Polityka

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej

W czwartek (18 czerwca) odbędzie się czerwcowa sesja Rady Miejskiej. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii obrady będą odbywały się w trybie zdalnym.

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej to jedna z ważniejszych sesji w roku, a radni będą mieli do podjęcia kilka bardzo ważnych dla całego miasta decyzji. Podczas sesji zaprezentowany zostanie Raport o stanie Gminy za 2019 rok i na pewno można spodziewać się gorącej dyskusji. Radni będą decydowali o udzieleniu wotum zaufania prezydentowi miasta, a także absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

Państwowy Inspektor Sanitarny przedstawi informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta. Radni zdecydują także o emisji obligacji komunalnych na kwotę 45 milionów złotych, z których wpływ ma poprawić stan budżetu miasta, mocno nadwyrężonego przez pandemię. Poza tym radni będą debatowali nad utworzeniem od przyszłego roku nowej instytucji kultury, która połączyłaby dotychczas działające instytucje. Ciekawie zapowiada się też punkt dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej, gdzie prywatny deweloper chce wybudować nowe osiedle.

W planowanym porządku obrad znalazły się 32 punkty. Sesja rozpocznie się o godzinie 9:00 i jak zawsze będzie ją można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Porządek obrad czerwcowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 rok – debata.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jaworzna wotum zaufania.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok.

 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2019 roku.

 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2019 rok.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2019 rok.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2019 rok.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/496/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu w Jaworznie.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2020 r. znak: NPII.4131.1.454.2020.

 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.

 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jaworzno przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji i ponownym wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno.

 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru połączenia samorządowych artystycznych instytucji kultury: „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, „eM Band” Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna, Centrum Kultury – Teatr Sztuk w Jaworznie.

 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli.

 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021.

 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Jaworznie.

 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pieczyska” w Jaworznie.

 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie.

 30. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 31. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 32. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top