Polityka

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Silberta

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w dość spokojnej i w miarę merytorycznej atmosferze toczyła się dyskusja nad stanem miasta i finansami Jaworzna. Prezydent Paweł Silbert głosami większości radnych otrzymał wotum zaufania, a także absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku.

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej, odbywająca się w trybie zdalnym, była jedną z najważniejszych w ciągu całego roku, a radni poruszyli wyjątkowo dużo kwestii istotnych dla wszystkich mieszkańców. Raport o stanie miasta stał się pretekstem do dyskusji o miejskich inwestycjach i kondycji gminy w wielu obszarach.

Raport o stanie miasta

Wprowadzona przed dwoma laty nowa ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na organ wykonawczy gminy obowiązek corocznego przedkładania radzie miejskiej raportu o stanie gminy. Prezydent Jaworzna w tym roku po raz drugi zaprezentował radnym i mieszkańcom podsumowanie rocznej działalności. – Dokument zgodnie z moim oczekiwaniem miał być na tyle zwięzły, żeby był do przebrnięcia przez czytającego. Ale również taki, żeby porównywany do raportu z poprzedniego roku mógł pokazywać, jak miasto się zmienia. Mam nadzieję, że te oczekiwania w zwięzłej, przystępnej formie ten raport pokazuje. Liczę na to, że uczestnicy debaty będą się odnosić do spraw miejskich, do tych, które pokazują jaki jest stan miasta i jak miasto się zmienia oraz do tego, czego Państwo by oczekiwali, czego nie widzą, a powinno w mieście być – mówił na początku debaty prezydent Paweł Silbert.

Wprowadzony przez ustawodawcę coroczny raport to bardzo dobry sposób na zaprezentowanie dokonań władz samorządowych. Całość w czytelnej i dość zwięzłej formie zbiera i przedstawia praktycznie wszystkie obszary działania gminy. Dzięki temu mieszkańcy, ale też radni, mogą lepiej zorientować się w funkcjonowaniu samorządu i tego, jakie zadania zostały wykonane. W raporcie można znaleźć m.in. informacje o kosztach ponoszonych przez miasto w ramach konkretnych działań, a także dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu miejskich jednostek i instytucji. – Wszelka aktywność naszego samorządu w 2019 roku, nadal skoncentrowana była na wykorzystaniu szans i możliwości rozwojowych, wzmacniających pozycję Jaworzna, jako miasta aktywnego, innowacyjnego, odgrywającego znaczącą rolę w rozwoju regionu. Podejmowane działania harmonizowały z wyzwaniami zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych i operacyjnych, określających kierunki rozwoju Jaworzna, których celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze społecznym i gospodarczym, będących odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, a także zmieniające się warunki wynikające z procesów globalizacji czy zmiany demograficzne – pisze we wstępie do raportu prezydent Paweł Silbert. – Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni 2019 roku są efektem kontynuacji niestandardowego podejścia do kwestii związanych z rozwojem miasta, nacisku na integrację działań i współpracę między wieloma podmiotami oraz powiązań między obszarami. Wskutek podejmowanych w przestrzeni miejskiej inicjatyw mieszkańcy mogli cieszyć się między innymi nowymi inwestycjami w budownictwo, infrastrukturę drogową czy strefy rekreacji. Wśród nich znalazły się chociażby nowe mieszkania w budynku “pod Słoneczną”, oddane do użytku Miejskie Centrum Integracji Transportu czy otwarta tężnia w GEOsferze. W kręgu szczególnej troski naszego samorządu niezmiennie pozostają sprawy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, edukacją czy środowiskiem – dodaje. Dodatkowo w raporcie zebrane są także ciekawostki dotyczące wielu tematów związanych z życiem miasta.

Merytoryczna dyskusja

Raport o stanie gminy podlega zawsze otwartej debacie i nie inaczej było i tym razem. Co prawda sesja toczyła się po raz kolejny w trybie zdalnym, ale nie miało to większego wpływu na jej przebieg. W dyskusji oprócz radnych udział brali także przedstawiciele mieszkańców. Warunkiem udzielenia głosu było zebranie co najmniej 50 głosów poparcia. Trwająca kilka godzin debata w dużej mierze była wyjątkowo merytoryczna. Podczas dyskusji poruszono wiele istotnych kwestii – potencjału rozwojowego, spraw społecznych i rodzinnych, komunikacji i organizacji ruchu oraz transportu kolejowego, osób niepełnosprawnych, seniorów i najmłodszych mieszkańców, sportu, kultury i sztuki czy polityki mieszkaniowej miasta. Mieszkańcy swobodnie wyrażali swoje opinie na temat funkcjonowania miasta, zadawali także sporo pytań, na które na bieżąco odpowiadał prezydent Paweł Silbert, wsparty przez swoją zastępczynię – Monikę Bryl. W wypowiedziach Pojawiło się również kilka ciekawych propozycji, które w przyszłości mogłyby być realizowane w mieście. Po mieszkańcach do głosu doszli radni i tutaj dyskusja stała się nieco ostrzejsza,chociaż nie brakowało w niej ciekawych wątków. Mocny początek zanotowała nowa radna – Barbara Ziętek, zdaniem której w ostatnich latach większość inwestycji skupiała się na centrum miasta, a pozostałe dzielnice zostały nieco zaniedbane. – Po wypowiedziach mieszkańców nasuwa mi się jedno skojarzenie – mamy dobry rząd, wybitnych fachowców, a ludziom żyje się coraz lepiej. Nikt mnie jednak nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Parafrazując słowa klasyka – nikt mnie nie przekona, że ładne i nowoczesne centrum Jaworzna to ładne i nowoczesne Osiedle Stałe, osiedle Cegielniana, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec czy Sobieski – mówiła radna. Prezydent Silbert bardzo łatwo jednak wypunktował tezy radnej, pokazując na konkretnych przykładach, że również w dzielnicach inwestuje się spore środki. Tak jest m.in. z projektem kanalizacyjnym, dzięki któremu setki milionów złotych przeznaczono na inwestycje w dzielnicach. Podobnie ma się też z remontami obiektów w poszczególnych dzielnicach – takich chociażby jak Młodzieżowy Dom Kultury na Osiedlu Stałym, które pochłaniają niejednokrotnie większe nawet kwoty niż projekty realizowane w centrum. – Nikt mnie nie przekona, że jest jakieś wyliczenie matematyczne, które udowodni, że centrum miasta, w czasie gdy jestem prezydentem miasta, uzyskało więcej finansowania niż pozostałe dzielnice. Warto popatrzeć na to co zostało zrobione, a nie tylko na to co nie zostało zrobione – przekonywał prezydent. Część radnych opozycyjnych uważała, że raport jest zbyt mało szczegółowy. – Przedstawiony przez pana prezydenta raport jest bardzo ogólny. Mówi o całym mieście, nie uwzględnia rocznego podziału zadań inwestycyjnych na wszystkie osiedla – mówiła radna Renata Chmielewska. Wielu radnych podczas dyskusji odeszło od samego raportu i wykorzystało swój czas by niejako skumulować interpelacje z wielu miesięcy i zasygnalizować różne problemy. To nie do końca miało być celem całej debaty i niepotrzebnie ją wydłużyło, ale z drugiej strony pokazało, że nie brakuje pomysłów na to, jak zmieniać miasto.

Absolutorium dla prezydenta

Po dyskusji nad raportem o stanie miasta radni przystąpili do głosowania nad wotum zaufania dla prezydenta. Niespodzianki nie było, koalicja JMM-PiS, która ma większość w radzie, poparła wotum zaufania, radni opozycyjni tymczasem w większości głosowali przeciw. W sumie wotum poparło 14 radnych, 7 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Kolejny punkt obrad był niemniej ważny – dotyczył bowiem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok. Skarbnik miasta, pani Dorota Kuczera, przedstawiła prezentację, dzięki której przybliżone zostało kilka kwestii ujętych w sprawozdaniu finansowym miasta. – Uważam, że dochody zrealizowaliśmy na bardzo dobrym poziomie, dużo inwestycji jest w trakcie i w tym roku będziemy je finalizować – mówiła Skarbnik miasta. Po krótkiej dyskusji radni zdecydowali o udzieleniu prezydentowi absolutorium – za było 14 radnych, dziewięcioro wstrzymało się od głosu. -Panie prezydencie, proszę przyjąć gratulacje dla pana, pana najbliższych współpracowników, dyrektorów jednostek – mówił po głosowaniu przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek.

W najbliższych miesiącach na władze miasta czekać będą zupełnie nowe wyzwania. Rzeczywistość, w jakiej z powodu pandemii wszyscy się znaleźliśmy, sprawia że także budżet miasta staje się mocno skomplikowaną sprawą. Pewnie nie wszystkie plany uda się zrealizować, a część inwestycji trzeba będzie nieco odłożyć w czasie, nie brakuje jednak pomysłów na to, jak podratować mocno osłabiony budżet. Wypada mieć nadzieję, że za rok debata o stanie gminy i wykonaniu budżetu znów będzie mogła toczyć się w pozytywnej atmosferze. To będzie bowiem oznaczało, że Jaworzno przetrwało trudny okres i poradziło sobie z kryzysem wywołanym przez pandemię – a tego wypada życzyć wszystkim mieszkańcom, niezależnie od politycznych sympatii.

Raport o stanie gminy

Artykuł pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 13-2020

 

Najnowsze

To Top