Polityka

Województwo bez budżetu na przyszły rok. RIO negatywnie zaopiniowała projekt

fot. Tomasz Żak / UMWS

Sejmik Śląski nie uchwalił podczas ostatniej sesji – 18 grudnia – budżetu Województwa Śląskiego na rok 2018. Punkt ten zdjęto z porządku obrad, ponieważ… Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach negatywnie zaopiniowała przedłożone przez Zarząd Województwa Śląskiego projekty uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej. Według RIO prognoza nie jest realistyczna, a województwo nie będzie miało możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, który ma wynieść ponad 163 mln zł.

 

RIO negatywnie opiniuje projekt budżetu województwa

Skład Orzekający RIO wydał negatywne opinie w sprawie projektów uchwały budżetowej na 2018 oraz WPF Województwa Śląskiego w czwartek, 14 grudnia. Wpłynęły one do Urzędu Marszałkowskiego w dzień następny. Na poniedziałkowej sesji (18 grudnia) miało się natomiast odbyć głosowanie i, zważywszy na przewagę głosów koalicji PO-PSL-RAŚ w Sejmiku, zapewne przyjęcie przyszłorocznego budżetu województwa. Budżetu, który zakładał dochody na poziomie 1,74 mld zł i wydatki na poziomie prawie 1,91 mld zł. Deficyt budżetowy w wysokości ponad 163 mln zł miał zostać sfinansowany z kredytów (116 mln zł) oraz nadwyżki wolnych środków. Na koniec 2018 roku zadłużenie województwa miałoby wynieść ponad 924 mln zł.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej uniemożliwiła jednak realizację takiego scenariusza. RIO zagroziła bowiem, iż uchwalenie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w przedłożonej postaci poskutkuje wszczęciem postępowania nadzorczego i unieważnieniem uchwał. Zarząd Województwa ma prawo do odwołania się od opinii w terminie 14 dni i podobno z tej możliwości skorzysta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nierealistyczna

Największe zastrzeżenia RIO wzbudził deficyt budżetowy w wysokości 163 mln zł, który w ocenie Składu Orzekającego będzie niemożliwy do sfinansowania.

„Skład Orzekający ocenia jednak, że Województwo Śląskie nie będzie miało możliwości sfinansowania deficytu. Zastrzeżenia Składu dotyczą możliwości zaciągnięcia zobowiązań zwrotnych. Stwierdzono bowiem, że przedłożony wraz z projektem uchwały budżetowej, projekt wieloletniej prognozy finansowej nie spełnia założenia realistyczności i podjęcie przez organ stanowiący uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w treści zgodnej z przedłożonym projektem sprawi, że dokument taki nie będzie mógł służyć do wydania pozytywnej oceny o możliwości spłaty kredytów, które mają stanowić źródło pokrycia deficytu budżetowego” – czytamy w uchwale RIO.

Drakońskie cięcia bez objaśnienia

Co tak nierealistycznego znalazło się projekcie wieloletniej prognozy finansowej województwa? Było to pozbawione stosownych objaśnień zaplanowane ograniczenie wydatków bieżących z ponad 1 mld zł w roku 2018 do 702 mln zł w roku 2019, a w roku 2021 do 569 mln zł! Innymi słowy Zarząd Województwa zaplanował obniżenie wydatków bieżących o blisko połowę w ciągu najbliższych 4 lat. A jednocześnie nie wskazał, jakie konkretnie rodzaje wydatków zostaną tak drastycznie obcięte i z czego wynikają te „oszczędności”.

Mówimy o spadku wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę ponad 517 mln zł w porównaniu z rokiem 2018! Aby zdawać sobie sprawę ze skali wystarczy wspomnieć, iż to więcej niż wydatki bieżące województwa w roku 2016 na zadania związane z transportem (349,3 mln zł) i kulturę (140,8 mln zł) łącznie. A transport i kultura są największymi pozycjami w budżecie śląskiego samorządu (na trzecim miejscu są wydatki bieżące na sam Urząd Marszałkowski – ponad 104 mln zł w roku 2016). Czy tak drakońskie cięcia wydatków są w ogóle możliwe? Skład Orzekający RIO wydaje się poddawać to w wątpliwość.

Kreatywne podejście do WPF?

Opinia RIO zawiera pewien znaczący fragment, podkreślony wytłuszczonym drukiem, który wart jest przytoczenia. „Reasumując, Skład Orzekający wyraża opinię, że przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej jest nierealistyczny, a prognozowane wielkości nie są uzasadnione i nie przyjęto ich w oparciu o faktyczne, realne szacunki poparte konkretnymi argumentami zaś przedłożony dokument został sporządzony z założeniem konieczności spełniania w 2019 roku i latach następnych wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaś przedstawione wielkości służą spełnieniu tego założenia” – podkreśla Skład Orzekający.

Wskaźnik, o którym pisze RIO to nic innego jak indywidualny wskaźnik zadłużenia, którego samorządom nie wolno przekroczyć. Skład Orzekający podejrzewa zatem, iż nierealistycznie zaplanowana w WPF wysokość wydatków bieżących (które mają wpływ na wartość indywidualnego wskaźnika zadłużenia) służy jedynie zmieszczeniu się w granicach dopuszczalnych wskaźnika, a co za tym idzie umożliwieniu zaciągnięcia przez Województwo zarządzane przez marszałka Wojciecha Saługę kolejnego kredytu.

„Skład Orzekający negatywnie ocenia też planowane dalsze zaciąganie długu, gdyż możliwość jego spłaty na podstawie przedłożonego dokumentu wydaje się zagrożona” – rozwiewa wątpliwości RIO w swej uchwale.

W innym miejscu dokumentu RIO zwraca też dodatkowo uwagę na bardzo wysoki stan zadłużenia Województwa Śląskiego. Planowany na koniec 2018 roku dług ma wynieść ponad 924 mln zł, co będzie stanowiło 53% planowanych dochodów (dla porównania w przypadku Jaworzna stosunek ten ma wynieść na koniec 2018 roku niecałe 34%).

Śląskie dotarło do kresu

Jeśli ewentualne odwołanie od opinii Składu Orzekającego RIO zostanie oddalone przez Kolegium Izby, Zarządowi Województwa pozostanie przeprowadzenie poważnego „remanentu” zarówno wieloletniej prognozy finansowej, jak i projektu budżetu na nadchodzący rok.

Opinia RIO stanowi jednak alarmujący sygnał, który może oznaczać, iż Województwo Śląskie pod rządami marszałka Saługi dotarło już do granicy, gdzie zaciąganie kolejnych kredytów staje się mało bezpieczne. Na szczęście nadzorcze działania Regionalnej Izby Obrachunkowej uniemożliwiają przekroczenie tej granicy. Skoro pokrycie deficytu zaplanowanego na poziomie 163 mln zł będzie niemożliwe poprzez zaciągnięcie kredytu, Zarządowi Województwa nie pozostanie nic innego jak tylko zmniejszenie deficytu przez ograniczenie wydatków.

Sejmik Województwa ma czas do końca stycznia, aby przyjąć uchwałę budżetową na rok 2018.

Najnowsze

To Top