Z miasta

Zmiany dla środowiska

O zmianach organizacyjnych i planowanych w najbliższym czasie działaniach, rozmawiamy z Marzeną Adamczyk, pełniącą obowiązki Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.

Red: Koniec roku przyniósł kilka zmian dla Wydziału Ochrony Środowiska

M.A.: Tak, Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska został podzielony na dwie odrębne komórki urzędu. Jest to w zasadzie powrót do sytuacji sprzed 2017 roku. Związane jest to głównie z wagą, jaką Prezydent Paweł Silbert przywiązuje do kwestii związanych z ochroną środowiska. Zmieniła się też lokalizacja – nasz wydział od 17 grudnia 2018 r. działa przy ul. Krakowskiej 9.

Początek roku wiąże się z intensywnym sezonem grzewczym, co przyczynia się do obaw w sprawie smogu. Jakie podejmują Państwo działania w tym zakresie?

– W Gminie realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji, który został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie. Na ten cel w bieżącym roku, w budżecie miasta, zabezpieczone zostało również 1 000 000,00zł. Dotacje w wysokości 23% do kosztów ekologicznych urządzeń grzewczych oraz ich montażu (max. 3 000 zł) cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ogólne warunki opisane są na stronie BIP urzędu. Równocześnie myślimy nad dodatkowymi modyfikacjami programu, które – być może – pozwolą na większe dofinansowanie dla osób wybierających „nie-węglowe” systemy ogrzewania.

Gmina Miasta Jaworzna przygotowała też nowy projekt „Zielone Jaworzno – montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych”. Projekt polega na budowie instalacji OZE (solary lub fotowoltaika) na potrzeby gospodarstw domowych. Projekt będzie realizowany przez Gminę Jaworzno w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Realizacja wielu zadań jest możliwa dzięki wsparciu zewnętrznemu, a nasze miasto zawsze skutecznie sięgało po dostępne środki. Z jakich dofinansowań planują Państwo skorzystać w najbliższym czasie?

– Aktualnie w fazie badań wniosków jest wspomniany wcześniej program „Zielone Jaworzno”, zakładający dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych ze środków krajowych.

Wydział Ochrony Środowiska planuje nadal korzystać z dofinansowania udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W latach ubiegłych z tych środków współfinansowano ochronę muraw kserotermicznych, w ramach której prowadzony był wypas owiec na terenie Sadowej Góry, oraz działania w ramach Programu ochrony Chomika europejskiego – obecnie jedynego w Polsce projektu ochrony czynnej tego gatunku. W tym roku przewidujemy podobne działania.

Natomiast, wychodząc naprzeciw współpracy o charakterze bardziej globalnym, przy koordynacji Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz w asyście 5 pozostałych partnerów zagranicznych, ubiegamy się o dofinansowanie projektu LIFEPOPWAT ze środków unijnych w ramach Programu LIFE. Projekt ten dotyczy działań w zakresie obszarów zanieczyszczonych pestycydami w rejonie Zakładów Chemicznych „Organika Azot” SA. Ostateczną decyzję o udziale w tym programie Prezydent Miasta podejmie w najbliższych tygodniach, uwzględniając także możliwości pozyskania dodatkowego współfinansowania projektu ze środków krajowych (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Warto wspomnieć, że od 2016 Gmina realizuje środowiskowy projekt badawczy o akronimie AMIIGA, współfinansowany ze środków unijnych EFRR w ramach programu CENTRAL EUROPE na lata 2014-2020, którego finał przypada na październik bieżącego roku. Wtedy też planowana jest trzydniowa konferencja, podczas której 12 europejskich Partnerów biorących udział w programie zaprezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu na obszarach, które borykają się z podobnymi problemami środowiskowymi wynikającymi z zanieczyszczenia poprzemysłowego, oraz przedstawi swoje doświadczenia w zakresie ich rozwiązywania.

O jakich innych działaniach, interesujących mieszkańców, warto wspomnieć?

– Wśród naszych działań warto wspomnieć o „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2019 roku”. Program, po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach, organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy, zostanie przekazany w formie uchwały do podjęcia na marcowej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie. W ramach programu, jak co roku, prowadzona będzie bezpłatna akcja sterylizacji i kastracji miejskich kotów wolno żyjących.

Ww. usługa będzie wykonywana, po doprowadzeniu kotów do lecznicy przez opiekunów społecznych, po uzyskaniu skierowania na zabieg, wydanego w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Wydanie skierowania na zabieg poprzedzone jest złożeniem w/w Wydziale przez opiekuna społecznego stosownego wniosku.

Ponadto w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt w 2019 r. nadal będzie kontynuowany, rozpoczęty w 2013 roku, plan znakowania zwierząt (psów i kotów) na koszt Gminy.

Wydział prowadzi również wiele drobnych, ale niezwykle ważnych działań w zakresie ochrony bioróżnorodności na terenie Jaworzna, m.in.: utrzymanie terenów objętych ochrona prawną, w tym koszenie łąk i ich sprzątanie. Realizowany jest projekt parku agrarnego, projekt dotyczący wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany, program ochrony jerzyka i innych gatunków gniazdujących w mieście – w ramach w tych działań, w zeszłym roku, rozdano 100 sztuk budek dla nietoperzy. Ponadto, prowadzone są działania w zakresie pielęgnacji pomników przyrody, opieki nad rannymi zwierzętami dziko żyjącymi objętymi ochroną prawną oraz, jakże istotne, działania edukacyjne o tematyce środowiskowej, w tym wiosenna akcja stop wypalaniu traw.

Ważnym elementem pracy wydziału jest także współpraca z instytucjami naukowymi, tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ogród Botaniczny w Poznaniu oraz Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, wspierającymi działania wydziału w zakresie ochrony czynnej prowadzonej w mieście.

W ostatnim czasie powrócił temat zanieczyszczeń na terenie byłych Zakładów Chemicznych Organika Azot przy ul. Chopina głównie za sprawą zakładów, które prowadzą lub zamierzają prowadzić tam swoją działalność.

– Teren ten posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza działalność zakładów mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na to, iż teren byłych Zakładów Chemicznych Organika Azot jest zagospodarowany i przekształcony w kierunku produkcyjno – usługowym działalność swoją organizują tam firmy związane m.in. ze zbieraniem i przetważaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

Jednakże w mpzp określone są zasady ochrony środowiska (w tym np. ochrony wód podziemnych), które muszą być przez zlokalizowane tam zakłady respektowane.

Tu należy zaznaczyć, że teren ten jest obciążony historycznymi zanieczyszczeniami ziemi przez wcześniej działające tam zakłady chemiczne. Raport z przeprowadzonej w ostatnim kwartale 2018 r. kontroli Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, iż NIK pozytywnie ocenia realizację przez Prezydenta Miasta obowiązków związanych z identyfikacją historycznych zanieczyszczeń ziemi oraz prowadzeniem ich rejestru i wykazu.

A co z różnymi zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi, prowadzącymi obecnie działania na terenie „azotkowym”?

– Urząd Miasta – we współpracy z odpowiednimi służbami porządkowymi i środowiskowymi – stara się dokładnie przyglądać podmiotom prowadzącym – nie tylko tam zresztą – tzw. „biznesy okołośmieciowe” . Znane są głośne medialne przypadki „dziwnych” zachowań , jakie miały ostatnio miejsce w Skawinie czy np. w Żorach. O ile jest to możliwe, i na ile przepisy pozwalają – a te niestety są bardzo formalne i często „niezdroworozsądkowe” – przyglądamy się i podejmujemy różne działania.

Dziękujemy za rozmowę.

Najnowsze

To Top