Polityka

Zdalna sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek, 6 kwietnia o godz. 9.00 rozpocznie się kwietniowa sesja Rady Miejskiej. W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji obrady po raz pierwszy prowadzone będą w trybie zdalnym.

W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Początek sesji w poniedziałek 6 kwietnia o godz. 9:00. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad styczniowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Sprawozdanie z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017-2020.

 3. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2019 r.

 4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2019 r.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2020 roku.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Jaworzna częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie części Gminy Miasta Mysłowice.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargów, samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Jaworznie.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa III” w Jaworznie.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niedzieliska II” w Jaworznie.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skałka – wschód” w Jaworznie.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – osadnik” w Jaworznie.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.

 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

Najnowsze

To Top