Polecamy

Nowy budżet – 81,6 mln zł na inwestycje

W budżecie Jaworzna na 2019 rok zaplanowano aż 81,6 mln zł na inwestycje. Miasto nie zmniejsza tempa rozwoju. W przyszłym roku czeka nas zakup kolejnej partii autobusów elektrycznych dla PKM Jaworzno, rozpoczęcie budowy centrum przesiadkowego w Szczakowej, modernizacja stadionu „Azotanii” czy kontynuacja rewitalizacji Sosiny. W większości miast 10% budżetu na cele inwestycyjne uznawane jest za przyzwoity wynik. W Jaworznie wydatki na rozwój infrastruktury stanowić będą w przyszłym roku 16% budżetu.

 

Budżet „na plusie”

W przyszłym roku prezydent założył realizację budżetu nadwyżkowego. To znaczy dochody w wysokości 542,2 mln zł będą większe niż wydatki – 524,7 mln zł. Nadwyżka w wysokości ponad 17,5 mln zł będzie przeznaczona na spłacenie części kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Jaworzno konsekwentnie spłaca zobowiązania. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2029, całość długu spłacona powinna zostać w ciągu 10 lat. Aczkolwiek nie można wykluczyć, że w przyszłości (nowa perspektywa unijna) miasto znowu będzie posiłkować się pożyczką, aby zyskać możliwość zapewnienia wkładu własnego do inwestycji współfinansowanych z dotacji.

Ten stosunkowo krótki czas spłaty zobowiązań (perspektywa 10 lat) doskonale pokazuje, iż Jaworzno jest w stabilnej sytuacji finansowej i nie wykorzystywało kredytu w nadmiernym stopniu. W obecnej chwili znajdziemy w województwie sporo miast, które swe zadłużenie spłacać będzie przez kolejnych 20 lub więcej lat.

Nowe inwestycje i kontynuacja rozpoczętych przedsięwzięć

Wydatki majątkowe w 2019 roku sięgną 81,6 mln zł, co stanowi 16% budżetu. Świetny wynik, który wskazuje, że miasto nadal dynamicznie się rozwija. Warto zaznaczyć, iż większość miejskich inwestycji przebiega w cyklu wieloletnim. Te 81,6 mln zł w roku 2019 pozwoli finalizować przedsięwzięcia rozpoczęte w latach minionych, ale także rozpocząć inwestycje nowe, które będą wymagały kontynuacji finansowania w roku 2020 i dalej.

Z ważniejszych miejskich przedsięwzięć należy wskazać trwające już prace rekultywacyjne na zalewie Sosina, dokończenie budowy Miejskiego Centrum Integracji Transportu w Śródmieściu, sfinalizowanie termomodernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową parkingu podziemnego na jej przedpolu, zagospodarowanie zielenią urządzoną Plant i ich okolic.

Trzeba również przypomnieć o wydatkach majątkowych związanych z rozbudową (a właściwie budową od podstaw) Przedszkola Miejskiego nr 24 na Łubowcu i wieloletnim planie termomodernizacji i remontów szkół i przedszkoli. W przyszłym roku termomodernizacja czeka SP 11 w Pieczyskach, SP 5 na Osiedlu Stałym i Przedszkole Miejskie nr 9 na Podwalu. Przebudowy i modernizacje przebiegną również w SP 19, ZS 3, SP 8, PM 9, PM 12 i PM 14.

Nowe inwestycje miejskie to zakup kolejnej partii autobusów elektrycznych dla PKM Jaworzno, planowane rozpoczęcie budowy centrum przesiadkowego w Szczakowej, przebudowa stadionu „Azotanii” i przystosowanie go do potrzeb uprawiania lekkiej atletyki, rewitalizacja Parku Podłęże i modernizacja kolejnego oddziału w szpitalu.

Godny uwagi jest również fakt, iż gmina rozpocznie przygotowania do budowy estakady w Byczynie w ciągu DK 79. Na przyszły rok zaplanowano sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej dla obiektu. Budowa miałaby ruszyć w roku 2021 i samorząd będzie się ubiegać o pozyskanie dofinansowania na tę inwestycję.

Stabilny budżet: kierunek rozwój

Budżet to nie tylko wydatki majątkowe i inwestycje w infrastrukturę. To także zapewnienie sprawnego funkcjonowania miasta i realizacja bieżących zadań. Największe wydatki przewidziano w dwóch sferach – oświaty i rodziny.

Na oświatę przewidziano wydanie w roku 2019 ponad 150 mln zł. Należy przypomnieć, iż środki z państwowej subwencji nie pokrywają całości kosztów funkcjonowania jaworznickiego systemu oświaty. Jedna trzecia pieniędzy na oświatę pochodzi z budżetu własnego Jaworzna – innymi słowy samorząd dopłaca do edukacji.

Realizacja zadań z zakresu polityki rodzinnej pochłonie zaś 77,4 mln zł. W tej kwocie mieszczą się zarówno środki zapewnione przez państwo (np. Rodzina 500+), jak również wydatki własne samorządu na realizację gminnych programów społecznych (np. „Jaworzno wspiera rodziny”). Dodatkowo 26,5 mln zł zaplanowano na pomoc społeczną.

Na szeroko rozumiany transport – zapewnienie sprawnie działającej komunikacji miejskiej, bieżące remonty i utrzymanie dróg itp. – wydamy 60,3 mln zł. Natomiast kultura i kultura fizyczna to wydatek budżetowy rzędu 40 mln zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kosztować będzie Jaworzno 42 mln zł. Na same programy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego (walkę ze smogiem) samorząd przeznaczy 2,7 mln zł. Z tego 1 mln zł zabezpieczono na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne (finansowany od lat program wymiany starych kotłów). Większe znaczenie ma pozostałe 1,7 mln zł, które zabezpiecza wkład własny miasta w zupełnie nowy program „Zielone Jaworzno”, który ma szansę na dofinansowanie unijne. W jego ramach w ciągu dwóch lat (2019 i 2020) gmina mogłaby przeznaczyć łącznie 16,5 mln zł na wysokie dotacje (85 proc. wartości) do montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych dla właścicieli domów jednorodzinnych na terenie Jaworzna. Warunkiem realizacji tego ambitnego zamierzenia jest oczywiście pozyskanie dofinansowania, o które ubiega się miasto.

Budżet rośnie z roku na rok

Dochody Jaworzna z roku na rok stają się coraz wyższe. W mijającym roku plan budżetowy zakładał dochody na poziomie 486,2 mln zł. W roku 2019 będą one większe o 56 mln zł i tym samym przekroczyliśmy 0,5 mld zł po stronie dochodów. Było to możliwe bez podnoszenia podatków lokalnych, które od kilku lat są na stałym poziomie, mimo presji inflacyjnej. Wydatki oczywiście również są proporcjonalnie wyższe.

Oczywiście w planie budżetowym można spodziewać się zmian w ciągu roku, ponieważ dokładnej wysokości wpływów i wydatków nie da się idealnie przewidzieć. Zawsze trzeba liczyć się ze zdarzeniami losowymi i pewnymi niespodziankami.

Przykładem choćby budżet w upływającym roku, w którym dochody wzrosły w stosunku do pierwotnie planowanych aż o 9% i w związku z tym podniesiono także limit wydatków.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie czekać nasze miasto więcej miłych niespodzianek po stronie dochodów, niźli przykrych zdarzeń losowych wymuszających nieoczekiwane wydatki i „zaciskanie pasa”.

Prezydent Paweł Silbert:

– Budżet na 2019 rok przygotowany przez panią Skarbnik, urzędników i jednostki miejskie przekracza pół miliarda złotych. To wygląda jak imponujący wzrost dochodów, niestety zbiega się z bardzo dużymi wzrostami wszelkich kosztów jakie ponosimy w związku z bieżącym utrzymaniem i nowymi inwestycjami. Gdybym miał do dyspozycji budżet dwukrotnie, a nawet trzykrotnie większy, nadal jeszcze nie moglibyśmy mówić o pełnym komforcie finansowym. Oczywiście dołożymy starań by kolejny rok, podobnie jak poprzednie był bezpieczny i w miarę możliwości przyniósł jaworznianom nowe atrakcyjne przedsięwzięcia.

Najnowsze

To Top