Polityka

Majowa zdalna sesja Rady Miejskiej

W czwartek (7 maja) odbędzie się majowa sesja Rady Miejskiej. Podobnie jak w kwietniu, w związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, obrady będą odbywały się w trybie zdalnym.

Tym razem w porządku obrad znalazło się 14 punktów. Początek sesji w czwartek 7 maja o godz. 9:00. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad majowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Ślubowanie Radnej.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/424/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Zakola Białej Przemszy.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.

 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top