Z miasta

Gmina dba o bezdomne i wolno żyjące zwierzęta

Mimo sytuacji pandemicznej, Miasto nie zapomina o zapewnieniu opieki zwierzętom. Realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, z ramienia Gminy, zajmują się takie komórki jak Straż Miejska, Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej. Niedawno do instytucji i osób zaangażowanych w opiekę nad bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami trafił pokarm dla kotów.

Na początku grudnia br. jaworznicki oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami odebrał 160 sztuk mokrej karmy i 20 worków 15-to kg karmy suchej celem dożywiania, w tym jakże trudnym dla zwierząt okresie jesienno-zimowym, kotów wolno bytujących na terenach naszego Miasta. Tyle samo pokarmu trafiło również do fundacji „Koty z kociej. ” Dodatkowo Gmina przekazała karmę opiekunom społecznym, którzy przez cały rok dbają o dobrostan kotów wolno żyjących.

W roku bieżącym Gmina wspomogła również opiekunów społecznych i ww. fundacje, przekazując im 25 bud dla kotów, jak również zapewniła na podstawie stosownej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym DOGTOR MIAU I. Stepańczak-Opydo, M.Kukla s.c z siedzibą w Jaworznie, możliwość wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów. Do końca października br. zabiegom sterylizacji bądź kastracji poddane zostały 122 koty wolno bytujące.

Działania te Gmina podejmuje w ramach corocznie uchwalanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – według wytycznych, które określa art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt.

Program ten obejmuje również m.in.:

  • odławianie bezdomnych zwierząt;
  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Wykonawcy tych zadań zostali wyłonieni w drodze zamówień publicznych i w roku bieżącym powierzone zostały one Schronisku Bezdomnych Zwierząt w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67 oraz Jarosławowi Kołodziejczyk Gabinetowi Weterynaryjnemu Animal-Vet Zasole z siedzibą w Oświęcimiu, a całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt aktualnie zapewnia lecznica dla zwierząt Praktyka Weterynaryjna Izabella Kopacz-Layer z siedzibą w Jaworznie.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat weterynarz zapewniający całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, otrzymywał średnio ok. kilkunastu – dwudziestu zgłoszeń. Dodatkowo jaworznicka Straż Miejska otrzymuje rocznie kilkaset zgłoszeń dotyczących zwierząt bezdomnych, z czego kilkadziesiąt zostawało przekazanych lekarzowi weterynarii, część trafiała do schroniska, a w przypadku innych zwierząt udało się ustalić właściciela.

Przedstawione działania wynikają z konieczności wykonania zadań własnych gminy. Nie wszystkie zadania mogą – i chyba nie muszą- być wykonywane samodzielnie, stąd zlecanie wykonawstwa zadań w formie publicznych postępowań, z zachowaniem przejrzystości.

Dodatkowo od kilku lat, a dokładnie od 2013 r., w Jaworznie prowadzony jest plan znakowania zwierząt w gminie, co ma istotne znaczenie w zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie naszego Miasta. Dzięki czipom w sposób bezproblemowy odnajduje się właściciela zagubionego zwierzaka, bez konieczności pozostawiania go np. w schronisku.

W tym roku „zaczipowanych” zostało prawie 200 zwierząt (koty i psy zarówno wolno bytujące poddane sterylizacji/kastracji, jak również domowe). Dane z mikroprocesora można odczytać w Schronisku, gabinecie weterynaryjnym oraz przez Straż Miejską i Policję.

Nowy Program – na rok 2021 zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt uchwalony ma zostać do 31 marca 2021 r. Aktualnie na jaworznickim BIP zamieszczone jest zaproszenie na złożenie oferty na przyjęcie i zapewnienie opieki zwierzętom przekazywanym z terenu miasta Jaworzna – można je odnaleźć na stronie BIP Jaworzno.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 25-2020

Najnowsze

To Top