Z miasta

Listopadowa sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek odbędzie się listopadowa sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazły się 24 punkty.

Podczas listopadowej sesji radni będą mieli do omówienia kilka ważnych kwestii dla mieszkańców. Na początku jednak miejsce będzie miał sympatyczna uroczystość. Jaworznicka artystka, poetka i krzewicielka kultury pani Alicja Dudek zostanie wyróżniona honorowym dyplomem „Za zasługi dla miasta Jaworzna”. Wśród spraw, którym zajmą się radni będzie m.in. propozycja ulg w opłatach za śmieci dla osób, które zdecydują się kompostować bioodpady. Zapewne większe emocje wzbudzić może propozycja podniesienia stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych. Ciekawy punkt dotyczyć będzie dostosowania miasta do zmian klimatycznych, które stają się coraz bardziej widoczne. Radni pochylą się nad opracowanym przez ekspertów „Planem adaptacji miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030”

Początek sesji w czwartek 28 listopada o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad listopadowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Pani Alicji Dudek.

 4. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu na obszarach powiatów Bieruńsko-Lędzińskiego, Chrzanowskiego, Mikołowskiego, Oświęcimskiego, Pszczyńskiego oraz miasta Jaworzna, miasta Katowice, miasta Mysłowice, miasta Tychy za rok 2018.

 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Olkuszu na obszarach powiatów Będzińskiego, Chrzanowskiego, miasta Dąbrowa Górnicza, miasta Jaworzna, miasta Sosnowiec, Olkuskiego, Zawierciańskiego za rok 2018.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Jaworzna.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.

 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zniesienia ochrony prawnej powierzchniowego pomnika przyrody Sasanka.

 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030”.

 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r.

 22. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 23. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top