Z miasta

Miasto „dopłaci” do odpadów”?

Gmina zamierza pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Taka decyzja to ukłon w stronę jaworznian – do tej pory przepisy nie pozwalały gminom na „dołożenie pieniędzy” i jedynym źródłem środków na pokrycie działania systemu były opłaty wnoszone przez mieszkańców.

Do tej pory jedyną możliwością zwiększenia środków w systemie była decyzja podnosząca opłaty. Zgodnie z zapisami nowelizacji, która obowiązuje od 23 września 2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy: środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; lub celem jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości.” W obecnej sytuacji na rynku sprzedaży surowców wtórnych, dochody pozyskiwane przez gminy nie dają możliwości pozyskania odpowiednio wysokich dochodów, aby można było przeznaczyć je na system gospodarki odpadami. Zatem zasadne jest umożliwienie gminom dopłacania z innych środków własnych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

– Po analizie wymiaru opłaty za gospodarowanie, prognozowanych dochodów, poziomu zaległości w konfrontacji z planowanymi kosztami i wydatkami, szacuje się, iż w 2022 roku możliwe do uzyskania dochody nie zrównoważą koniecznych do poniesienia wydatków. Prognoza określona w projekcie budżetu miasta Jaworzna, gdzie: – wydatki to kwota 33,2 mln; dochody zaś – 30,2 mln – wskazuje konieczność dopłaty ze środków własnych, względnie waloryzację stawki, z uwagi na nierównoważenie się i deficyt na poziomie 3 mln. Należy zwrócić uwagę, iż przy obecnym poziomie cen, które wpływają na koszty, aby system mógł się zbilansować, to wysokość stawki opłaty powinna dla mieszkańców zamknąć się kwotą 34,50 zł czyli 2,50 więcej niż obecnie. Mając na uwadze obecne możliwości prawne zamiast podwyżki podjęto decyzję o dopłacie do systemu ze środków własnych – tłumaczą urzędnicy Wydziału Budżetowo-Finansowego UM.

Warto zaznaczyć, że dotowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to zadysponowanie innym środkami budżetowymi które gromadzone są w budżecie miasta. Czyli de facto trzeba dokonać decyzji o zmniejszeniu określonych aktywności finansowanych w ramach budżetu miasta a środki przeznaczyć na gospodarkę odpadami. Jeżeli wydamy je na gospodarkę odpadami, to nie będziemy mogli wydać je na inne usługi czy świadczenia dla mieszkańców. A w ostatecznym rozrachunku dopłata za odpady zostanie dokonana z podatków czy innych danin publicznych.

– Koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami stale rosną. Ich finansowanie powinna zapewniać stosowna opłata pobieranej od właściciela nieruchomości. Należy zauważyć także iż poziom kosztów determinuje: liczba mieszkańców i masa generowanych odpadów co jest wynikiem nawyków i wyborów konsumpcyjnych, powierzchnia miasta i jego ukształtowanie, rodzaj i gęstość zabudowy, sieć dróg, stopień segregacji, na co wpływa niewątpliwie indywidualna świadomość ekologiczna, stopień użytkowania domowych kompostowników, odległość od miejsca odbioru odpadów do regionalnego zakładu ich zagospodarowania. Należy zwrócić uwagę iż liczba mieszkańców w Jaworznie zmniejsza się, nie ma ewidencji mieszkańców zamieszkałych. Łączna liczba zadeklarowanych osób zmniejsza się przy względnie stałej liczbie odpadów. Dodatkowo każdego roku liczba tych, którzy utrzymują system jest o ok. 2000 mniejsza przez niepłacących, którzy oczywiście nie zaprzestali generowania odpadów. Nie widzimy w systemie osób, które nie przestrzegają obowiązku meldunkowego, nie widzimy sytuacji gdy wzrasta liczba mieszkańców np. w związku z podnajmem osób czasowo przebywających na terenie Jaworzna – wyjaśniają urzędnicy.

Aktualnie główne problemy Gminy to brak deklaracji w przypadku zwiększenia liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz niedotrzymanie terminu wniesienia opłat przez niektórych mieszańców. Kolejny to oczywiście brak prawidłowej segregacji. Kluczem do obniżenia mieszkańcom opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest stworzenie rynku surowców wtórnych, rozszerzona odpowiedzialność producenta i uszczelnienie systemu. Jednakże w obecnym stanie prawnym nawet najbardziej skrupulatna segregacja odpadów, najnowocześniejsze technologie i najlepsze przepisy prawa nie poradzą sobie z problemem, jeżeli nie będziemy mieli rozwiniętego rynku surowców wtórnych i rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Co nie oznacza iż segregować nie należy. Dobra segregacja w skali miasta to hipotetyczna możliwość zmiany stawki opłaty. Innym problemem jest brak możliwości ustalenia rynkowej stawki opłaty za podmioty które są w systemie i prowadzą działalność w tzw nieruchomościach mieszanych. Dzisiaj możliwa do ustalenia stawka, poprzez ustawowy limit jest niższa niż rzeczywisty koszt, co oznacza iż pozostali uczestnicy systemu (mieszkańcy) pokrywają niejako różnicę.

Jak widać, także nasze praktyki – jako mieszkańców – mają duży wpływ na to, jak wysoka jest stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dzięki obowiązującym od niedawna przepisom prawa, Gmina ma możliwość dotowania systemu. Jest to ukłon w stronę Mieszkańców, ponieważ zapobiegnie kolejnym podwyżkom stawki, jednak trzeba mieć świadomość, że budżet żadnej gminy nie jest z gumy – tak naprawdę dotacja odbije się w przyszłości na innych usługach czy inwestycjach.

Najnowsze

To Top