nasz wspólny, okupiony niemałym wysiłkiem, sukces.

Najnowsze

To Top