Z miasta

Prezydent z wotum zaufania i absolutorium

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej toczyła się debata nad stanem miasta i jego finansami. Po całkiem merytorycznej dyskusji prezydent Paweł Silbert większością głosów otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku.

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej praktycznie co roku staje się świetnym pretekstem do dyskusji nad tym, jak funkcjonuje i rozwija się Jaworzno, co udało się zrealizować, a jakie kwestie w mieście wymagają jeszcze poprawy.

Raport po raz trzeci

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada obowiązek corocznego przygotowywania raportu o stanie gminy. Dokument ten jest świetnym sposobem na przedstawienie dokonań władz samorządowych. Raport w zwięzłej i przystępnej formie przedstawia praktycznie wszystkie obszary działania gminy. Dzięki temu mieszkańcy, ale też radni, mogą lepiej zorientować się w funkcjonowaniu samorządu i tego, jakie zadania zostały wykonane podczas ostatniego roku. Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej prezydent Paweł Silbert przedstawił raport już po raz trzeci. – Od ostatniego raportu o stanie gminy minął rok – rok wyjątkowy w historii naszego miasta, i w historii świata, bowiem był naznaczony pandemią COVID-19. To nie pozostało bez wpływu na gospodarkę naszego miasta i na otoczenie w jakim się znajdujemy. Był to rok z tego powodu niezwykle trudny. Mogę uznać, że zakończyliśmy go zdanym egzaminem – jeżeli chodzi o organizację i z próbę wyjścia z opresji. Tak, żebyśmy za bardzo nie ucierpieli – zarówno jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i kwestie gospodarcze i organizacyjne. Pomimo tego, że gospodarka przyhamowała i było sporo trudności, miasto się nadal rozwija, co w raporcie mogą Państwo sami zobaczyć – mówił prezydent Paweł Silbert.

Raport o stanie gminy dość dokładnie prezentuje działania podejmowane przez organ wykonawczy, w szczególności realizację zadań ustawowych gminy oraz polityk, programów i strategii, a także budżetu obywatelskiego i uchwał rady. – W 2020 roku nasze wysiłki skupiły się na kwestiach zapewniających sprawną koordynację zadań przypisanych samorządom w dobie pandemii, mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. W tym celu został powołany Sztab COVID-19, skupiający przedstawicieli służb oraz zakładów pracy, który także dzisiaj pomaga nam przejść przez kolejne fale epidemii – tłumaczył prezydent Paweł Silbert.

Mimo że sesja – podobnie jak rok temu – odbywała się w trybie zdalnym, udało się przeprowadzić ciekawą debatę nad raportem, w której oprócz władz miasta uczestniczyli także jaworznianie. Mieszkańcy poruszyli kilka istotnych spraw – w tym m.in. pomocy miasta dla osób niepełnosprawnych, seniorów, straży pożarnej, czy dbania o zachowanie historycznego dziedzictwa. Nie zabrakło tematu handlu, pojawiły się propozycje rewitalizacji dworca w Szczakowej, wspomniane zostały także inicjatywy aktywujące mieszkańców. Poruszono również sprawy dotyczące gospodarki, uzbrojenia terenów inwestycyjnych i transformacji energetycznej i węglowej, a także sportu, kultury i sztuki czy polityki mieszkaniowej naszego miasta. Dyskusja toczyła się w dość merytorycznej atmosferze, a prezydent wraz ze swoimi współpracownikami starał się odpowiedzieć na zadane pytania.

– Działania podejmowane w minionym roku korespondowały z kierunkami określonymi w dokumentach strategiczno-programowych, skupionymi na tym, aby Jaworzno było przestrzenią otwartą, funkcjonalną i wygodną do życia, przyjazną i bezpieczną dla mieszkańców, z mocną gospodarką oraz zadbaną środowiskowo. Zasadniczo cele stawiane do realizacji w 2020 roku – mimo trudnych warunków – zostały osiągnięte – podsumował prezydent Silbert.

Wotum zaufania dla prezydenta

Po debacie radni przystąpili do głosowania nad wotum zaufania dla prezydenta miasta Pawła Silberta. W sumie prezydent otrzymał poparcie od 14 radnych, 8 radnych z opozycji było przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Kolejny punkt obrad dotyczył uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2020 rok. Skarbnik miasta, pani Dorota Kuczera, przedstawiła prezentację, dzięki której przybliżone zostało kilka kwestii ujętych w sprawozdaniu finansowym miasta. Mimo wielu problemów i koniecznych cięć, udało się dopiąć budżet tak, by miasto mogło działać jak najsprawniej. W sumie budżet miasta po stronie dochodów opiewał na kwotę 638 336 374 zł, natomiast po stronie wydatków była to kwota 628 255 151 zł. Nadwyżka wyniosła 10 081 223 zł. – Chciałam podziękować wszystkim, którzy pomagali w realizacji tego budżetu. To wymagało dużo cierpliwości, wzajemnego zrozumienia i dużej mobilizacji. Moim zdaniem, ubiegły rok został bardzo dobrze zakończony, biorąc pod uwagę sytuację jaka była – mówiła Skarbnik miasta. Po krótkiej dyskusji radni ostatecznie zdecydowali o udzieleniu prezydentowi absolutorium, a wynik głosowania był identyczny jak w przypadku wotum zaufania – 14 radnych było za, ośmioro przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

– Podczas dzisiejszej sesji, radni po raz kolejny udzielili mi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Ubiegły rok nie był łatwy. Z powodu epidemii koronawirusa, również samorząd Jaworzna znalazł się w nieznanej wcześniej sytuacji. Był to czas trudnych decyzji i próby mierzenia się z nowymi wyzwaniami – mówił po głosowaniu prezydent Paweł Silbert. – Pomimo tych trudności, gospodarka miasta, jak i Jaworzno znajdują się w nieustannym rozwoju. Otrzymanie absolutorium i wotum zaufania to powód do dumy nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla mieszkańców, a także dla pracowników urzędu, miejskich jednostek i spółek oraz osób zaangażowanych w rozwój naszego miasta – dodał.

Jaworzno przetrwało pandemiczny rok

Podczas dyskusji na sesji Rady Miejskiej nie dało się uciec od tematu pandemii, która mocno wpłynęła także na Jaworzno i życie mieszkańców. Ogłoszenie w marcu 2020 roku stanu pandemii spowodowało, że zdecydowanie wzrosły wydatki na służbę zdrowia. Pojawiła się także konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup środków higieny, dezynfekcji i sprzętu ochronnego oraz zakup sprzętu i oprogramowania do pracy i nauki zdalnej. Instytucje miejskie wsparły przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, tworząc pakiet rozwiązań w ramach Antykryzysowej Tarczy Ochrony Mieszkańców (ATOM). Pandemia poskutkowała też zmniejszeniem wpływów z tytułu udziałów miasta w podatku PIT i CIT oraz niższymi wpływami z innych źródeł takich jak: opłata skarbowa, dzierżawa czy najem nieruchomości.

Istniały spore obawy, że realizacja budżetu za 2020 rok może okazać się niewykonalna. Tak na szczęście się nie stało, a miasto zdołało nie tylko przetrwać, ale też nadal się rozwijać. W Jaworznie kontynuowano rozpoczęte zadania inwestycyjne. Udało się też pozyskać środki zewnętrzne z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom. Dobrze przygotowane wnioski w zakresie planowanych inwestycji miasta umożliwiły uzyskanie dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (18,4 mln zł), a placówki oświatowe wyposażono w sprzęt komputerowy i dziennik elektroniczny. W czasie trwania pandemii zorganizowano wsparcie dla osób wymagających pomocy, w tym samotnych, niepełnosprawnych oraz przebywających na kwarantannie. Jednak dzięki dobrej współpracy jednostek, ogromnej dyscyplinie w zakresie realizacji budżetu wszystkich dysponentów środków, ostatecznie wypracowana została nadwyżka operacyjna oraz wolne środki za 2020 rok.

– Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji i modernizacji prowadzonych w gminie. Realizowaliśmy ważne społecznie i gospodarczo projekty. Mimo oczywistych utrudnień utrzymywana była aktywność inwestycyjna gminy, a przedsięwzięcia skupiały się na poprawie jakości przestrzeni publicznej, komunikacji, promowaniu zrównoważonej mobilności, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności terenów zielonych czy miejsc rekreacji, a także na trosce o jakość edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia – mówi prezydent Paweł Silbert. – Wspólną przesłanką działań podejmowanych przez gminę w 2020 roku – zarówno w sferze inwestycyjnej jak i nieinwestycyjnej – było podnoszenie poziomu życia mieszkańców – dodaje.

Trudne doświadczenia z roku 2020 na pewno przełożą się na działania miejskich jednostek także w kolejnych latach. Rok 2021 wcale nie jest łatwiejszy, a trwająca wciąż walka z pandemią nadal utrudnia funkcjonowanie gminy. Mimo to Jaworzno cały czas się rozwija, realizuje kolejne nowe wyzwania i zmienia się na lepsze. Miasto w najbliższych latach czekać będą nowe wyzwania, związane chociażby z transformacją gospodarczą. Podejmowane teraz trudne decyzje będą miały swoje efekty w przyszłości i warto wspólnie wypracowywać rozwiązania, które z czasem zapunktują.

Najnowsze

To Top