Bez kategorii

Co dalej z SP nr 9?

Sprawa ewentualnego połączenia Szkoły Podstawowej nr 9 z Góry Piasku ze Szkołą Podstawową nr 10 w Szczakowej ostatnio nabrała nowej dynamiki. Śląski Kurator Oświaty w Katowicach negatywnie zaopiniował wniosek gminy, ale ta odwołała się do Ministerstwa Edukacji i Nauki i czeka na ostateczną odpowiedź.

Kwestia konieczności reorganizacji jaworznickich szkół pojawia się na forum publicznym już od kilku lat, za każdym razem wzbudzając spore emocje. Niż demograficzny, konieczność szukania oszczędności przez samorządy, a także sprawy związane z pogarszającym się stanem technicznym niektórych budynków, w których mieszczą się placówki edukacyjne, to czynniki, które muszą być brane pod uwagę podczas planowania wszelkich zmian w oświacie.

Szkoły do połączenia

W ubiegłym roku na nowo odżył pomysł likwidacji Szkoły Podstawowej numer 9, która mieści się na Górze Piasku. Przypomnijmy, że we wrześniu radni przyjęli uchwałę intencyjną, w ramach której SP 9 miałaby zostać połączona ze szkołą w Szczakowej. – Celem likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 jest dostosowanie całej sieci szkolnej w Gminie Miasta Jaworzna do potrzeb wynikających z zachodzących ogólnopolskich niekorzystnych zmian demograficznych oraz konieczność całościowej racjonalizacji zadań związanych z realizacją obowiązków oświatowych, w tym – co bardzo istotne – zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych dzieciom od 3. roku życia – mówiła wówczas Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM. – W wyniku zmieniających się potrzeb rodziców, powstała nagląca potrzeba zapewnienia dodatkowych miejsc w przedszkolach. Ponadto, prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek dostosowania do 31 sierpnia 2021 r. oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów BHP i przeciwpożarowych, co m.in. oznacza, że w obecnie funkcjonujących oddziałach przedszkolnych, zmniejszy się liczba miejsc dla dzieci. Aktualne analizy wskazują, że braki w liczbie miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych będą wynosić nawet 180 miejsc, i to już w roku 2021/2022 – dodawała pani naczelnik.

Kuratorium z odrębnym zdaniem

Po przyjęciu uchwały intencyjnej cały proces łączenia placówek ruszył na dobre. Władze miasta rozpoczęły konsultacje i przeprowadziły cykl spotkań informacyjnych z dyrektorami szkół, oświatowymi związkami zawodowymi, nauczycielami i rodzicami. Według podjętej uchwały, uczniowie obu szkół mają rozpocząć naukę już od 1 września 2021 roku w budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Koszarowej w Szczakowej. Obowiązkowo gmina zawiadomiła także Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły w obecnym miejscu jej funkcjonowania. I tutaj pojawiła się pierwsza poważna przeszkoda w całym procesie łączenia szkół. Tuż przed świętami do miasta dotarła negatywna opinia ze strony kuratorium. Kurator odniósł się do poszczególnych punktów uzasadnienia uchwały, nie zgadzając się z wnioskami przytoczonymi przez Jaworzno. Zdaniem kuratora gmina m.in. niewystarczająco udokumentowała dowody potwierdzające niemożność zapewnienia odpowiednich warunków działania SP nr 9 w Jaworznie, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W ocenie Śląskiego Kuratora Oświaty proponowana likwidacja szkoły miałaby też pogorszyć warunki realizacji obowiązku szkolnego. – Wydłużenie drogi do szkoły, czasu dojścia/dojazdu i powrotu ze szkoły, oznacza pogorszenie warunków kształcenia uczniów w stosunku do obecnych. Jest to zmiana szczególnie niekorzystna, z uwagi na fakt, że dotychczas szkoła położona była blisko ich miejsca zamieszkania i bezpośrednio po zajęciach edukacyjnych dzieci mogły wrócić do domu bez konieczności oczekiwania na środek transportu lub pokonania znacznej odległości pieszo, a co za tym idzie, wydłuży się czas pobytu dziecka poza domem – czytamy w piśmie kuratorium. Kurator zwrócił też uwagę, że zamiar likwidacji SP nr 9 w Jaworznie budzi silny opór społeczny środowiska lokalnego. Powołał się przy tym na pisma, które Rada rodziców kierowała w obronie placówki do kilku instytucji.

Odwołanie do ministerstwa

Gmina zgodnie z przepisami przygotowała zażalenie do Ministra Edukacji i Nauki. W uzasadnieniu powołuje się na zasadność proponowanych zmian, odnosząc się do wątpliwości i stwierdzeń zawartych w opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. Zażalenie krok po kroku odpowiada na podnoszone przez kuratorium wątpliwości. – Gmina Miasta Jaworzna w uzasadnieniu projektowanych zmian (…), przedstawiła wiele argumentów przemawiających za połączeniem obu szkół, poprzez likwidację SP nr 9, mając na uwadze m.in. analizy prognoz demograficznych w perspektywie najbliższych lat, racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury oświatowej, a także dbałość o poprawę warunków lokalowych, w tym o unowocześnianie bazy dydaktycznej i jakość kształcenia uczniów zwracając jednocześnie uwagę na brak w Szkole Podstawowej nr 9 sali gimnastycznej – zauważają przedstawiciele miasta. Gmina odnosi się do konkretnych przepisów prawa i przy okazji zauważa, że nie wszystkie argumenty przytoczone przez kuratorium powinny wpływać na ostateczną opinię. – Wydając postanowienie w przedmiocie wyrażenia negatywnej opinii, Kurator Oświaty nie może działać w sposób dowolny, mimo braku wyraźnie określonych w ustawie kryteriów oceny. Nie może formułować wniosków i domniemywać zdarzeń, które nigdy mogą się nie wydarzyć – zauważają przedstawiciele władz miasta. – Gmina stoi na stanowisku, że opór społeczny nie jest argumentem opartym na przepisie prawnym i tym samym nie może stanowić dowodu przy wydawaniu opinii i przesłanki do opinii negatywnej. Gmina przed wydaniem opinii w oświadczeniu potwierdzającym zapoznanie się z dowodami i materiałami zebranymi przez Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji SP nr 9 wniosła obszerne uwagi, m.in. do treści pisma skierowanego w imieniu wszystkich rodziców przez jednego z nich do różnych organów i instytucji odnosząc się do użytych w piśmie nieprawdziwych zarzutów – czytamy w zażaleniu.

Na chwilę obecną trudno jednoznacznie powiedzieć, jak zakończy się cała sprawa i czy ostatecznie dojdzie do likwidacji SP 9. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa, procedura połączenia SP 9 i SP 10 cały czas trwa.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 2-2021

Najnowsze

To Top