Z miasta

42 pomniki przyrody nazwane i uporządkowane

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli projekt uchwały w sprawie pomników przyrody w Jaworznie, która obejmuje istniejące pomniki przyrody powołane w latach 1984-2015.

Uchwała ma na celu dostosowanie zapisów tych form ochrony przyrody do wymogów aktualnego brzmienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Uchwała ta była często indywidualnie konsultowana w zakresie nadania imion/nazw obiektom znajdującym na prywatnych działkach i zyskała pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Szczególnym celem ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych i kulturalnych. Uchwała obejmuje 42 drzewa, zarówno pojedyncze, jak i rosnące w grupach.

Przypominamy, że w stosunku do pomników przyrody obowiązują następujące zakazy:

  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  • wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  • umieszczania tablic reklamowych.

W najbliższych tygodniach Wydział Ochrony Środowiska jaworznickiego UM zleci wykonanie i umieszczenie przy poszczególnych chronionych obiektach tabliczek informacyjnych, wraz z nowymi ich nazwami.

Najnowsze

To Top