Polityka

Majowa sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek odbędzie się majowa sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazło się 26 punktów.

Majowa sesja zapowiada się bardzo ciekawie, radni mają bowiem do omówienia wyjątkowo dużo spraw istotnych, tak dla samego miasta, jak i mieszkańców. Można przypuszczać, że budzącym najwięcej emocji punktem obrad będzie prezentacja i debata na temat raportu o stanie gminy. Po przedstawianiu raportu radni podejmą decyzję o udzieleniu prezydentowi miasta wotum zaufania. Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, muszą najpóźniej do 29 maja złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) wraz z listą poparcia.

Kolejne punkty sesji dotyczyć będą zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za miniony rok. Radni zdecydują też o udzieleniu absolutorium prezydentowi. Rada Miejska ma też podjąć decyzję o emisji obligacji komunalnych, z której wpływy pozwoliłby na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Poza tym omówione zostaną też plany zagospodarowania przestrzennego kilku rejonów w mieście. Radni pochylą się również nad ustaleniem planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie gminy.

Początek sesji w czwartek stycznia o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad majowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2018 rok – debata.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jaworzna wotum zaufania.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2018 rok.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2018 rok.

 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2018 roku.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/495/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno – miasta na prawach powiatu.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wandy w Jaworznie.

 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sfera południe” w Jaworznie.

 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeleń” w Jaworznie.

 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Jaworzna zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie, wszystkim nauczycielom strajkującym, a także innym pracownikom oświaty biorącym udział w strajku.

 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.

 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jaworznie.

 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

 24. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 25. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 26. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top