Polecamy

Od marca zmiana wysokości opłat za śmieci

W większości miast wzrosła lub jest planowana podwyższona opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Podwyżki dotyczą wszystkich gmin bez względu na wielkość i położenie. Więcej zapłacą m.in. mieszkańcy Kutna, Będzina czy Zebrzydowic, ale także Jaworzyny Śląskiej, Chrzanowa, Mysłowic, Sosnowca, Jordanowa czy Biłgoraja. Do grona samorządów, które są zmuszone urealnić opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów dołącza Jaworzno. W planach jest zmiana podstawowej opłaty – czyli za odpady segregowane od osoby, z dotychczasowych 22 zł na 32 zł. Nowe ceny mają obowiązywać od 1 marca 2021 r.

Wszystkie zmiany w gospodarce komunalnej dokładnie śledzi Portal Samorządowy, który w tekście z 13 stycznia 2021 r. wykazał że „kolejne gminy podnoszą stawki opłat za odpady. W wielu gminach nowe opłaty weszły w życie 1 stycznia. Coraz więcej samorządów ustala wysokość opłaty powyżej 30 złotych, niemal wszędzie trzeba zapłacić więcej niż 20 złotych.” Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju trendem ogólnopolskim, gdzie następuje waloryzacja i konieczne urealnienie stawek do faktycznych kosztów.

W najbliższym otoczeniu, Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” obejmujący tereny gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinię po kilkukrotnych przetargach przewyższających nawet o 100% założony budżet, ustalił minimalną opłatę za osobę na obszarze swoich gmin w kwocie 34 zł od mieszkańca. Porównanie, mimo jednak mniejszej ceny w Jaworznie (32 zł) jest zasadne ze względu na podobny obszarowo teren oraz tę samą instalację, z której korzystają samorządy Jaworzna i ZMGK z siedzibą w Chrzanowie.

W Jaworznie, mieszkańcy otrzymują w ramach opłaty ponadstandardowo m.in.: kontenery, worki do segregacji, nielimitowane odbiory niektórych frakcji odpadów, bezpłatną możliwość oddawania gruzu i odpadów rozbiórkowych oraz innych śmieci selektywnych na PSZOK. W jaworznickim systemie uwzględniono również wyposażanie w kontenery, stanowisk w zabudowie wielorodzinnej. Zarządca stanowiska (spółdzielnie, wspólnoty) określają liczbę poszczególnych kontenerów i w ramach systemu są one bezpłatnie dostarczane na poszczególne stanowiska.

Zapytaliśmy Urząd Miejski, czym argumentowane są takie zmiany i w zasadzie odpowiedź też jest związana wprost z tendencjami ogólnopolskimi – znaczne podwyżki w instalacjach przetwarzających odpady, rosnące koszty niezależne od gminy (jak wyższe ceny za składowanie i zagospodarowanie odpadów), bardzo niski poziom ich segregowania oraz oddziałujący na sytuację stan epidemii powodują, że wiele gmin jest zmuszonych zaktualizować taryfy opłat lokalnych.
Jak dodatkowo czytamy w wyjaśnieniach Urzędu Miejskiego: „Przy ustalaniu wysokości stawki opłaty, zgodnie z ogólnokrajowymi przepisami, wzięto pod uwagę między innymi koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą realizowane z pobranych opłat, czyli koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługą administracyjną systemu, a także edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ustawodawca skonstruował system gospodarowania odpadami w taki – niestosowany wcześniej – sposób, by ten „sam się finansował”, co oznacza, że koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości. Całkowite koszty odbioru, transportu i utylizacji śmieci ponoszą więc… sami mieszkańcy. Niestety, z roku na rok notowany jest wyraźny wzrost kosztów funkcjonowania systemu, na który wpływ mają m.in. wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, bardzo niski poziom selektywnej zbiórki, a przede wszystkim – całkowicie niezależny od gmin – wzrost opłaty „za korzystanie ze środowiska”. Za każdą tonę składowanych pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetworzenia odpadów, opłata marszałkowska doliczona obligatoryjnie do ceny za przyjęcie odpadów w instalacji komunalnej rośnie: w 2017 roku opłata ta wynosiła 74,26 zł, w 2018 roku 140,00 zł, w 2019 roku 170,00 zł, w 2020 roku było to aż 270,00 zł! Natomiast w 2021 roku opłata ta będzie wynosić 276,21 zł. Co więcej, zmieniają się również ceny za odbiór odpadów w zakładach przetwarzających; nasza gmina korzysta z usług Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie, który także podwyższył ceny za swoje usługi.”

Nowelizacja ustawy wprowadziła także OBOWIĄZEK segregacji odpadów, NIE ma w tej sprawie dowolności. Radni określają stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Projekt uchwały, który ma być procedowany w styczniu, zakłada zastosowanie w tym zakresie czterokrotnej wysokości stawki. W Jaworznie stawkę opłaty podwyższonej za odpady w nieruchomościach, których właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny może się zwiększyć na 128,00 zł, co już stanowi znaczącą sankcję za niewypełnianie obowiązków ustawowych.
Jakość i pewność usługi na stałych kosztach zapewnia jaworznicka spółka Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., która przejęła to jedno z najważniejszych zadań komunalnych. Uniezależnienie się od dyktatu cenowego w przetargach, a także świadomość, że to nasza lokalna firma świadczy usługę ucieszyła jaworznian. Wodociągi od października 2020 r. realizują to zadanie, i faktycznie nastąpiła widoczna poprawa w odbiorze śmieci; zainwestowano w nowoczesny i ekologiczny tabor, odkupiono bazę z zapleczem, zatrudniono pracowników. Faktem jest też to, że nasza firma reaguje na potrzeby mieszkańców – jak choćby organizując odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zawarta umowa ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi ponad 33 mln zł dla obsługi nieruchomości zamieszkałych i ok. 5 mln dla obsługi nieruchomości mieszanych, tym samym gwarantując niezmienność ceny po stronie operatora oraz stały wpływ na jakość świadczonych usług.

Podtrzymane zostaną dotychczasowe ulgi dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny oraz ulga za kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie. Rodziny wielodzietne korzystające z tego typu uprawnień zaoszczędzą 4 zł od osoby za odpady selektywne. Ulga za korzystanie z kompostownika wyniesie 2,5 zł.

Krańcowo ważnym elementem zmieniającego się prawa i usług komunalnych jest kwestia segregacji. Narzucone odgórnie wskaźniki są nadal na niekorzystnym dla wszystkich poziomie.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz propozycja dot. ustalenia wysokości stawki tej opłaty trafi na styczniową sesję Rady Miejskiej.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 1-2021

Najnowsze

To Top