Z miasta

JBO 2020: Rekomendowany model budżetu

Za nami spotkanie podsumowujące pracę nad JBO. Efekt wspólnej pracy urzędników, społeczników i mieszkańców, czyli „Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Jaworzna na temat wydatków finansowych z budżetu obywatelskiego” zostanie teraz przedłożony na Kolegium Konsultacyjne Prezydenta Miasta. Następnie po akceptacji kolegium, trafi na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość budżetu obywatelskiego zostanie podniesiona do min. 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Możemy mówić więc o kwocie rzędu 2,9 mln zł. Rekomendowany model budżetu obywatelskiego opracowany został na podstawie uwag i opinii zgłaszanych przez mieszkańców. Przewiduje on podział środków na dwie pule: 2,3 mln zł – na realizację nowych zadań bez ograniczenia kwotowego oraz 600 tys. zł – na projekty związane z modernizacją i rozbudową obiektów JBO, przy czym maksymalna wartość projektów w tej kategorii nie może przekroczyć 10% wielkości puli. Zgodnie z sugestiami mieszkańców ograniczono wartość zadań nieinwestycyjnych do kwoty 200 tys. zł.

Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych – pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku będzie można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz. W celu weryfikacji formalnej zgłoszonych propozycji Prezydent powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu – 4 osoby wskazane przez Prezydenta, reprezentanci społeczni – 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Zmienia się minimalna liczba poparcia wniosku oraz minimalna liczba głosów oddanych na zadanie w głosowaniu do 30 mieszkańców. Głosowanie nadal będzie odbywać się tradycyjnie i elektronicznie.

To najistotniejsze zaproponowane zmiany zapisów, które nastąpiły w treści zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Należy pamiętać, że załącznik do podjętej uchwały nie obejmuje wzoru wniosku dotyczącego zgłoszenia projektu zadania oraz karty do głosowania. Dokumenty te zostaną opublikowane w drodze zarządzenia prezydenta miasta.

Ostateczny kształt uchwały poznamy do 5 marca br.

Źródło: jbo.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top