Biznes - inwestycje

Radni JMM i PiS wspierają powstanie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Opozycja bez własnego zdania

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej radni wsparli swoimi głosami działania prezydenta miasta zmierzające do utworzenia w mieście Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, gdzie docelowo mają znaleźć się zakłady pracy zapewniające pracę tysiącom mieszkańców. W wyjątkowo dziwny sposób zachowali się radni opozycji, którzy chociaż byli obecni na sesji, to zrezygnowali z oddania jakiegokolwiek głosu w tej ważnej dla miasta i jaworznian sprawie.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej do jej programu dodany został projekt deklaracji wyrażającej poparcie dla działań podjętych przez Prezydenta Miasta Jaworzna, których celem jest utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Inwestycje dla przyszłości

JOG to jedna z najważniejszych inicjatyw, które dotyczą Jaworzna, a od powstania tego obszaru w dużej mierze zależeć będzie przyszłość miasta. Dekarbonizacja nadciąga już nieuchronnie, a gdy elektrownie węglowe i kopalnie przestaną działać, jaworznianie będą musieli znaleźć gdzieś nowe miejsca pracy. To wbrew pozorom nie jest już daleka perspektywa, a zmiany prowadzące do stopniowej likwidacji gałęzi przemysłu opartej na węglu dzieją się na naszych oczach. To na pewno odbije się też na tym, jak funkcjonuje Jaworzno, które z węglem związane było przez długie lata. Brak szybkich i konkretnych reakcji, mających na celu stworzenie dodatkowych obszarów pod działalność przemysłową, będzie skutkowało tym, że już w niedalekiej przyszłości Jaworzno przestanie się liczyć jako miasto, gdzie warto inwestować. Jaworznicki Obszar Gospodarczy ma temu zapobiec i zachęcić nowych inwestorów, by to właśnie tutaj ulokowali swoje firmy. I nie chodzi tylko o fabrykę Izery, która jest najgłośniejsza w mediach, ale każdy inny podmiot gospodarczy, który zechce tutaj zainwestować.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy daje szansę, by w mieście pojawiły się nowe miejsca pracy, a budżet miejski miał możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. Tempo prac nad powstaniem JOG ma tutaj ogromne znaczenie. Mimo dużego zaangażowania władz miasta i wsparcia ze strony zarówno rządu, jak i partnerów takich jak Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, istnieje ryzyko, że skorzysta na tym ktoś inny. – Brak stanowczej i popierającej utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego reakcji to oddanie tej inicjatywy innym miastom dlatego, że przeciąganie tego procesu, albo jego zablokowanie daje innym gminom możliwość wyprzedzenia Jaworzna w rywalizacji o pozyskiwanie nowych inwestorów – komentuje radny Dawid Domagalski. Dlatego też Rada Miejska zdecydowała się wystosować dyskutowaną podczas sesji deklarację wspierającą działania prezydenta w tym zakresie.

Opozycyjni (bez)radni bez własnego zdania

Wydawało się, że tak ważna dla miasta kwestia spotka się z jednoznacznym poparciem, niezależnie od wspieranej opcji politycznej. Jaworznicki Obszar Gospodarczy to bowiem ogromna szansa dla miasta, a przykłady Gliwic czy Tychów pokazują, że takie obszary mają sens i pozytywnie wpływają na rozwój miast. Nieoczekiwanie jednak radni opozycji zdecydowali, że w ogóle nie wyrażą swojego głosu w tej sprawie. Na początku sesji radni z Koalicji Obywatelskiej wyrażali brak poparcia dla deklaracji. Podczas dyskusji nad nią nie potrafili jednak znaleźć sensownych argumentów i ostatecznie stchórzyli, w ogóle rezygnując z oddania głosu. Podczas głosowania radni z klubów Jaworzno Moje Miasto i Prawo i Sprawiedliwość jednogłośnie poparli deklarację.

Obecni na łączach radni opozycji byli wywoływani imiennie do udziału w głosowaniu przez przewodniczącego obrad, ale chociaż potwierdzali swój udział w sesji, to zdecydowali się – mówiąc potocznie strzelić focha – i zrezygnować z wyrażania swojej opinii. Jeżeli nie popierają deklaracji, mogli zagłosować przeciw lub też wstrzymać się od głosu. Całkowita rezygnacja z głosowania była o tyle śmieszna, co żałosna. Ciekawe, co w tym momencie musieli czuć wyborcy głosujący na konkretnych radnych. Jeżeli bowiem ci nie mają żadnego zdania w tak ważnej dla miasta kwestii, to jak mogą podejmować decyzje w innych sprawach. Co ciekawe lider jaworznickiej KO – poseł Wojciech Saługa w sejmie głosował za ustawą, a podczas drugiego głosowania wstrzymał się, ale przynajmniej wyraził swoją opinię. Tego jednak nie potrafili już zrobić jego partyjni koledzy zasiadający w Radzie Miejskiej. Takim zachowaniem radni opozycyjni pokazali, że nie zależy im na losie miasta, a partykularne interesy i partyjne kalkulacje mają dla nich większą wartość. Opozycyjni radni zamiast skupić się na kluczowych dla miasta sprawach, które decydują o przyszłości Jaworzna, zdecydowali się na politykę. Podczas sesji radni z opozycji wystąpili w koszulkach wspierających TVN i przedstawili deklarację popierającą wolne media. To oczywiście jest głośny medialny temat, ale dla przyszłości Jaworzna nie ma praktycznie żadnego znaczenia, a jaworznianie woleliby chyba, żeby ich wybrańcy skupili się na ważniejszych dla lokalnego społeczeństwach sprawach. Tymczasem radni KO wybrali polityczny happening, który w praktyce nie ma żadnego znaczenia.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy z tygodnia na tydzień nabiera coraz bardziej realnych kształtów i należy trzymać kciuki, by prace nad jego powstaniem zakończyły się sukcesem. Deklaracja Rady Miejskiej wpisuje się w te starania i pozytywnie przyczynia się do działań, które mają zapewnić Jaworznu lepsze jutro. Czwartkowe głosowanie na pewno wpisze się w historie tych działań i kiedyś zostanie rozliczone przez następne pokolenia, warto o nim pamiętać, dobrze bowiem pokazuje, kto potrafi w mieście podejmować prawdziwie ważne decyzje.

Dawid Domagalski, radny Rady Miejskiej:

– Radni głosując ZA Deklaracją pokazali, że leży im na sercu dobro mieszkańców. Mając na uwadze fakt, że nieuchronnym stanie się likwidacja gałęzi przemysłu opartej na węglu sytuacja ta wpłynie z pewnością negatywnie na kondycję finansową, ale i także społeczną Jaworzna. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie radni z klubów Jaworzno Moje Miasto i Prawo i Sprawiedliwość, poparli w drodze głosowania, działania Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta zmierzające do utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, na którym planowana jest budowa fabryki Izery. Deklaracji nie poparli, a właściwie odmówili głosowania, radni Koalicji Obywatelskiej, choć ich polityczny szef poseł Wojciech Saługa sam głosował ZA ustawą…a potem WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu, ale przynajmniej zajął jakieś stanowisko.

– Jednak najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że radni KO przybyli dziś na sesję w koszulkach promujących komercyjną stację telewizyjną i wyrazili publicznie poparcie dla interesu tej „prywatnej firmy”, a nie wyrazili poparcia w drodze głosowania dla interesu własnego miasta. Najbardziej żenującą chwilą była ta, gdy Przewodniczący Rady Miejskiej z nazwiska wywoływał do głosowania radnych KO, a oni albo mieli wyłączone kamery, albo martwym wzrokiem spoglądali w jakiś punkt licząc chyba, że ich nie widać?

– Kilka miesięcy temu radni KO wystąpili na sesji RM z własnym projektem uchwały dotyczącej opłat za koncesję alkoholową. Pamiętam, że jako kluby nie zgadzaliśmy się z ta treścią, ale pomimo tego zagłosowaliśmy w większości na WSTRZYMAŁ SIĘ by dać tej uchwale szansę. Pamiętam jak pojawiła się uchwała w sprawie wsparcia Centrum Onkologii wtedy również wzięliśmy pod uwagę interes społeczny i głosowaliśmy ZA razem z radnymi opozycji. Dziwi mnie zatem postawa, gdy ktoś ewidentnie uchyla się od oddania głosu, gdy jest to jego podstawowym obowiązkiem. Każdy z nas ma jakieś poglądy, a radni czy posłowie reprezentują przy tym szerszy ogół społeczeństwa i w jego imieniu stanowią prawo i podejmują inne działania – oznacza to, że każdy radny czy parlamentarzysta powinien wyrażać określone stanowisko w drodze głosowania, a nie udawać „niewidzialnego” jakby się czegoś albo kogoś bał.

Deklaracja z dnia 26 sierpnia 2021 r.

wyrażająca poparcie Rady Miejskiej w Jaworznie dla działań podjętych przez Prezydenta Miasta Jaworzna, których celem jest utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Miasta Jaworzna stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/87/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 8625).

Rada Miejska w Jaworznie przyjmuje deklarację następującej treści:

§1

Rada Miejska w Jaworznie wyraża pełne poparcie dla działań podjętych przez Prezydenta Miasta Jaworzna, których celem jest utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

§2

Rada Miejska w Jaworznie, w świetle nieuchronnej transformacji gospodarczej powodowanej wdrażaniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu oraz polityką dekarbonizacji, uznaje za zadanie priorytetowe dla kształtowania przyszłego rozwoju Miasta Jaworzna aktywizację gospodarczą nowych terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Miasta Jaworzna, służących lokalizacji inwestycji
o charakterze strategicznym.

§3

Rada Miejska w Jaworznie uznaje za zasadne argumenty, iż najwłaściwszym pod względem przestrzennym, transportowym, ekonomicznym i historycznym terenem jako podstawą do utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego jest obszar, którego główną składową stanowić będą nieruchomości w Jaworznie wskazane w załączniku do przyjętej przez Sejm w dniu 23 lipca 2021 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

§4

Wykonanie deklaracji poprzez przekazanie w dniu podjęcia Prezydentowi Miasta Jaworzna powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§5

Niniejsza deklaracja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Miasto Jaworzno stoi w obliczu jednego z największych wyzwań w swej historii. Strategia Europejskiego Zielonego Ładu, która zakłada dekarbonizację kontynentu, wymusza rezygnację z paliw kopalnych, a w szczególności węgla, oraz odejście od konwencjonalnej energetyki opartej na węglu. Nieuchronne, stopniowe wygaszanie kopalń i elektrowni węglowych oznaczać będzie dla Miasta Jaworzna utratę głównego filara gospodarki, którym obecnie jest sektor wydobywczo-energetyczny. Znaczącej grupie jaworznian przyniesie zaś perspektywy przedwczesnych emerytur, dobrowolnych odejść z pracy lub zwolnień.

Aktualnie największe jaworznickie podmioty działające w branży górniczej i energetycznej zatrudniają łącznie około 9.600 pracowników. Stopniowa likwidacja tych miejsc pracy wywoła erozję ekonomicznych podstaw miasta, zubożenie mieszkańców, a w kontekście niekorzystnych procesów demograficznych może grozić masową migracją młodych pokoleń w poszukiwaniu lepszych perspektyw życiowych poza rodzinnym miastem.

Zadaniem o najwyższym priorytecie dla władz samorządowych Gminy Miasta Jaworzna, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość wspólnoty samorządowej, jest zapobieżenie marginalizacji i potencjalnej utracie funkcji społeczno-gospodarczych Jaworzna poprzez stworzenie warunków do rozwoju na terenie Gminy nowych gałęzi gospodarki. Celem jest transformacja, polegająca na skoordynowanym przejściu od gospodarki opartej na branży surowcowej (wydobywczej) i energetycznej, w kierunku nowoczesnych i perspektywicznych gałęzi przemysłu przyszłości. Taką szansę otwiera utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG) – terenu inwestycyjnego, na którym powstanie park przemysłowy o znaczącym w skali całego regionu potencjale gospodarczym.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy o łącznej powierzchni ok. 338 ha, położony na granicy z Sosnowcem i Mysłowicami, dzięki swej spójności obszarowej, dużej dostępnej powierzchni, korzystnemu usytuowaniu w sąsiedztwie głównych korytarzy transportowych sieci TEN-T będzie stanowił doskonałe miejsce do lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym (w skali regionu i kraju). Jego potencjalną atrakcyjność potwierdza zainteresowanie ze strony największych światowych koncernów motoryzacyjnych, których przedstawiciele przeprowadzali wizje lokalne w terenie. Przyszłe pełne zagospodarowanie parku przemysłowego, jako projektu Gminy Miasta Jaworzna w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, które nastąpi stopniowo w przewidywanym horyzoncie do 10 lat, zapewni do 15 tys. miejsc pracy u nowych inwestorów w obrębie obszaru. Przyniesie również dalsze perspektywy rozwojowe dla istniejących jaworznickich przedsiębiorstw – jako inwestorów, ale także kontrahentów, usługodawców czy partnerów dla nowo lokowanych firm. Poparcie dla utworzenia JOG i wolę współpracy w tym zakresie wyraziła Jaworznicka Izba Gospodarcza.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy będzie dysponował potencjałem umożliwiającym skompensowanie ekonomicznych i społecznych efektów przyszłego wygaszenia kopalni i elektrowni na terenie Miasta Jaworzna. Będzie również silnie oddziaływał na cały region, nadając impuls rozwojowy dla wschodnich rejonów aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i zachodniej Małopolski. JOG stanie się również czynnikiem mogącym powstrzymać i odwrócić negatywne trendy depopulacyjne.

Mając powyższe na uwadze, uzasadnionym jest podjęcie przez Radę Miejską w Jaworznie uchwały, popierającej działania Prezydenta Miasta Jaworzna w zakresie utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 18-2021

Najnowsze

To Top