Z miasta

Budowa nowej hali w Garbarni przyczyną uciążliwości zapachowych

W połowie lipca br. Urząd Miejski w Jaworznie otrzymał zgłoszenie od mieszkańców Szczakowej o ponownym degradowaniu jakości powietrza przez Garbarnię, zakład w Jaworznie. I – choć obowiązek interwencji należy tu przede wszystkim do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – w szukanie rozwiązania tego problemu ponownie włączyli się pracownicy Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że prace ziemne związane z budową nowej hali do rozładunku i magazynowania surowych skór mogą stanowić aktualną przyczynę uciążliwości zapachowych. W związku z czym zobowiązano zakład do podjęcia działań w celu neutralizacji tych odorów. Jednocześnie rozpoczęto monitoring emisji odorów z zakładu.

Kolejne kontrole potwierdziły, iż podczas prac ziemnych wykopywana jest ziemia o nieprzyjemnym zapachu, co powoduje występowanie uciążliwości zapachowych w ul. Pochyłej i Moździerzowców. Wybierana zanieczyszczona ziemia wywożona jest na składowisko odpadów.

20 lipca 2018 r. w zakładzie kontrolę przeprowadzili także inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ), pobierając do badania trzy próby zanieczyszczonej gleby. Uzgodniono, że UM w Jaworznie otrzyma informację o wynikach badań pobranych prób ziemi niezwłocznie po ich wykonaniu. Równolegle na terenie Szczakowej pracownicy UM w Jaworznie przeprowadzili kontrolę emisji odorów. Nieprzyjemny zapach stwierdzono w ul. Moździerzowców na odcinku od ul. Pochyłej do ul. Garbarskiej. W trakcie kontroli potwierdzono, że obecne źródło odorów nie jest związane z produkcją i stałym funkcjonowaniem zakładu, lecz powstało podczas prowadzonych na terenie zakładu prac ziemnych, w trakcie których odkryto pozostałości po działalności poprzednich zarządców garbarni. Te informacje – w ramach stałej współpracy – zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

To nie pierwsza sytuacja, w której Garbarnia daje się we znaki mieszkańcom.

Prezydent Miasta Jaworzna, decyzją z 24 marca 2017 r. (znak: OŚ-ŚR.603.17.2016), zobowiązał Garbarnię Szczakowa S.A., z siedzibą przy ul. Szklarskiej 5 w Jaworznie, do wykonania działań ograniczających oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości odorowych z terenu Zakładu, polegających na:

1. wyeliminowaniu odorów z magazynu odpadów poflotacyjnych poprzez wykonanie remontu magazynu, w tym:

  • uszczelnienie ścian magazynu, aby wyeliminować przenikanie odorów na zewnątrz – w terminie do 31 maja 2017 r.,

  • zainstalowanie odciągu odorów i skierowania ich na istniejący biofiltr – w terminie do 31 maja 2017 r.,

  • wymianę podłogi na szczelną posadzkę żywiczną, zapobiegającą wnikaniu odcieków w podłoże oraz ułatwiającą odpływ odcieków do kanału kierującego je na oczyszczalnię ścieków – w terminie do 31 sierpnia 2017 r.,

  • wyremontowanie drenażu oraz kratki odpływu odcieków wypływających z magazynowania odpadów poflotacyjnych – w terminie do 31 sierpnia 2017 r.,

  • stałe neutralizowanie odorów powstających w wyniku magazynowania odpadów poflotacyjnych poprzez iniekcję biopreparatu do osadu oraz dodatkowo zamgławianie osadu biopreparatem podczas załadunku do kontenera,

2. wyeliminowania odorów ze zbiornika uśredniającego poprzez:

  • dokonanie zmian w instalacji natleniania ścieków w celu zwiększenia dawkowania tlenu i tym samym poprawy pracy zbiornika – w terminie do 15 kwietnia 2017 r.,

  • budowę i wdrożenie nowego systemu rozdzielania ścieków z poszczególnych procesów produkcji skór poprzez wykorzystanie komór separująco-mieszających w celu uzyskania dobrze uśrednionego ścieku oraz natleniania wydzielonych ścieków zawierających największą liczbę związków chemicznych (będących źródłem odorów) w celu skutecznej redukcji tych odorów – w terminie do końca 2017 r.,

  • prowadzenie stałego monitoringu w zakresie emisji odorów na terenie zakładu w okresie do 31 marca 2018 r.

O ile powyższe działania zostały przez zakład zrealizowane, należy stwierdzić, iż rozpoczęcie prac ziemnych związanych z budowa nowej hali na nowo wzmogło uciążliwości zapachowe.

Od kilku lat zapowiadane są rozwiązania legislacyjne w zakresie odorów – dziś w fazie projektu ustawy.

W pierwszej połowie sierpnia 2018 r. Prezydent Paweł Silbert skieruje pismo do Pana Posła Dariusza Starzyckiego z prośbą o wystąpienie w Sejmie RP, które dotyczyłoby przyspieszenia prac nad ustawą o odorach. Taka ustawa zapewniłaby skuteczne interweniowanie w przypadku jakiegokolwiek działania produkcyjnego, które jest – pod względem emitowanych zapachów – uciążliwe dla mieszkańców.

Źródło: um.jaworzno.pl
Foto: Jaworzno.pl

Najnowsze

To Top