Z miasta

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

4 lutego ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2019 roku”, które realizowane będzie w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku”.

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, które w 2019 roku planują ich usunięcie.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  • usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),

  • usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane przez firmę wybraną przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą (przewidywany termin realizacji prac: czerwiec – sierpień 2019 r.).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5) – Biuro Gospodarki Komunalnej (pokój 110) w terminie od 4 do 28 lutego 2019 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2019 r. Formularz wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 / 61 81 675.

UWAGA: Warunkiem realizacji programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Miasta Jaworzna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przewiduje się, że dofinansowanie realizowane będzie bez angażowania środków własnych właścicieli nieruchomości. Do czasu zawarcia umów z mieszkańcami o dofinansowanie, Gmina może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Wniosek

Regulamin udzielenia dofinansowania

Źródło: um.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top