Biznes - inwestycje

Kolejowe konsultacje zakończone – Tysiące uwag do projektu CPK

10 marca dobiegły końca konsultacje w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego, które w całym kraju wzbudziły sporo emocji. Także władze Jaworzna wystosowały swoje uwagi do projektu budowy nowych linii kolejowych, zaproponowane bowiem rozwiązania były nie do przyjęcia w przedstawionym kształcie.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego pod Warszawą oraz całej sieci połączeń kolejowych i drogowych to zdecydowanie największy projekt inwestycyjny zaproponowany przez rząd, który w najbliższych latach miałby kosztować wiele miliardów złotych. Ważnym elementem inwestycji ma być budowa całej sieci nowych korytarzy drogowych oraz nowych linii szybkiej kolei, które mają docelowo skomunikować lotnisko z pozostałymi częściami kraju. O ile samo powstanie nowych linii przyjmowane jest pozytywnie, to już ich przebieg zaproponowany w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym wywołał ogromne emocje w wielu gminach, nie uwzględnił bowiem różnych okoliczności, a trasy rozrysowane na mapach przebiegały przez tereny zabudowane czy obszary cenne przyrodniczo. Trudno się więc dziwić, że prowadzone przez miesiąc konsultacje wywołały spore poruszenie. Jak dotychczas do spółki CPK wpłynęły już ponad 33 tysiące wniosków drogą elektroniczną, a uwag będzie jeszcze więcej, cały czas bowiem docierają wnioski wysłane w formie papierowej.

– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w konsultacjach CPK. Ogłosiliśmy je po to, żeby zweryfikować oczekiwania mieszkańców, wysłuchać ich opinii, a docelowo dostosować planowane inwestycje do ich potrzeb. W przyszłości będziemy kontynuowali dialog z mieszkańcami w ramach kolejnych etapów konsultacji i procedur inwestycyjnych – mówi wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. Obecnie spółka zamierza przeanalizować wszystkie nadesłane uwagi i wstępnie na koniec czerwca zapowiada przygotowanie specjalnego raportu. – Zainteresowanie dokumentem było duże, co jest związane ze skalą planowanych inwestycji. Do konsultacji przedstawiliśmy korytarze obejmujące ponad 1,6 tys. km nowych linii kolejowych i ponad 400 km drogowych tras szybkiego ruch. Teraz czas na dokładną analizę każdej ze zgłoszonych uwag. Zamierzamy nasze linie zaplanować, zaprojektować i wybudować w jak największej zgodzie z mieszkańcami i biorąc pod uwagę ich opinie – wyjaśnia Mikołaj Wild, prezes CPK. W ciągu najbliższych miesięcy CPK planuje rozpocząć kolejny etap konsultacji: sukcesywnie organizowane będą spotkania w gminach, które znajdują się na trasie wariantów.

W Jaworznie przebieg planowanych tras wzbudził spore kontrowersje, a praktycznie każda z zaproponowanych tras była mocno problematyczna. Władze miasta poważnie pochyliły się nad projektem SSL. Prezydent Paweł Silbert zdecydował się zawiązać w Urzędzie Miejskim specjalny zespół roboczy, który dokładnie przeanalizował przebiegi proponowanych rozwiązań, odniesienie wariantów do map terenowych i wysokościowych. Na tej podstawie przygotowane zostało stanowisko Gminy, które prezydent przesłał do prezesa CPK. Jego treść publikujemy poniżej.

Gmina Miasta Jaworzna, po zapoznaniu się z wariantami przebiegu Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących przez teren Jaworzna (woj. śląskie) zamieszczonymi na www.konsultacje.cpk.pl i dokładnym ich przeanalizowaniu, wyraża negatywną opinię dla wskazanych przebiegów. Nasze stanowisko opiera się na kwestiach znaczącego pominięcia uwarunkowań lokalnych w postaci istniejącej spójnej struktury urbanistycznej, terenów przyrodniczo cennych (w szczególności tych objętych ochroną) oraz morfologii terenu. Opis istotnych kolizji z obszarami (elementami infrastruktury) wymagającymi ochrony do przedstawionych obecnie wariantów w Studium Lokalizacyjnym CPK przesyłamy w załączeniu.

Wyrażamy zrozumienie dla strategicznej ogólnokrajowej potrzeby budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, której celem jest zunifikowanie systemów transportowych kraju w ramach sieci intermodalnych oraz zwiększenie potencjału przewozowego transportu szynowego. Nie możemy jednak zgodzić się z tym, że zaproponowane warianty powodują przecięcie Jaworzna w newralgicznych miejscach. Dotyczy to kluczowych kwestii ekologicznych i ochrony przyrody. Proponowane warianty dzielą spójne kompleksy leśne i korytarze migracyjne zwierząt, wkraczają w obszary objęte ustanowionymi prawnie formami ochrony przyrody, a także ingerują w newralgiczne – w zurbanizowanej przestrzeni – tereny zieleni urządzonej o przeznaczeniu publicznym. Proponowane obecnie trasy powodują także konieczność wyburzenia całych ciągów zabudowań mieszkalnych i nieodwracalnie okaleczą strukturę przestrzenną miasta. Należy także zaznaczyć, że żaden z przedstawionych wariantów nie przewiduje budowy w Jaworznie stacji kolejowej, która byłaby motorem rozwoju dla miasta i regionu.

Jaworzno dysponuje terenami, które pozwoliłyby zaproponować rozwiązania alternatywne i zaprojektować linię, w taki sposób, aby jak najmniej obciążała miasto, wpisując się w uwarunkowania lokalne. Deklarujemy współpracę nad nowymi rozwiązaniami, zapewniającymi uzyskanie oczekiwanych efektów rozwojowych dla kraju, regionu i naszego miasta.

Z poważaniem

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 6-2020

 

Najnowsze

To Top