Bez kategorii

Asystenci nadal będą pomagać niepełnosprawnym

Po raz kolejny w Jaworznie jest realizowany program Asystent Osoby Niepełnosprawnej w formie powierzenia zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Jaworzna. Podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

Osoby niepełnosprawne, pragnące samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, napotykają szereg barier utrudniających im to zamierzenie. Są to bariery architektoniczne, trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej, ograniczenia sprawności ruchowej, trudności w komunikowaniu się, niepełnosprawność umysłowa. Rodzina osoby niepełnosprawnej często nie jest w stanie zapewnić jej pomocy w potrzebnym wymiarze. Stąd zrodziła się potrzeba zaoferowania osobom niepełnosprawnym profesjonalnego wsparcia, dzięki któremu wzrosną ich możliwości samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb.
W odpowiedzi na zaistniałe potrzeby po raz kolejny od 1 stycznia b.r. jest realizowany Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON). Jego głównym celem jest aktywizacja i uspołecznianie osoby niepełnosprawnej, poprzez:
– wspieranie jej w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
– umożliwianie uzyskania jak największej samodzielności życiowej,
– pomaganie w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
– ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
Program skierowany jest do dzieci od 3 do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnoprawności (znacznym, umiarkowanym) lub grupę inwalidzką (I, II), będących mieszkańcami miasta Jaworzna.
Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej są realizowane na terenie miasta Jaworzna, przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 23.00.
Korzystanie z usługi AON jest bezpłatne. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi Asystenta (np. bilety do kin, muzeów, teatrów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej przez Asystenta ponosi osoba korzystająca z usługi. Uwaga – asystent nie sprząta i nie gotuje!
Jedna osoba niepełnosprawna może korzystać z pomocy AON jeden raz w tygodniu, w podstawowym czasie jednorazowej usługi 2 godz.
W celu skorzystania po raz pierwszy z usług AON należy:
– wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny od stycznia b. r. na stronie internetowej PSONI Koło w Jaworznie: www.psouujaworzno.org.pl lub w siedzibie PSONI: Jaworzno, ul. Chopina 19, w godz. od 8.00 do 15.00);
– dostarczyć w/w formularz wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia/decyzją ZUS, do siedziby PSONI Koło w Jaworznie za pomocą poczty na adres siedziby Stowarzyszenia, poczty elektronicznej (aonpsonijaworzno@gmail.com) lub osobiście.
Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 9.00 do 15.00. Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia będą przyjmowane także za pośrednictwem innych podmiotów (np.: rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, asystenci osób niepełnosprawnych).
Wszelkie informacje dotyczące usług AON udzielane są pod numerem: 32/616 35 89, w godz. od 8.00 do 14.00 lub mailowo(aonpsonijaworzno@gmail.com).
Monika Włodarczyk – Raczek
Koordynator Programu

Najnowsze

To Top