Polityka

W czwartek sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek odbędzie się styczniowa sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazło się aż 39 punktów.

Czwartkowa sesję poniekąd można nazwać „oświatową”, wiele tematów związanych będzie bowiem, chociażby pośrednio, z edukacją. Radni zajmą się m.in. sprawą dożywiania w szkołach i nowymi kryteriami dochodowymi obowiązującymi w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zdecydowana większość punktów dotyczyć będzie jaworznickich szkół, a konkretnie uzupełnienia ich uchwał założycielskich o określenie dokładnego obwodu. Jest to konieczne ze względu na obowiązujące aktualnie prawo oświatowe.

Początek sesji w czwartek stycznia o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad styczniowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2018 r.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2019 rok.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2019 rok.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pod nazwą „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2019-2025.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2019 r.

 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie.

 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie.

 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie.

 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie.

 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie.

 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie.

 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie.

 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie.

 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie.

 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie.

 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.

 30. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie.

 31. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. generała Józefa Bema w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. generała Józefa Bema w Jaworznie.

 32. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie.

 33. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie.

 34. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie.

 35. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie.

 36. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie.

 37. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 38. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 39. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top