Z miasta

W najbliższą środę sesja. Głosowanie nad budżetem 2019

Już w środę (19 grudnia) odbędzie się jedna z najważniejszych (obok absolutoryjnej) sesji Rady Miejskiej. Radni podejmą głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Jaworzna na rok 2019. Projekt wniesiony przez prezydenta Pawła Silberta zakłada na przyszły rok budżet nadwyżkowy. Nadwyżkę w wysokości ponad 17,5 mln zł miasto przeznaczy na spłatę zobowiązań kredytowych z poprzednich lat.

Wiemy już, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała zarówno projekt budżetu, jak i Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2019-2029. W środę radni zdecydują, czy budżet przyjąć w przedłożonym przez prezydenta Silberta kształcie.

Tym razem budżet miałby być nadwyżkowy. Dochody miasta ustalono na 542,2 mln zł, a wydatki na 524,6 mln zł. Nadwyżka w wysokości ponad 17,5 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę długoterminowych kredytów z lat poprzednich.

Wydatki majątkowe Jaworzna, czyli te związane z inwestycjami w infrastrukturę miejską, wyniosą aż 81,6 mln zł. Ta kwota zapewni kontynuację rozwojowej polityki miasta. Do najistotniejszych inwestycji realizowanych w przyszłym roku można zaliczyć m.in. kompleksową rekultywację Sosiny (miasto wyasygnuje na to zadanie w 2019 roku 12,5 mln zł) czy zakup kolejnej partii autobusów elektrycznych dla PKM Jaworzno (11,4 mln zł). Kontynuowany będzie program termomodernizacji i remontów budynków szkół i przedszkoli (6,7 mln zł) oraz budowa siedziby Przedszkola Miejskiego nr 24 (6,5 mln zł). Szpital może liczyć na 2 mln zł na modernizację kolejnego oddziału.

W danych budżetowych znajdziemy również ciekawą informację dla mieszkańców Byczyny. W przyszłym roku zarezerwowano 620 tys. zł na kontynuację projektu MTdA – etap VI „Byczyna”. Kwota sugeruje, że miasto zamierza zlecić sporządzenie opracowania projektowego dla budowy estakady w Byczynie. Jeśli spojrzymy do WPF, to zauważymy, że gmina chciałaby przystąpić do budowy w roku 2021 i zapewne jest to uzależnione od dostępności środków zewnętrznych (np. z dofinansowań państwowych).

Już w środę przekonamy się, czy Rada Miejska zaakceptuje przedłożony przez prezydenta Silberta projekt budżetu na nadchodzący rok. Szczegółową analizę budżetu miasta na rok 2019 znajdziecie w piątkowym wydaniu gazety EXTRA Jaworzno.

Oprócz budżetu radni pochylić się mają jeszcze nad kilkoma innymi sprawami, w sumie w porządku sesji znalazło się aż 21 punktów:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Jaworzna.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 – 2029.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie usunięcia pomnika poświęconego Władysławowi Palce, żołnierzowi AL V obwodu im. J. Dąbrowskiego poległemu w 1943 roku oraz Piotrowi Palce i Józefowi Koziarzowi poległym w 1944 roku.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie usunięcia pomnika ku czci Janka Martyniaka, żołnierza GL.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie montażu nowej tablicy memoratywnej na pomniku posadowionym w Jaworznie w dzielnicy Byczyna, na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Gwardzistów.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie na lata 2019-2021.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2019-2021.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2017 rok.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podjęcia międzynarodowej współpracy partnerskiej z Miastem Hereford w Wielkiej Brytanii.

 19. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 20. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Początek sesji w środę 19 grudnia br. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Najnowsze

To Top