Polityka

Październikowa sesja Rady Miejskiej

Już w czwartek w Urzędzie Miejskim odbywać się będzie kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem w porządku obrad znalazły się aż 34 punkty.

Październikowa sesja Rady Miejskiej zapowiada się spokojnie i merytorycznie, raczej braknie podczas niej mocno kontrowersyjnych tematów. Sesję otworzy sympatyczny akcent. Radni –zapewne jednogłośnie – przyznają państwu Renacie i Jackowi Myślińskim dyplom za „Za zasługi dla miasta Jaworzna”. Jaworznickie małżeństwo od 20 lat pełni rolę rodziny zastępczej i w tym czasie wychowało około 60 dzieci, zapewniając im lepszy start w życie. Nagroda od miasta wydaje się więc być jak najbardziej uzasadniona i powinna być swego rodzaju zachętą dla innych rodzin, które chciałyby zając się potrzebującymi dziećmi. Kilka punktów obrad dotyczy związanych z reformą edukacji przekształceń szkół, do jakich doszło w Jaworznie w ostatnich miesiącach. Radni zdecydują też m. in. o przyznaniu dodatkowych środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, dzięki którym jaworznicka policja mogłaby zakupić niezbędny do jej funkcjonowania sprzęt.

Początek sesji w czwartek 26 października br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się z Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad czwartkowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Państwu Renacie i Jackowi Myślińskim – zawodowej rodzinie zastępczej.

 4. Informacja o oświadczenia majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2027.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Jaworznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 7 w Jaworznie.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 1 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 3 dla Dorosłych w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 5 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Jaworznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Jaworznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie.

 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 w Jaworznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 23 w Jaworznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie.

 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania, na czas nieoznaczony, zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Kalinowej, w celu prowadzenia działalności statutowej.

 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.

 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Jaworznie.

 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Wychowawczemu dla dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.

 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za rok 2017 i 2018.

 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r.

 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie.

 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.

 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Jaworzna.

 30. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oraz warunków i zasad korzystania z nich.

 31. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

 32. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 33. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

 34. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top