Z miasta

Jaworzno weźmie udział w projekcie „Śląskie bez barier”

Już wkrótce rozpocznie się w naszym mieście realizacja projektu „Ślaskie bez barier”. Polegać on będzie na audycie stanu wdrożenia w Jaworznie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz sporządzeniu wytycznych, których celem będzie poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides”. Samorząd Jaworzna podpisał porozumienie, na mocy którego w projekt włączyło się również nasze miasto.

Program „Ślaskie bez barier” jest jednym z 16 projektów zleconych we wszystkich województwach przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ministerstwo zleciło przeprowadzenie w jego ramach monitoringu działań jednostek samorządowych pod kątem wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Na Śląsku drogą losową wybrano 60 gmin, gdzie przeprowadzony zostanie audyt podjętych działań skierowanych do środowiska niepełnosprawnych, ocena tychże działań oraz wskazanie wytycznych na przyszłość. Wybrane losowo gminy nie są zobligowane do uczestnictwa w programie „Śląskie bez barier”. Przystępują do niego na zasadzie dobrowolnego podpisania porozumienia. Jaworzno takie porozumienie podpisało.

W skład zespołu, który prowadził będzie audyt wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” – w tym osoby niepełnosprawne. Prace zespołu przewidują monitoring obiektów będących w zarządzie gminy lub w zarządzie jednostek organizacyjnych, w szczególności ośrodków pomocy społecznej, ośrodków edukacyjnych, rekreacyjnych, bibliotek itp. oraz spotkania z osobami z niepełnosprawnościami i organizacjami działającymi na ich rzecz.

Efektem końcowym realizacji projektu będzie raport zawierający w szczególności rekomendacje i wskazówki w jaki sposób można poprawić stopień realizacji założeń Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Maria Materla, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych:

– Gmina prowadzi szereg działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Wspieramy integrację społeczną tych osób, promujemy postawy niewykluczające i staramy się sprawić, żeby osoby niepełnosprawne brały aktywny udział w życiu społeczności miejskiej. Mówię tu nie tylko o Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych, które obchodzimy co roku i mają one wymiar symboliczny. Chodzi mi bardziej o całoroczne projekty, z których osoby niepełnosprawne korzystają na bieżąco. Choćby nasz sztandarowy miejski program Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

Myślę, że jako gmina nie mamy się czego wstydzić, niemniej zawsze można znaleźć pole do podejmowania jeszcze skuteczniejszych starań. Nam na tym zależy. Do projektu „Śląskie bez barier” przystępujemy dobrowolnie, aby zweryfikować na ile skutecznie wypełniamy zapisy Konwencji ONZ i aby określić te sfery, w których powinniśmy zintensyfikować dalsze działania na rzecz poprawy jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Jaworzna.

Najnowsze

To Top