Biznes - inwestycje

Kolejne etapy rekomunalizacji usług

Rekomunalizacja – czyli odwrócenie procesów prywatyzacji lokalnych usług publicznych – to proces, który w naszym mieście wdrażany jest od kilkunastu już lat. Prywatyzacja usług komunalnych z perspektywy czasu okazała się nie przynosić spodziewanej poprawy jakości i stawiała miasto w słabszej pozycji wobec monopolistów, co powodowało sukcesywny wzrost kosztów tych usług.

Pierwszym krokiem ku przejmowaniu usług publicznych przez Gminę Miasta Jaworzna było powierzenie w 2009 roku zadania wykonywania publicznego transportu zbiorowego miejskiej spółce PKM Sp. z o. o. I tak od 11 lat usług związanych z transportem publicznym nie realizuje już prywatny operator, wyłaniany w drodze przetargów a finansowana z budżetu Miasta spółka miejska. Dzięki temu jakość transportu publicznego w Jaworznie z roku na rok się poprawia. To ewenement na skalę regionu, biorąc pod uwagę, że koszty użytkowania komunikacji miejskiej dla Mieszkańców są stosunkowo niskie.

Kolejnym krokiem w procesie remunicypalizacji usług publicznych był pomysł, by Miejski Zarząd Dróg i Mostów przejął zadania dawnego Miejskiego Zakładu Drogowego (spółki, której pozycja rynkowa z roku na rok ulegała pogorszeniu)- wraz z zasobem ludzkim i sprzętowym. Kiedy w 2006 roku MZDiM rozpoczynał swoją działalność, był typowym zarządcą dróg, który w swym zakresie obowiązków realizował zadania typowo administracyjne, związane z wydawaniem decyzji, organizacją ruchu, etc. Kwestie typowo wykonawcze czyli wszelkie prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remonty, usługi związane z utrzymaniem zieleni, czystości czy kanalizacji deszczowej – zlecane były na zewnątrz .I tak, na przełomie 2012/2013 roku doszło do przejęcia pracowników i części sprzętu Miejskiego Zakładu Drogowego (spółki w pełni zależnej od Miasta). Dzięki takiej konsolidacji – zwłaszcza pozyskaniu doświadczonego zasobu ludzkiego – oraz sukcesywnemu inwestowaniu Miasta w nowy sprzęt drogowy od tamtej pory MZDIM może sprawnie wykonywać we własnym zakresie inwestycje drogowe i remontowe, uniezależniając się tym samym od konieczności zlecenia wszystkich tych zadań firmom zewnętrznym w przetargach.

W bieżącym roku doszło do kolejnego, dużego kroku w procesie rekomunalizacji – Jaworzno postanowiło odzyskać kontrolę nad gospodarką śmieciami. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał umowę z Wodociągami Jaworzno (spółka w całości należy do miasta) dotyczącą odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania. Wodociągi Jaworzno dostarczają mieszkańcom pojemniki na odpady komunalne niesegregowane i odpady selektywne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady). Umowa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku.

W ostatnich latach wiele emocji budziła także realizacja usługi utrzymania czystości i porządku w mieście – zwłaszcza zimowe utrzymanie miasta. Obserwując proponowane ceny i jakość usług świadczonych przez firmy – a właściwie jedną firmę – bo konkurencji w zasadzie nie było – Miasto postanowiło przeanalizować możliwość wzięcia w swoje ręce realizacji także i tych zadań. Kluczowym momentem dla podjęcia ostatecznej decyzji było postępowanie, w trakcie którego wyłoniono wykonawcę obecnie trwającej Akcji Zima. Kwota jaką firma prywatna zaproponowała w pierwotnym przetargu na obsługę Akcji Zima 2020/2021 to ponad 10 mln zł – przy szacunkowej wartości zamówienia na poziomie niespełna 4,5 mln zł. Po dwukrotnym powtórzeniu przetargu udało się zejść z kwoty 10 mln, do ponad 6 mln – i Miasto na tę ofertę zmuszone było przystać. Jednak tak wysoka cena usługi, w żaden sposób nie proporcjonalna do kwoty zaproponowanej przez tego samego wykonawcę w roku poprzednim (4 365,000), a także znikomy wpływ Miasta na samą jakość realizacji usługi, spowodowały, że i te zadania Miasto postanowiło przejąć i realizować własnymi siłami.

W konsekwencji zadanie związane z letnim i zimowym utrzymaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni , zgodnie z podpisanym w ubiegłym tygodniu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna realizować będą od 1 listopada 2021 Wodociągi Jaworzno wspólnie z MZDiM (Wodociągi – realizacja, MZDiM – zlecanie, kontrola i nadzór). Realizacja tych zadań przez świetnie wyposażoną sprzętowo, bogatą w doświadczenie i dokapitalizowaną Spółkę miejską z gotowym zapleczem wydaje się być w tej chwili najlepszym rozwiązaniem. Kiedy ważną miejską usługę realizuje komunalna spółka łatwiej jest uniknąć ryzyka niekontrolowanego wzrostu kosztów.

Pomimo powierzenia części wyżej wymienionych zadań Wodociągom, Miejski Zarząd Dróg i Mostów jako jednostka budżetowa – nadal samodzielnie realizował będzie szereg zadań, związanych z utrzymaniem przestrzeni publicznych – letnim i zimowym oraz utrzymaniem zieleni urządzonej i nieurządzonej w pasie drogowym i na zarządzanych terenach (MCiT, Rynek, rynki dzielnicowe w Byczynie, Jeleniu i Dąbrowie Narodowej, Park Chrząstówka, Park Angielski, Park Kieszonka i wiele innych).

Odchodzenie od organizowania przetargów, na rzecz samodzielnego realizowania tego – i wielu innych zadań o których wspomniane było wyżej – daje nadzieję nie tylko na zapewnienie większej elastyczności działań i lepszego nadzoru nad realizowanymi usługami ale pozwoli również na stworzenie nowych wakatów na lokalnym rynku pracy.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 24-2020

Najnowsze

To Top