Bez kategorii

Odpady po „Azotce” – sprawa trafiła do ministerstwa

W ubiegły piątek (17 marca) wiceprezydent Tadeusz Kaczmarek przedstawił w Ministerstwie Środowiska problem jaworznickiej bomby ekologicznej. Aktualnie odpady niebezpieczne po historycznej działalności Zakładów Chemicznych „Organika – Azot” urastają do rangi największego zagrożenia ekologicznego w skali Polski. Źródła zagrożenia o charakterze transgranicznym czyli takiego, którego skutki odczuwalne są poza granicami kraju.

Ponad 200 tys. ton toksycznych odpadów po produkcji pestycydów zinwentaryzowanych dotąd na terenie Centralnego Składowiska Odpadów „Rudna Góra” oraz w Dolinie Wąwolnicy zanieczyszcza dorzecze Wisły oraz Morze Bałtyckie. Jaworznicka bomba ekologiczna została zakwalifikowana przez Komisję Helsińską do 4 najbardziej groźnych dla Morza Bałtyckiego źródeł zanieczyszczeń przemysłowych na terenie Polski (tzw. hot spots). Uwolnienie choćby części zdeponowane tu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (TZO lub z angielska POP – Persistent Organic Pollutants) mogłoby doprowadzić do całkowitej zagłady życia w Przemszy oraz ogromnych szkód w Wiśle, a dalej w Bałtyku. Mimo intensywnych działań władz Jaworzna prowadzonych na przestrzeni lat, aby zwrócić uwagę kolejnych rządów i kolejnych Ministrów Środowiska na realne zagrożenie – nie było odzewu. Aż do niedawna.
Problem nagłośnił z mównicy sejmowej poseł Dariusz Starzycki. Na skutek jego interwencji Ministerstwo Środowiska powołało międzyresortowy zespół, który zajmie się analizą i propozycjami rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie likwidacji bomb ekologicznych w Polsce. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstw – Środowiska, Energii, Infrastruktury i Budownictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi; a także Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, NFOŚiGW, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Czyli wszystkich resortów i państwowych instytucji, w których zakres kompetencji wchodzą zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego.
Podczas piątkowego (17 marca) posiedzenia Zespołu ds. Terenów Zdegradowanych przedstawiono prezentacje dotyczące zagrożeń związanych z odpadami niebezpiecznymi w Tarnowskich Górach (problem w większości  rozwiązany), istniejącej lecz nie funkcjonującej instalacji podczyszczania ścieków ze składowiska przemysłowego dawnego „Zachemu” w Bydgoszczy oraz składowiska dawnej „Azotki” w Jaworznie.
Prezentacja prezydenta Tadeusza Kaczmarka i jaworznickich urzędników zrobiła wstrząsające wrażenie na zgromadzonych. Mowa przecież o 200 tys. ton (!) toksycznych odpadów w tym DDT i lindanu, o kilkukrotnie większych masach skażonej gleby oraz o odciekach, w których stężenia toksycznych zanieczyszczeń przekraczają od kilkuset do kilku tysięcy razy (!) wartości dopuszczalne.
Piorunujące wrażenie sprawiły także wstępne kosztorysy metod unieszkodliwienia jaworznickiej bomby ekologicznej. Sama remediacja, czyli zabezpieczenie środowiska przed oddziaływaniem niebezpiecznych chemikaliów, której projekt technologiczny Jaworzno już posiada, ma kosztować około 192 mln zł. Gdyby w grę wchodziła utylizacja odpadów (wydobycie i unieszkodliwienie), koszty wzrosłyby do ponad 1 mld zł (słownie: jednego miliarda złotych!).
Jak się okazuje historyczne odpady po „Azotce” urastają do rangi największego i najkosztowniejszego w rozwiązaniu problemu ekologicznego w skali Polski. Ich zabezpieczenia nie da się dokonać w sposób łatwy, a na pewno nie da się tego zrobić niskimi kosztami. Nareszcie ta świadomość i powaga sytuacji dotarła do przedstawicieli władz państwowych. Przez lata bowiem problem był spychany na margines i zbywany.
Na życzenie międzyresortowego zespołu prezydent Kaczmarek, oprócz zagadnień związanych z ekonomiczną stroną zagadnienia, przedstawił problemy instytucjonalne i prawne, które uniemożliwiają skuteczne rozwiązanie kwestii odpadów „Azotki”. Zastępca prezydenta Jaworzna udzielił również informacji na temat wszystkich dotychczasowych działań podejmowanych przez miasto w sprawie rewitalizacji terenów skażonych przez Zakłady Chemiczne „Organika – Azot”.

Najnowsze

To Top