Polityka

Styczniowa sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek odbędzie się styczniowa sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazło się 26 punktów.

Podczas pierwszej regularnej sesji Rady Miejskiej w 2020 roku radni pochylą się nad kilkoma ciekawymi punktami. Prezydent miasta przedstawi sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie, podczas której przedstawione zostaną projekty, dzięki którym w mieście dbano o bezpieczeństwo. Radni zdecydują o nadaniu nazw kilku nowym ulicom w mieście. Ważny punkt obrad dotyczył też będzie reorganizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej i przeniesienia dwóch filii bibliotecznych.

Początek sesji w czwartek 30 stycznia o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad styczniowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2019 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2019 roku.

 5. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie za okres od stycznia do grudnia 2019 roku.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa – Wojewodę Śląskiego Miastu Jaworzno na prawach powiatu zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2020 r.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Grzegorza.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ks. Piotra Grocholickiego.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, stanowiącym przedłużenie ulic Stanisława Lema; Czesława Miłosza i Stefana Czarnieckiego.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zbigniewa Herberta.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Kornela Filipowicza.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Haliny Poświatowskiej.

 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zaciszna.

 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Wilkoszyn” w Jaworznie.

 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r.

 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.

 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru połączenia Filii Góra Piasku z Filią Szczakowa i Filii Stara Huta z Biblioteką Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.

 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Jaworzna.

 24. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 25. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 26. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top