Edukacja

Nowe przedszkole na Górze Piasku. Podstawówka do Szczakowej

Niedawno ruszył nowy rok szkolny, a Urząd Miejski poinformował o pierwszych planowanych zmianach w jaworznickich szkołach. Szkoła Podstawowa nr 9 na Górze Piasku miałaby wkrótce zostać zlikwidowana, a w wyremontowanym budynku działać będzie Przedszkole Miejskie nr 8.

O zmianach w jaworznickiej edukacji mówiło się już od co najmniej kilku miesięcy. Zmieniająca się sytuacja demograficzna, a także konieczność racjonalizacji wydatków budżetowych sprawiła, że konieczny stał się plan przynajmniej częściowej reorganizacji jaworznickiej siatki szkół. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni pochylą się nad pierwszym projektem, który ma dotyczyć zmian w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej nr 9 na Górze Piasku. We wrześniu 2021 roku SP 9 miałaby zostać połączona z SP 10 na Szczakowej, a w dotychczasowym budynku szkoły miałoby zacząć funkcjonować nowe miejskie przedszkole.

Od jakiegoś czasu mamy w kraju do czynienia z niżem demograficznym, a jego konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne. W obwodzie Szkoły Podstawowej nr 9 liczba urodzeń w ostatnich latach wyraźnie spadła, a to powoduje tworzenie klas z bardzo małą liczbą dzieci. To z kolei przekłada się na bardzo wysokie koszty utrzymania szkoły. Na dodatek budynek szkoły nie dysponuje pełną infrastrukturą wymaganą przez prawo oświatowe. Właściwe warunki do nauki zapewni dzieciom sąsiednia szkoła w Szczakowej. Korzystnym aspektem przeniesienia SP nr 9 do SP nr 10 będą także nowe miejsca dla dzieci przedszkolnych. Budynek SP 9 nadal pozostanie budynkiem oświatowym.

Urząd Miasta jako główny argument przemawiający za włączeniem Szkoły Podstawowej nr 9 do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 10 podaje brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki. W SP nr 9 brakuje sali gimnastycznej, co uniemożliwia prowadzenie lekcji wychowania fizycznego zgodnie z nowymi standardami w zakresie przygotowania uczniów do aktywności fizycznej. Szkoła posiada zaledwie 7 pomieszczeń do nauki, w tym 2 sale lekcyjne na poddaszu, które nie powinny – zgodnie z przepisami – być wykorzystywane na zajęcia lekcyjne. Biblioteka szkolna znajduje się również na poddaszu, brakuje także podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. W szkole nie ma również stołówki szkolnej, a posiłki dla oddziałów przedszkolnych i uczniów szkoły mogą być organizowane wyłącznie w formie cateringu.

– Celem likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 jest dostosowanie całej sieci szkolnej w Gminie Miasta Jaworzna do potrzeb wynikających z zachodzących ogólnopolskich niekorzystnych zmian demograficznych oraz konieczność całościowej racjonalizacji zadań związanych z realizacją obowiązków oświatowych, w tym – co bardzo istotne! – zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych dzieciom od 3. roku życia – wyjaśnia Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM. – W wyniku zmieniających się potrzeb rodziców, powstała nagląca potrzeba zapewnienia dodatkowych miejsc w przedszkolach. Ponadto, prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek dostosowania do 31 sierpnia 2021 r. oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów BHP i przeciwpożarowych, co m.in. oznacza, że w obecnie funkcjonujących oddziałach przedszkolnych, zmniejszy się liczba miejsc dla dzieci. Aktualne analizy wskazują, że braki w liczbie miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych będą wynosić nawet 180 miejsc, i to już w roku 2021/2022 – dodaje.

– W bliskim sąsiedztwie SP nr 9 znajduje się Szkoła Podstawowa nr 10, funkcjonująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, która również w prognozie demograficznej na najbliższe 6 lat ulegnie niekorzystnym zmianom związanym z niżem demograficznym – mówi Tomasz Jewuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Oświaty. – Ta sytuacja zmusza nas do zadania pytania o celowość i gospodarność dysponowania środkami publicznymi w zakresie równoczesnego utrzymywania 2 szkół o bardzo małej liczbie uczniów, tym bardziej że w Szkole Podstawowej nr 9 na 35 zatrudnionych nauczycieli 16 zatrudnionych jest w pełnym wymiarze, a aż 19 w niepełnym, z których część to nauczyciele zatrudnieni w innych placówkach na terenie całego miasta – stwierdza Tomasz Jewuła. – Nauczyciele z przedmiotów o małej liczbie godzin ciągle się zmieniają, co może niekorzystnie wpływać na procesy edukacyjno-wychowawcze – dodaje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy rozpocznie się procedura likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, ruszą obowiązkowe konsultacje. Co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji gmina zawiadomi rodziców uczniów o zamiarze likwidacji placówki, niezwłocznie po podjęciu właściwej uchwały Rady Miejskiej, a także powiadomi Śląskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpi o wydanie stosownej opinii. Gmina zapewni uczniom możliwość kontynuowania nauki w szkole publicznej tego samego typu, czyli w Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie (ul. Koszarowa 20). Dzieci z oddziałów przedszkolnych – na czas dostosowania budynku SP nr 9 na potrzeby przedszkola – będą kontynuowały wychowanie przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 17, a następnie, po dostosowaniu budynku na potrzeby przedszkola, gmina zapewni możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w nowo otwartym, nowoczesnym 8-oddziałowym Przedszkolu Miejskim nr 8, utworzonym w budynku po SP nr 9. Zapewni także wszystkie niezbędne warunki do kontynuowania nauki po likwidacji szkoły, szczególnie bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. – Nie planuje się zmian w sposobie użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie. Budynek SP nr 9 jest i pozostanie nieruchomością oświatową – mówi Irena Wojtanowicz-Stadler. – Wymierne i zgodne z potrzebami mieszkańców zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych – poprzez likwidację Szkoły Podstawowej nr 9 oraz założenie w tym budynku Przedszkola Miejskiego jest pilną potrzebą Gminy, by zapewnić miejsca w przedszkolach publicznych dzieciom w wieku od 3 do 6 lat – podkreśla Irena Wojtanowicz-Stadler.

Najnowsze

To Top