Bez kategorii

Budżet zrównoważonego rozwoju

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w roku bieżącym przyniosła głosowanie nad uchwałą budżetową na rok 2017. Dochody miasta wzrastają, wydatki na inwestycje zachowane będą na wysokim poziomie.

Projekt budżetu na nadchodzący rok zakłada wydatki majątkowe na poziomie ponad 41 milionów zł (w tym planowany wkład własny na inwestycje realizowane ze środków zewnętrznych). Umożliwi to kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz realizację kolejnych planów inwestycyjnych. Najważniejsze planowane na ten rok wydatki majątkowe dotyczą między innymi budowy Miejskiego Centrum Integracji Transportu w centrum miasta wraz z obiektami dedykowanymi rowerzystom na Placu Górników oraz velostradą, budowy wodnego placu zabaw na Plantach, termomodernizacji (ze zmianami w zakresie zagospodarowania wnętrza) Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS i kontynuacji projektu „Miasto Twarzą do Autostrady”. Oczywiście nastąpią dalsze rewitalizacje przestrzeni publicznych w dzielnicach w ramach „Miasta Siedmiu Rynków”. Sukcesywnie termomodernizowane będą kolejne placówki szkolne.
Miasto szacuje, iż na realizację tych zamierzeń uda się pozyskać zewnętrzne finansowanie pochodzące ze źródeł unijnych. Według planów, Jaworzno może otrzymać na podstawie złożonych wniosków ponad 28 mln zł.
Poza nowymi inwestycjami z udziałem dofinansowań ze środków zewnętrznych kontynuowane będą rozpoczęte już przedsięwzięcia. Tu należy wskazać kontynuację budowy Obwodnicy Północnej Jaworzna, rekultywację hałdy Piłsudski, budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, modernizacje remiz OSP i przebudowy dróg gminnych.
Planowane dochody miasta w roku 2017 mają być wyższe niż te zakładane w pierwotnym planie budżetowym na rok 2016. W mijającym roku miały one wynieść 403 mln zł, natomiast projekt przyszłoroczny przewiduje już 447 mln zł. Nie należy jednak popadać w hurraoptymizm, a jedynie w optymizm umiarkowany. Wzrost dochodów spowodowany jest w dużej mierze programem „Rodzina 500 plus”. Środki na ten cel przekazywane są z budżetu państwa i siłą rzeczy zwiększają budżety wszystkich polskich miast po stronie dochodów.
Warto zwrócić uwagę, iż na dochody miasta w największym stopniu mają wpływ podatki. Dochody własne gminy (podatki lokalne, dochody z gminnego majątku i dochody jednostek miejskich) stanowią w Jaworznie ponad 30% sumy dochodów, a kolejne 30% pochodzi z udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego mieszkańców Jaworzna i firm mających tu siedzibę.
Przyszłoroczny budżet ma być w założeniu budżetem dochodowym, czyli z zaplanowaną nadwyżką. To oznacza, iż miasto w tym momencie nie planuje zaciągać kredytu, natomiast dotychczasowe zobowiązania będą sukcesywne spłacane. W roku 2019 zadłużenie Jaworzna spadnie do poziomu około 90 mln zł, co stanowić będzie ledwie 20% w stosunku do dochodów budżetowych. W tym roku wskaźnik planowanej, łącznej kwoty zobowiązań wyniósł 3,65% przy dopuszczalnym poziomie 8,48%! Pokazuje to bardzo ostrożną politykę gminy.
Projekt budżetowy został przedłożony zgodnie z wymaganiami ustawowymi do oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową i uzyskał pozytywną opinię. Rok 2017 będzie zatem kolejnym rokiem rozwoju miasta. Już pierwszy rzut oka na dane projektu uchwały budżetowej wyraźnie wskazuje, iż została ona „skrojona” bardzo ostrożnie.
Niektórzy mogliby nawet stwierdzić, że zanadto ostrożnie i że miasto mogłoby pozwolić sobie na bardziej śmiałe wydatki. Nie można się jednak dziwić powściągliwości w planowaniu wydatków. Przed nami bowiem rok, w którym wdrażane będą zmiany w oświacie polegające na powrocie do systemu ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich (pięcioletnich w przypadku techników) szkół średnich. Gmina zmuszona zostanie do istotnych zmian w strukturze obecnie działających placówek oświatowych. Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że budżet centralny zapewni wystarczające środki na płynną transformację. Do tej pory niemal co roku należało w trzecim kwartale roku wprowadzać zmiany budżetowe zwiększające nakłady własne gminy na oświatę.
Uchwała budżetowa na rok 2017 została poddana pod głosowanie w czwartek (22 grudnia). Budzet przyjęto 15 głosami „za”, 5 „przeciw” i trzema wstrzymującymi się.


Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna:
– Przedstawiany Radzie Miejskiej projekt budżetu na rok 2017 nie powinien budzić kontrowersji. Zwiększamy planowane dochody, nie podnosząc mieszkańcom podatków – te są utrzymane na stałym od kilku lat poziomie. W planie wydatków zagwarantowana jest realizacja najważniejszych miejskich inwestycji, w których upatrujemy szansę na dalszy rozwój. Stabilne funkcjonowanie miasta zapewni również racjonalizacja wydatków bieżących, dokonana w planach finansowych urzędu i jednostek miejskich. W projekcie budżetu nie posiłkujemy się kredytem. Zobowiązanie jakie zaciągnęliśmy w tym roku posłużyło na zrealizowanie i rozpoczęcie wielu inwestycji, które mieszkańcy mogą obserwować. Zmienia się nasze otoczenie, zmieniają się warunki funkcjonowania i to również zostało ujęte w projekcie przyszłorocznego budżetu. Podejmujemy również spory wysiłek obniżenia poziomu wydatków bieżących. Planuję, by spadły one dla większości dysponentów o blisko 8%.

Najnowsze

To Top