Biznes - inwestycje

Miasto wyemituje obligacje komunalne

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej trwała debata o stanie miejskich finansów i zmianach w budżecie. Radni zdecydowali o emisji miejskich obligacji o wartości 45 milionów złotych.

Sytuacja finansowa samorządów, w dużej mierze będąca efektem gospodarczego załamania wywołanego epidemią koronawirusa, w ostatnich tygodniach zdecydowanie zaczęła się pogarszać. Budżet Jaworzna, ale też wielu innych miast i gmin, już w planach na ten rok był bardzo trudny, a pandemia jeszcze pogorszyła ten stan. Dlatego poszczególne samorządy, w tym także Jaworzno, rozpoczęły poszukiwania rozwiązań, które mają poprawić ich sytuację.

Wydatki rosną, przychody spadają

Finanse Jaworzna już teraz znacząco odczuły skutki pandemii. Wpływy do budżetu miasta z podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli popularnego PIT) oraz podatku dochodowego od firm (CIT) w poprzednich latach regularnie rosły, a tymczasem tym razem zaliczyły ogromny spadek. Jak informuje urząd miejski, tylko w kwietniu wpływy z PIT były niższe aż o 41,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Również wpływy z CIT zapowiadają, iż nie ma szans na wykonanie planu dochodów choćby na poziomie roku ubiegłego. Dodatkowo drastycznie spadły też wpływy z usług publicznych, w tym także komunikacji miejskiej. Pandemia przyniosła też sporo nieplanowanych wydatków związanych z walką z wirusem i zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego. Do końca czerwca miasto wyda około 3 miliony złotych, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Z tej puli ponad 1,7 mln zł stanowią pieniądze dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, które przeznaczone są m.in. na zakup środków ochrony osobistej, analizy laboratoryjne, sprzęt i wyroby medyczne.

W sytuacji, w jakiej znalazły się samorządy, trzeba szukać nowych rozwiązań, które pomogą przetrwać trudne czasy. Zaciskanie pasa oczywiście będzie konieczne, by zbilansować budżet, ale to nie znaczy, że miasto powinno rezygnować ze strategicznych wydatków inwestycyjnych, dzięki który Jaworzno cały czas się rozwija. – Miasto podejmuje działania oszczędnościowe m.in. zwrócono się do wszystkich dysponentów środków budżetowych o 5% zmniejszenie wydatków i zalecono rezygnację z wydatków, których realizacja może zostać odroczona w czasie. Odwołano też większość zaplanowanych imprez miejskich (kulturalnych i sportowych) – wyjaśnia Dorota Kuczera, Skarbnik Miasta. Oszczędności to jedna strona, ale konieczne jest też poszukanie przychodów. – Dodatkowe koszty ekonomiczne i społeczne, jakie ponosi miasto w związku sytuacją epidemiczną kraju, wymuszają na gminie podjęcie decyzji o zwiększeniu przychodów z tytułu emisji obligacji. Miasto bowiem musi zabezpieczyć środki na realizację obligatoryjnych zadań gminy (utrzymywać drogi, opłacać rachunki za oświetlenie, zapewniać komunikację miejską, finansować oświatę, kulturę, sport, ochronę zdrowia, pomoc społeczną i podejmować szereg innych działań, które wymagają poniesienia nakładów pieniężnych) – dodaje w uzasadnieniu uchwały Skarbnik Miasta.

Obligacje dla wsparcia inwestycji

Jednym ze sposobów na zwiększenie przychodów budżetowych w danym roku jest emisja przez jednostkę samorządu tzw. obligacji komunalnych. Są to po prostu papiery wartościowe, dzięki sprzedaży których samorząd otrzymuje od nabywcy środki pieniężne, natomiast sam jest zobowiązany do zapłaty obligatariuszowi odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Jaworzno w przeszłości korzystało już z tego rozwiązania. W 2017 roku radni zdecydowali o emisji obligacji na kwotę 35 milionów złotych, dzięki czemu można było zrealizować wiele inwestycji w mieście. Po wnikliwej analizie finansowej władze miasta zdecydowały, że w obecnej sytuacji to najlepszy krok. Podczas sesji Rady Miejskiej jednym z gości był Dariusz Giza, dyrektor firmy Propolis Consulting, która współpracuje z miastem i od ponad 20 lat doradza samorządom w kwestiach finansowych. Podczas swojego wystąpienia dyrektor przekonywał, że obligacje są dla miasta bardzo dobrym rozwiązaniem. – Nie obciążacie budżetu ponad swoją zdolność, Wasze bezpieczeństwo jest zachowane. Samorządy powszechnie sięgają po obligacje, żeby zapewnić realizację inwestycji – podkreślał Dariusz Giza. – Przyszłe budżety będą realizowane już w czasach popandemicznych, kiedy ta sytuacja kryzysowa minie, a miasto będzie wtedy bezpieczne również finansowo – dodawał.

Zgodnie z planem w bieżącym roku Jaworzno wyemituje obligacje komunalne na sumę 25 milionów zł, a w przyszłym roku – 20 milionów zł. Wykup obligacji przez miasto rozpocznie się w 2028 roku i potrwa przez 6 lat. Co ważne, mimo zaciągnięcia tego zobowiązania, gmina nadal będzie spełniać ze sporym marginesem bezpieczeństwa określone w ustawie o finansach publicznych wymogi dotyczące długu publicznego.

Oczywiście zaciąganie długu publicznego zawsze wzbudza pewne dyskusje, ale jeśli jest robione w sposób przemyślany i dokładnie zaplanowany, to zdecydowanie ma sens. Argumenty władz miasta i analityków finansowych okazały się bardzo przekonujące także dla jaworznickich radnych. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu okazała się treściwa i merytoryczna. Ostatecznie radni przegłosowali projekty uchwały przy 18 głosach za, 3 przeciw i jednym wstrzymującym się. Warto dodać, że w kolejnym punkcie obrad radni byli jednomyślni i zgodnie wsparli zmiany w budżecie, dotyczące m.in. zmian wydatków związanych z oświatą w mieście (w kwocie ponad 15 mln zł), zakupu wozu pożarniczego dla OSP Ciężkowice, a także dalszych remontów i modernizacji infrastruktury drogowej.

Paweł Silbert, prezydent Jaworzna:

– Aby zapewnić realizację zaplanowanych inwestycji wyemitujemy obligacje. Jaworzno wciąż dysponuje sporą zdolnością do pokrywania zobowiązań. Jestem przekonany, że dzięki prowadzeniu polityki ukierunkowanej na zapewnienie wysokich standardów życia mieszkańców oraz dogodnych warunków inwestowania, przezwyciężymy nadchodzący kryzys ekonomiczny. Z przeprowadzonej analizy budżetu Jaworzna wynika, że zdolności miasta co do możliwości zaciągnięcia długu, sięgają nawet 200 mln zł. W Państwa przypadku mówimy o obligacjach w kwocie: 25 mln zł w tym roku oraz 20 mln zł w 2021 roku. Chcę uspokoić, że finanse Jaworzna są bezpieczne, zarówno biorąc pod uwagę wskaźniki, jak i pozycję rozwojową miasta. To, że Jaworzno sięga po pieniądze zewnętrzne i dłużne na inwestycje nie jest czymś wyjątkowym, wiele miast w otoczeniu również w ten sposób sobie radzi. Głównie po to, by nadal realizować inwestycje i zabezpieczyć miasto przed skutkami kryzysu gospodarczego. To również szansa, by utrzymać pewien poziom rozwojowy, ale nie kosztem ludzi i inwestycji, które teraz ciężko byłoby zatrzymać. Gospodarka zawsze funkcjonowała w cyklach wzrostów i gwałtownych załamań. Nie inaczej będzie teraz. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom Jaworzna oczekiwanego standardu usług publicznych w tym trudnym okresie, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i możliwości kontynuowania edukacji. Ale także „nowego otwarcia”, gdy gospodarka po kryzysie znów znajdzie się na krzywej wznoszącej. Na to również musimy być gotowi, ale najpierw trzeba przetrwać obecne załamanie. Jestem przekonany, że razem jako wspólnota mieszkańców Jaworzna dokonamy tego, podobnie jak wcześniej wielokrotnie to robiliśmy.

Artykuł pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 13-2020

 

Najnowsze

To Top