Bezpieczeństwo

Clif nie chce dać za wygraną?

Ostatnio pisaliśmy o cofnięciu zezwoleń na składowanie odpadów w Jaworznie oraz ogłoszeniu upadłości firmy Clif. Sprawa ma swój ciąg dalszy – syndyk firmy podważa decyzję o cofnięciu zezwoleń, a Urząd Miejski przedstawia swoje stanowisko.

8 października do Urzędu Miejskiego w Jaworznie wpłynęło odwołanie Syndyka Masy Upadłości Clif Sp. z o. o. od decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna, którą cofnięto bez odszkodowania zezwolenie na zbieranie odpadów udzielone firmie Clif. Teraz pismo zostanie przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które rozstrzygnie o dalszym losie decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna. Syndyk w swoim odwołaniu zarzuca urzędnikom, że wskazali zły podmiot – Clif Sp. z o.o., podczas gdy spółka była już w upadłości. Urzędnicy zostali jednak powiadomieni o tym fakcie pismem z 20 września (które wpłynęło do UM 26 września), a decyzja Prezydenta Miasta została wydana 17 września. Dodatkowo, urzędnicy umawiając się na oględziny wskazywali w pismach Clif Sp. z o.o., podczas gdy – jak się później okazało – trwało już postępowanie upadłościowe. Zatem błąd nie leżał po stronie miasta, lecz Clif z pełną świadomością zataił istotne fakty.

Syndyk stwierdził również, że Prezydent Miasta Jaworzna nie był już właściwym organem do wydania takiej decyzji. Jednak organ mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, w dalszym ciągu podejmował wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Wiedząc, że jednym z priorytetów administracji państwowej – podkreślanych tak przez służby resortu sprawiedliwości, jak i ochrony środowiska – jest skuteczne przeciwdziałanie procederom związanym z alokacją odpadów niebezpiecznych – Urząd Miejski w Jaworznie podjął szeroko zakrojone działania związane z tym procederem.

– Z uwagi na serie zdarzeń, jakie miały miejsce od listopada 2018 r., w toku postępowania Prezydent Miasta Jaworzna współdziałał z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Inspektorem Transportu Drogowego w Katowicach, Prokuraturą Rejonową w Jaworznie, Komendą Wojewódzką w Krakowie, Komendą Miejską w Krakowie oraz Komendą Miejską w Jaworznie w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania. Działania te zaowocowały podjęciem wątków związanych z „zagospodarowaniem” odpadów przez firmę Clif Sp. z o. o. – znaną (nie zawsze pozytywnie) z szerokich doniesień medialnych, przez odpowiednie służby środowiskowe, samorządowe oraz prokuratorskie. Istotność tych działań znajduje odzwierciedlenie we włączeniu wątków firmy Clif Sp. z o. o. do regionalnych i ogólnopolskich koordynowanych przez Prokuraturę postępowań związanych z nieprawidłowościami w branży odpadów niebezpiecznych. Potwierdzeniem tych działań jest postanowienie Prokuratury Regionalnej w Katowicach o włączeniu sprawy firmy Clif do śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się składowaniem, wbrew przepisom odpadów w warunkach, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i środowiska. Z uwagi na powyższe Prezydent Miasta Jaworzna uznał się jako Organ właściwy do cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego Clif Sp. z o. o. – wyjaśnia Paweł Bednarek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta koordynujący pracę Wydziału Ochrony Środowiska UM. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska w zwracają również uwagę na nieprawidłowości w magazynowaniu odpadów, które trafiały do Jaworzna.

Mamy nadzieję, że argumenty urzędników okażą się wystarczające i SKO utrzyma w mocy zaskarżoną decyzję. W sumie warte co najmniej zdziwienia jest to, że wyznaczony przez sąd- a więc organ Państwa Polskiego- syndyk masy upadłościowej firmy, która sama siebie doprowadziła do upadłości, wydaje się podejmować działania w celu dalszej możliwości składowania odpadów na terenach w dyspozycji upadłej firmy…

Najnowsze

To Top