Polityka

Marcowa sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek odbędzie się styczniowa sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów.

Spośród tematów, którymi podczas sesji zajmą się radni, najbardziej ciekawa może być kwestia budżetu obywatelskiego. W związku ze zmieniającymi się przepisami trzeba było całkowicie zmodyfikować funkcjonowanie Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Nowa uchwała w tej sprawie została skonstruowana po długich konsultacjach z mieszkańcami i wydaje się być wpadkową wszystkich wniosków, można więc spodziewać się, że radni poprą ja jednogłośnie. Poza tym radni pochylą się też m.in. nad propozycją podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także zdecydują o dofinansowaniu dla straży pożarnej. Dzięki wsparciu z miasta Komenda Miejska PSP zyska nową instalację fotowoltaiczną. Jeden z punktów dotyczy też programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w mieście. Pewnie niewielu mieszkańców zdaje sobie tez sprawę, z tego, że radni zatwierdzają także… rozkład pracy aptek na terenie miasta, tak by chorzy mieli bieżący dostęp do leków.

Początek sesji w czwartek stycznia o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad marcowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Informacja Prezydenta Miasta za rok 2018 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 4. Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architekonicznej w okresie: od stycznia do grudnia 2018 roku.

 5. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2018 r.

 6. Sprawozdanie z realizacji programów pomocy społecznej wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017-2020.

 7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2018 r.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2019 roku.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie czynności związanych z jego podróżami służbowymi.

 16. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 17. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top