Z miasta

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek odbędzie się sierpniowa sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazło się aż 30 punktów.

Radni po wakacjach mają do omówienia mnóstwo spraw dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw. Na początek jednak zaplanowano miły akcent – radni zdecydują bowiem o przyznaniu pośmiertnie dyplomu „Za zasługi dla miasta Jaworzna” panu Adamowi Kasprzykowi i Edwardowi Baranowi. Wśród ciekawych punktów znajduje się ten dotyczący powołania programu Jaworznicka Rodzina Wielodzietna.

Początek sesji w czwartek 29 sierpnia o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad sierpniowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Panu Adamowi Kasprzykowi.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Panu Edwardowi Baranowi.

 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2019 roku.

 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 – 2030, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku.

 7. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna.

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie.

 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie.

 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 roku.

 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Miasta Jaworzna, prawa własności, odrębnego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Stefanii i Franciszka Mazur 1/17 w Jaworznie.

 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wyposażonego w moduł proszkowy.

 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jeleń w Jaworznie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ” w Jaworznie.

 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeleń – Wschód” w Jaworznie.

 28. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 29. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 30. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top