Polecamy

Dwukadencyjność oraz pięcioletnia kadencja – zmiany weszły w życie

Przed tygodniem – w środę, 31 stycznia – weszła w życie nowelizacja Kodeksu Wyborczego oraz m.in. ustawy o samorządzie gminnym. Od najbliższych wyborów samorządowych kadencja Rady Miejskiej i Prezydenta trwać będzie 5 lat. Prezydent będzie mógł zasiadać na swym stanowisku tylko przez dwie kadencje.

Wprowadzenie dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów stanowi jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza nowelizacja. Drugą jest wydłużenie kadencji samorządowej do pięciu lat. Wydłużenie kadencji będzie sprzyjać większej stabilizacji w samorządach oraz zwiększy szanse na realizacje rozpoczynanych projektów. Należy zaznaczyć, iż ograniczenie dla włodarzy miast jedynie do dwóch kadencji będzie liczone od najbliższych wyborów samorządowych (poprzednie okresy sprawowania władzy nie będą tu wliczane).

Pięcioletnia kadencja liczona od roku 2018 oznacza, iż w roku 2023 nałożą się na siebie terminy wyborów samorządowych i wyborów parlamentarnych (kadencja czteroletnia). Będziemy wówczas wybierać zarówno radnych miejskich, jak i posłów oraz senatorów.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie głosowania korespondencyjnego. Do takiego sposobu głosowania uprawnione będą wyłącznie osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Reszta obywateli, aby oddać głos będzie musiała udać się do właściwego swemu miejscu zamieszkania lokalu wyborczego.

W myśl zmian, które weszły w życie 31 stycznia, mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na działalność samorządu. Stąd obligatoryjne wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w samorządach, co oznacza, iż w każdej polskiej gminie (oraz województwie) obywatele uzyskają prawo wystąpienia z własnymi projektami uchwał. Warunkiem będzie zebranie odpowiedniej liczby podpisów popierających projekt. Dla gmin o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. (jak na przykład Jaworzno) wymagany próg, aby wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą określony został na 300 osób.

Warto zaznaczyć, iż w Jaworznie prawem inicjatywy uchwałodawczej mieszańcy dysponują już od 7 lat, a liczbę wymaganych w tym celu głosów poparcia Rada Miejska ustaliła na 200 osób. W związku z nowelizacją ustawy, wymagana będzie zmiana prawa miejscowego i podwyższenie tego progu do wskazanego w przepisach.

Nowela wprowadziła także zapis, iż we wszystkich miastach na prawach powiatu będzie obowiązkowe wydzielenie budżetu obywatelskiego. Jego wysokość ma wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Nie sposób nie przypomnieć, iż Jaworzno było jednym z pierwszych polskich miast na prawach powiatu, gdzie wprowadzono budżet obywatelski. Stało się to w roku 2013 w efekcie… obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Wybory samorządowe odbędą się w naszym kraju w bieżącym roku. Państwowa Komisja Wyborcza podała, iż możliwy jest jeden z trzech terminów: 21 października, 28 października lub 4 listopada.

Najnowsze

To Top