Z miasta

Grudniowa sesja Rady Miejskiej

W czwartek 19 grudnia odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Radni pochylą się nad projektem budżetu na 2020 rok.

Rok 2019 powoli dobiega końca, ale jaworznickim radnym zostało jeszcze do podjęcia kilka ważnych decyzji. Podczas najbliższej sesji zaplanowano 19 punktów obrad, z których najważniejszy dotyczyć będzie uchwały budżetowej na nadchodzący rok. Wiadomo już, że zarówno pod względem wpływów, jak i wydatków będzie to budżet rekordowy. Można spodziewać się gorącej dyskusji nad sposobem wydatkowania środków przez miasto.

Początek sesji w czwartek 19 grudnia o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad grudniowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna”.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Jaworzna.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Jaworzna.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna, położonego przy ulicy gen. Feliksa Kamińskiego 10/20 w Jaworznie.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, samodzielnego lokalu niemieszkalnego, położonego przy ul. Przemysłowej 1c/5 w Jaworznie.

 16. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna na temat realizacji zapisów umowy dot. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Jaworzna.

 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 18. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top